česky  english 

rozšířené vyhledávání

ZÁPIS MANŽELSTVÍ

Kdo může žádost o zápis manželství podat?

 • Fyzická osoba, které se zápis týká
 • Členové rodiny osoby, které se zápis narození týká (tj. děti, prarodiče, vnuci, pravnuci, manžel) a sourozenci a zmocněnci těchto osob.

Upozornění: V případě, že žádost podává některá z výše uvedených osob, je nutné předložit všechny potřebné formuláře s úředně ověřeným podpisem manželů (jedná se zejména o prohlášení o (ne)nabytí cizího státního občanství a formuláře týkající se příjmení manželů). Aby se v této souvislosti předešlo případným komplikacím z důvodu nedostatečnosti žádosti, doporučujeme v předstihu kontaktovat úřad, kde bude žádost podána, a ověřit, zda jsou všechny náležitosti žádosti splněny.

Kde lze žádost podat?

 • Prostřednictvím zastupitelského úřadu ČR v zahraničí; ve Spojeném království na:
 • Generálním konzulátě České republiky v Manchesteru
 • Konzulárním úseku Velvyslanectví České republiky v Londýně;
 • prostřednictvím kteréhokoli matričního úřadu na území ČR;
 • prostřednictvím krajského úřadu, před nímž občan složil státoobčanský slib nebo učinil prohlášení o nabytí státního občanství České republiky;
 • osobně přímo na Oddělení zvláštní matrika, Odbor matrika ÚMČ města Brna, Brno-střed

Který úřad provádí zápis narození osob narozených v zahraničí?

Oddělení zvláštní matrika, Odbor matrika ÚMČ města Brna, Brno-střed.

 

Jaké doklady jsou potřeba podání žádosti o zápis manželství?

 • Britský (cizozemský) oddací list. Je zapotřebí, aby tento doklad byl opatřen apostilou a úředně přeložen do českého jazyka (kulaté razítko se státním znakem ČR).
 • V případě, že předkládáte oddací list vydaný příslušnými orgány jiné země než Spojeného království, je nutné ověřit požadavky na překlad tohoto dokumentu a zda je vyžadováno další ověření oddacího listu (apostilní či superlegalizační doložka).

 

V případě, že předkládáte oddací list vydaný státem, který není členským státem EU, je nutné ověřit podmínky překladu a zda je vyžadováno další ověření oddacího listu (apostilní či superlegalizační doložka).

 • Platné doklady totožnosti manželů (občanský průkaz, cestovní pas, řidičský průkaz).
 • Doklad o státním občanství ČR manžela/manželky - občana ČR – platný cestovní pas ČR nebo platný občanský průkaz ČR nebo platné osvědčení o státním občanství ČR nebo platnou listinu o udělení státního občanství ČR.
 • Rodné listy manželů – předkládají pouze občané České nebo Slovenské republiky.
 • Doklad o osobním stavu manželů před vstupem do manželství (týká se zejména státních občanů ČR), pokud do sňatku nevstupovali jako svobodní (například. pravomocný český rozsudek soudu o rozvodu předcházejícího manželství s doložkou o nabytí právní moci nebo český oddací list předchozího manželství s vyznačeným rozvodem / český úmrtní list bývalého manžela/manželky v případě vdovy/vdovce). Zápis manželství lze provést až po registraci zmíněných matričních událostí českými úřady.
 • Cizozemské cestovní pasy (např. cestovní pas UK) – pouze pokud manželé - občané České republiky - nabyli ještě další cizí státní občanství, mají-li tyto doklady k dispozici.
 • Doklad o nabytí cizího státního občanství (např. naturalizační listina) – pouze pokud manželé - státní občané České republiky - získali vedle českého ještě další státní občanství. Je zapotřebí, aby tento doklad byl:
 • buď úředně přeložen do českého jazyka (překlad musí být opatřen kulatým razítkem se státním znakem ČR)

Jestliže se jedná o:

 • státní občanství Spojeného království: je zapotřebí, aby tento doklad byl opatřen apostilou a úředně přeložen do českého jazyka (překlad musí být opatřen kulatým razítkem se státním znakem ČR);
 • státní občanství jiného nečlenského státu EU: je nutné ověřit u příslušných orgánů tohoto státu, zda je vyžadováno další ověření dokumentu (apostilní, příp. superlegalizační doložka). Dokument musí být úředně přeložen do českého jazyka.
 • státní občanství některého členského státu EU: není nutné doklad opatřovat apostilní doložkou. Nicméně je zapotřebí, aby tento doklad byl buď: úředně přeložen do českého jazyka (překlad musí být opatřen kulatým razítkem se státním znakem ČR nebo přeložen do českého jazyka osobou registrovanou v členské zemi EU jako tlumočník pro český jazyk nebo opatřen vícejazyčným standardním formulářem určeným pro předložení v České republice.

Pozn.: V případě nedostatečného ověření překladu z anglického do českého jazyka, může na schůzce vyvstat potřeba dodatečného přeověření překladu ze strany zastupitelského úřadu. Za přeověření se vybere poplatek za každou započatou stránku překladu dle aktuálního sazebníku konzulárních poplatků. Překlad musí vždy být vyhotoven odborným překladatelem, vlastní překlady nelze akceptovat.

 

Jaké formuláře je nutné předložit?

Jak je žádost o zápis o uzavření manželství zpoplatněna?

 

přílohy

1163438_1114443_Prohlaseni_par_42_osoby_nad_15_let___04_... 191 KB PDF (Acrobat dokument) 29.3.2019

F_01_Osobni_udaje 623 KB PDF (Acrobat dokument) 29.3.2019

M_07_Zapis_MANZELSTVI 399 KB PDF (Acrobat dokument) 29.3.2019

1199996_1146365_F14A___Priloha_5A_Zapis_prijmeni_v__muzs... 28 KB DOC (Word dokument) 5.8.2021