česky  english 

rozšířené vyhledávání
na_celou_sirku
Foto: Martin Plocek
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Programu podpory českého kulturního dědictví v zahraničí v r. 2022

Důležité informace a doporučení pro krajanské spolky 

Krajanský vzdělávací program a výuka českého jazyka a literatury v zahraničí (aktualizace pro rok 2022)

Tato část je v gesci odboru mezinárodních vztahů MŠMT, zahrnuje dosavadní Krajanský vzdělávací program a podporu lektorátů a výuky českého jazyka a literatury. Na implementaci této části programu se kromě MŠMT a MZV podílí také Dům zahraniční spolupráce (dále jen „DZS“), jakožto příspěvková organizace MŠMT.

V roce 2022 bude v souladu s usnesením vlády č. 926/2020 o pokračování Programu podpory českého kulturního dědictví v zahraničí pokračovat jako jedna položka v gesci MŠMT a v těsné spolupráci mezi MZV a MŠMT realizace Krajanského vzdělávacího programu a výuky českého jazyka a literatury v zahraničí. Tato položka je rozdělena na následující skupiny:

1) Semestrální stipendijní studijní pobyty

2) Čtyřtýdenní kurz českého jazyka pro krajany  

3) Dvoutýdenní kurz metodiky výuky českého jazyka pro vyučující z řad krajanských    

     komunit

4) Vysílání učitelů českého jazyka ke krajanským komunitám

5) Vysílání lektorů českého jazyka a literatury na zahraniční (především vysokoškolské)

     vzdělávací instituce

Vzdělávací programy pro krajany, které byly zahájeny již v roce 1995 (usn. vl. č. 217/1995), tradičně patří k nejúspěšnějším a nejefektivnějším projektům pro zahraniční Čechy, těší se velké oblibě, poskytují pozitivní zpětnou vazbu a jsou konkrétním a viditelným vyjádřením zájmu ČR o Čechy žijící v zahraničí. Pod vzdělávací programy byly později rámcovým usnesením vlády ČR č. 1622/2005 zahrnuty i lektoráty českého jazyka a literatury v zahraničí v gesci MŠMT, kterým do té doby chybělo systémové zařazení.

Úhrada nákladů zdravotní péče ad 1, 2, 3:

a) Osobám spadajícím pod osobní rozsah nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 883/2004, o koordinaci systémů sociálního zabezpečení, v platném znění, osobám, na které se aplikuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1231/2010, a osobám spadajícím pod režim jiných relevantních evropských právních předpisů, bude poskytnuta zdravotní péče v souladu s platnými evropskými právními předpisy, a to ve stanoveném rozsahu,

b) Osoby nespadající pod písm. a) mají nárok na poskytnutí nezbytné zdravotní péče, přičemž úhrada nákladů je zajištěna v souladu s ustanovením § 180 i odst. 2, resp. § 180 j odst. 4 zákona č. 326/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Nezbytnou zdravotní péčí se rozumí poskytnutí zdravotní péče v souvislosti s akutním onemocněním či úrazem.

 

1) Semestrální stipendijní studijní pobyty

Stipendia jsou určena pro studenty z řad krajanů s přednostním zaměřením na následující obory: čeština pro cizince, dále dle kapacity jednotlivých fakult a úrovně češtiny uchazeče učitelství českého jazyka a literatury, historie, etnologie, dějiny umění a teologie. Jedná se obecně o obory související s podporou udržení a rozvoje znalosti českého jazyka a literatury. Ročně je poskytováno 15 dvousemestrálních (dělitelných na 30 semestrálních) stipendií na vybraných veřejných vysokých školách v ČR, podmínkou účasti v programu je dobrá znalost českého jazyka (nezbytná podmínka).

Studentům je po dobu studia vypláceno měsíční stipendium včetně příplatku na ubytování ve výši 9.000, - Kč (bakalářské a magisterské studium) a 9.500, - Kč (doktorské studium). Ubytování a stravování ve školských zařízeních je poskytováno za stejných podmínek jako studentům občanům ČR. Výše finančního příspěvku na dopravu do ČR a zpět činí 2.000, - Kč pro evropské a 5.000, - Kč pro mimoevropské účastníky. Přijetí na konkrétní vysokou školu, komunikaci s ní a organizační zajištění studia realizuje DZS. V případě získání trvalého pobytu v ČR ztrácí student nárok na stipendium. (Pozn.: Uchazeč proto musí uvést v přihlášce své trvalé místo bydliště v zahraničí, nikoliv adresu zvláštní matriky v Brně či jinou adresu přechodného pobytu v ČR, která slouží pro účely vystavení cestovního pasu apod.). Vyžaduje-li to vízový režim mezi ČR a konkrétním státem, je účastník kurzu povinen zajistit si příslušné české vízum.

K přihlášení je potřeba vyplnit online formulář, který je dostupný na webových stránkách DZS www.dzs.cz v rubrice Programy a sítě: http://www.databaze-krajane.cz/modules/krajane/?h=semstay .


Originál elektronicky vyplněné a vytisknuté přihlášky, včetně kopie, tj. celkem 2 exempláře spolu s níže uvedenými přílohami je třeba zaslat na Velvyslanectví ČR v Londýně (k rukám pana Martina Hoška).

Přílohy:

  • - životopis,
  • - lékařské potvrzení o způsobilosti ke studiu,
  • - podrobný studijní program,
  • - kopie cestovního dokladu,
  • - doporučení krajanského spolku.

Termíny pro zadání přihlášek do elektronického systému jsou:

- pro jednosemestrální studium v zimním semestru akademického roku 2022/2023 (září 2022 až únor 2023) do 15. 3. 2022;

- pro dvousemestrální studium v zimním i letním semestru akademického roku 2022/2023 (září 2022 až červen 2023) do 15. 3. 2022;

- pro jednosemestrální studium v letním semestru akademického roku 2022/2023 (únor 2023 až červen 2023) do 15. 8. 2022.

Po akceptaci příslušnou vysokou školou zašle MŠMT prostřednictvím MZV vybraným stipendistům Rozhodnutí o přiznání stipendia a potvrzení o ubytování.

Je nezbytné, aby účastníci semestrálního pobytu akceptovali termíny studia dané dokumentem Rozhodnutí o přiznání stipendia a absolvovali celé studium včetně zkouškového období.

 

2) Čtyřtýdenní kurz českého jazyka pro krajany

Termín kurzu: 18. 7. – 12. 8. 2022

Ročně je poskytováno 60 stipendijních míst k účasti na čtyřtýdenním letním kurzu, který zahrnuje výuku a mimoškolní aktivity se zaměřením na osvojení základů českého jazyka a poznávání českých reálií. Výuka sestává z celkem 120 vyučovacích hodin ve skupinách rozdělených dle stupně jazykových znalostí. Na závěr obdrží účastníci osvědčení o absolvování kurzu. Stravování a ubytování je hrazeno. Výše finančního příspěvku na dopravu do ČR a zpět činí 2.000,- Kč pro evropské a 5.000,- Kč pro mimoevropské účastníky.

Věkový limit je stanoven na 18 let (účastník musí dovršit tento věk nejpozději v den zahájení kurzu). Horní věková hranice není stanovena. Od krajanských spolků a ZÚ očekáváme vyjádření k účasti jednotlivých uchazečů (krajanů) na kurzu a k předpokládané smysluplnosti
a efektivitě využití získaných znalostí. Nadále je také možno zúčastnit se kurzu v kategorii
tzv. „samoplátců“.

K přihlášení je potřeba vyplnit online formulář do 15. 3. 2022, který je dostupný na webových stránkách DZS www.dzs.cz  v rubrice Programy a sítě  http://www.databaze-krajane.cz/modules/krajane/?h=langcourse.

Originál elektronicky vyplněné vytisknuté přihlášky, tj. celkem 1 exemplář, spolu s doporučením krajanského spolku zašle uchazeč zašle na Velvyslanectví ČR v Londýně (k rukám pana Martina Hoška).

Komise složená ze zástupců MZV, MŠMT, DZS a dodavatel zajišťující krajanské kurzy (termín konání v první polovině dubna 2022) rozhodne na základě došlých přihlášek o přijetí do kurzu a MŠMT zašle následně prostřednictvím MZV vybraným kandidátům potvrzení o přijetí.

Nevybraní uchazeči se mohou stát náhradníky a případné dodatečné přijetí jim bude operativně oznamovat KRAJ prostřednictvím ZÚ, popř. přímo příslušný referent DZS (při nebezpečí z prodlení). Vyžaduje-li to vízový režim mezi ČR a konkrétním státem, je účastník kurzu povinen zajistit si příslušné české vízum.

Je nezbytné, aby účastníci kurz absolvovali v plném rozsahu, kurz nelze rozdělit mezi několik účastníků.

 

3) Dvoutýdenní kurz metodiky výuky českého jazyka pro vyučující z řad krajanských komunit

Termín kurzu: 23. 8. – 3. 9. 2022

Ročně je poskytováno 20 stipendijních míst. Účastníci absolvují dvoutýdenní intenzivní výuku metodiky s cílem zdokonalit a stabilizovat formy vyučování češtiny. Součástí kurzu je i návštěva odborných pracovišť, která mají vazbu na český jazyk a literaturu. Účastníkům jsou plně hrazeny náklady na dopravu, ubytování a stravování. Doprava je účastníkům kurzu hrazena za předpokladu, že přílet/příjezd za účelem účasti na kurzu je realizován nejdříve 2 týdny před konáním kurzu, odlet/odjezd pak do 2 týdnů po skončení kurzu (doprava vlastním vozem se neproplácí).

Účastníci navíc obdrží finanční příspěvek na osobní výdaje ve výši 1.000, - Kč. Účastník kurzu musí mít alespoň 18 let a musí mít velmi dobrou znalost českého jazyka. Do kurzu se lze přihlásit opakovaně, přednost při výběru uchazečů mají však vždy prvoúčastníci.

K přihlášení je potřeba vyplnit online formulář, který je dostupný na webových stránkách DZS www.dzs.cz  v rubrice Kurzy a studenti: http://www.databaze-krajane.cz/modules/krajane/?h=metcourse do 15. 3. 2022.

Originál elektronicky vyplněné vytisknuté přihlášky, tj. celkem 1 exemplář, spolu s doporučením krajanského spolku zašle uchazeč na Velvyslanectví ČR v Londýně (k rukám pana Martina Hoška). 

Vyjádření krajanského spolku k žádosti svého člena musí obsahovat podporu a zdůvodnění účasti ve prospěch rozvoje výukových a kulturně-osvětových aktivit spolku. Komise složená ze zástupců MZV, MŠMT, DZS a dodavatel zajišťující krajanské kurzy (termín konání v první polovině dubna) rozhodne o přijetí do kurzu a MŠMT zašle vybraným kandidátům prostřednictvím KRAJ na ZÚ potvrzení o přijetí. Vyžaduje-li to vízový režim mezi ČR a konkrétním státem, je účastník kurzu povinen zajistit si příslušné české vízum.

Je nezbytné, aby účastníci kurz absolvovali v plném rozsahu, kurz nelze rozdělit mezi několik účastníků.

Část z celkového počtu míst v kurzu metodiky výuky českého jazyka bude zaměřena na pedagogy vyučující děti (např. v Českých školách bez hranic a školách obdobného typu); druhá část bude zaměřena na učitele u tradičních krajanských komunit. Při výběru účastníků bude zohledněno jejich uplatnění při výuce českého jazyka v dané zemi.

 

4) Vysílání učitelů českého jazyka ke krajanským komunitám

Ke krajanským komunitám bude v roce 2022 vysláno na základě platného usnesení vlády 15 učitelů českého jazyka. Působení u krajanů v teritoriích má přitom širší rozměr než jen samotnou výuku. Učitel pomáhá při přípravě a realizaci krajanských kulturních, dokumentačních
a vzdělávacích (osvětových) projektů, podílí se na zprostředkování kontaktů mezi krajanskými institucemi a subjekty v ČR. V místech, kde existují podmínky pro výuku dětí krajanů ve školách typu České školy bez hranic, se učitel s ohledem na aktivity u krajanské komunity může zapojit a spoluorganizovat tuto výuku, popřípadě učit český jazyk. V místech, kde se nabízí i možnost výuky českého jazyka v univerzitním prostředí, může v rámci dané časové dotace působit i na univerzitách (např. vedení jazykových kurzů otevřených krajanům či místní veřejnosti).

Zajištění podmínek pro působení učitele je upraveno smlouvou mezi gestory vyslání: Českou republikou, zastoupenou MZV – zvláštním zmocněncem pro krajanské záležitosti a příslušným krajanským spolkem, a následnou pracovní smlouvou mezi učitelem a DZS. Mzdu, zdravotní a sociální pojištění a dopravu jednou ročně do místa působení a zpět do ČR hradí DZS v souladu s usnesením vlády č. 926/2020. Doba vyslání je zpravidla jeden rok, na základě vyhodnocení působení ze strany MZV, MŠMT a DZS může být prodloužena bez výběrového řízení o další 3 roky a v odůvodněných případech ještě o 2 roky, celkem na dobu nejvýše 4, resp. 6 po sobě jdoucích ucelených školních roků, jak stanoví UV č. 926/2020.

Výzvu k účasti na výběrovém řízení na obsazení pracovních pozic učitelů u krajanů učiní DZS a MŠMT na svých webových stránkách, Facebooku a popř. v tištěných periodikách. Informace obsahuje spolu s údaji o působení a podmínkami pro výkon práce i termín a místo řízení. Výběrová komise složená ze zástupců MZV, MŠMT, DZS a UK oznámí výsledky výběrového řízení uchazečům s dostatečným předstihem před nástupem do teritoria. MZV zajistí vysílaným učitelům na základě žádosti MŠMT služební pasy
s odpovídajícími vízy na dobu vyslání a ve spolupráci s příslušnými ZÚ zajistí vyslaným učitelům registraci, případně povolení k výkonu práce, pokud jsou v dané zemi požadována. Více informací o místech působení učitelů naleznete na webových stránkách www.dzs.cz konkrétně:  https://www.dzs.cz/program/program-podpory-ceskeho-kulturniho-dedictvi-v-zahranici#ucitele-cestiny-u-krajanu

 

5) Vysílání lektorů českého jazyka a literatury na zahraniční (především vysokoškolské) vzdělávací instituce

Úkolem této části programu je vysílání lektorů na zahraniční univerzity / vzdělávací instituce za účelem výuky českého jazyka, propagace českého jazyka a literatury, české kultury a reálií České republiky. V případě zájmu o výuku českého jazyka mezi krajany může lektor po dohodě s MZV, DZS a MŠMT část časové dotace uplatnit při výuce českého jazyka v těchto krajanských komunitách.  

V současné době je výuka českého jazyka a literatury v zahraničí zajišťována především vysíláním lektorů českého jazyka (označen jako „Lektor Programu podpory českého kulturního dědictví v zahraničí“) prostřednictvím MŠMT, a to především v rámci plnění dvoustranných smluvních závazků o školské spolupráci. MŠMT a DZS na svých webových stránkách každoročně (nejpozději do 31. ledna pro nadcházející akademický rok; v případě aktuální potřeby též během roku) zveřejňují informace o nabídkách míst pro lektory, včetně upřesnění kvalifikačních požadavků, a MŠMT shromažďuje přihlášky zájemců. Výběr uchazečů provádí komise, jejímiž členy jsou zástupci MZV, MŠMT a DZS a experti pro oblast výuky českého jazyka a literatury z vysokých škol v ČR. Zachován zůstává postup zavedený v minulých letech, kdy MŠMT zasílá (v lednu až květnu) příslušným ZÚ informace o obsazení lektorátů českého jazyka v zemích jejich působnosti na příští akademický rok (tj. na 2022/2023), spolu s materiály nově navrhovaných kandidátů na místa, kde dochází ke střídání lektorů (na každou lokalitu je zasílána jedna/vítězná nominace). Tyto informace a materiály jsou pak prostřednictvím ZÚ obratem oficiálně předávány a projednávány s příslušnými zahraničními institucemi. Po rozhodnutí zahraničního partnera předá informaci příslušný ZÚ zpět odboru mezinárodních vztahů MŠMT.

Na základě pokynu MŠMT uzavře DZS s vybraným lektorem Programu podpory českého kulturního dědictví v zahraničí pracovní smlouvu a zajistí vyslání lektora do zahraničí. Mzdu, zdravotní a sociální pojištění a dopravu jednou ročně do místa působení a zpět do ČR hradí DZS v souladu s usnesením vlády č. 926/2020. Doba vyslání je zpravidla jeden rok, na základě vyhodnocení působení ze strany MZV, MŠMT a DZS může být prodloužena bez výběrového řízení o další 3 roky a v odůvodněných případech ještě o další 2 roky, tj. celkem na dobu nejvýše 4, v odůvodněných případech až o 6 po sobě jdoucích ucelených akademických roků, jak stanoví UV č. 926/2020. Další podmínky vyslání a zabezpečení činnosti lektorů a učitelů jsou obsaženy
v příloze usnesení vlády č. 926/2020 (https://www.dzs.cz/program/program-podpory-ceskeho-kulturniho-dedictvi-v-zahranici#lektori-ceskeho-jazyka-literatury-na-univerzitach).

Příloha upravuje rovněž poskytování jednorázového vybavení (například učebnice, slovníky, mapy, propagační materiály o České republice, beletrie, filmy, audio a videonahrávky v českém jazyce, výukové programy a software apod.) pro potřebu výuky českého jazyka a literatury na zahraničních školách a dalších institucích, poskytujících vzdělávání; takto mohou být vybavována pracoviště v zahraničí, kde nepůsobí lektor/učitel vyslaný z České republiky, případně další instituce či organizace, které poskytují vzdělávání v českém jazyce. Jednorázové vybavení bude MŠMT poskytovat koncem kalendářního roku 2022 v závislosti na aktuálních rozpočtových možnostech.  


 

Poskytování peněžních darů na krajanské projekty (aktualizace pro rok 2022)

Tato část je v gesci MZV.

Z hlediska implementace obou částí Programu podpory českého kulturního dědictví v zahraničí klademe důraz na tyto okolnosti:

  • - V místech, kde existují podmínky pro výuku dětí krajanů ve školách typu České školy bez hranic, se učitel/ka s ohledem na aktivity u krajanské komunity může zapojit a spoluorganizovat tuto výuku, popřípadě učit český jazyk. V místech, kde se nabízí možnost vést výuku českého jazyka i v univerzitním prostředí, může v rámci dané časové dotace působit i na vysoké škole (např. vedení jazykových kurzů otevřených krajanům, ale i místní veřejnosti).
  •  - Při výběru účastníků na metodický kurz výuky češtiny je rozhodující i následné uplatnění nově získaných znalostí.

V rámci poskytování peněžních darů na krajanské projekty upřednostňujeme příspěvky na konkrétní a tradiční aktivity spolků, jako jsou kulturní či vzdělávací akce, před údržbou a opravami krajanských objektů. Stejně tak doporučujeme krajanským spolkům přechod z tištěných krajanských publikací na elektronické verze. 

V roce 2022 bude (v souladu s usnesením vlády č. 1078 ze dne 25. listopadu 2021) pokračovat poskytování peněžních darů na projekty krajanských spolků, společností přátel, spolků bohemistů a obdobných organizací v zahraničí. Upřednostňujeme příspěvky na konkrétní aktivity spolků a podporu českých škol před údržbou a opravami různých objektů.


Z prostředků daru NELZE HRADIT investice, pokuty, penále, pojištění, daňové poradenství, auditorské služby, dary, daně jiným fyzickým a právnickým osobám, pokud příjemce daru je jejich plátcem.


Aktualizovaný text platných pravidel pro poskytování peněžních darů krajanským spolkům je k nalezení na webových stránkách:https://www.mzv.cz/jnp/cz/zahranicni_vztahy/krajane/financni_podpora/penezni_dary_do_zahranici/poskytovani_peneznich_daru.html. Tato pravidla se aplikují na dar udělený v r. 2022 a vyúčtovaný v r. 2023. 

 

Vyúčtování darů poskytnutých v roce 2021 – do 15. ledna 2022

Dle stávajících pravidel MZV je třeba provádět vyúčtování přidělených peněžních darů. Formulář vyúčtování peněžních darů je k nalezení na níže uvedené webové stránce:  https://www.mzv.cz/jnp/cz/zahranicni_vztahy/krajane/financni_podpora/penezni_dary_do_zahranici/poskytovani_peneznich_daru.html

 

Termíny podání žádostí o peněžní dary na rok 2023: krajanské spolky podají žádosti nejpozději do 1. srpna 2022

Pro účely podání žádostí o peněžní dary na rok 2022 je na webových stránkách https://www.mzv.cz/jnp/cz/zahranicni_vztahy/krajane/financni_podpora/penezni_dary_do_zahranici/zadost_o_penezni_dar_2016.html umístěna elektronická forma žádosti o peněžní dar s možností přímého elektronického odeslání. 

Spolky žádost elektronicky vyplní a odešlou dle pokynů na webu, zároveň si jednu verzi vytisknou, opatří svým podpisem a zašlou na Generální konzulát ČR v Manchesteru k dalšímu řízení dle dosavadního postupu.