česky  english 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Matriční agenda

Formuláře žádostí o matriční dokumenty zašle ZÚ Manila na požádání emailem.

A) Zápis narození, žádost o vystavení českého rodného listu

B) Zápis uzavření manželství, žádost o vystavení českého oddacího listu

C) Zápis úmrtí, žádost o vystavení českého úmrtního listu

D) Žádost o vydání druhopisu matričního dokladu

E) Uzavření manželství s filipínským občanem nebo občankou

 

A) Zápis narození, žádost o vystavení českého rodného listu

Zápis narození, k němuž došlo v cizině, se provádí na zvláštní matrice vedené Magistrátem města Brna (dále jen „zvláštní matrika“). Žádost o tento zápis a vystavení českého rodného listu je možno podat i na Zastupitelském úřadě ČR v Manile (dále jen „ZÚ Manila“).

K žádosti je potřeba předložit následující doklady:

1. Žádost o zápis narození,

2. Filipínský rodný list opatřený apostillou s ověřeným překladem do českého jazyka,

3. Doklad o státním občanství ČR dítěte, popř. vyplněný dotazník ke zjištění státního občanství ČR a vydání osvědčení (více informací v části Státoobčanská agenda),

4. Doklad o rodném čísle - pokud jej nemáte, můžete o něj požádat v žádosti o přidělení rodného čísla, (netýká se nově narozených dětí, těm je rodné číslo přidělováno automaticky při vystavení prvopisu rodného listu).

5. U dětí narozených za trvání manželství oddací list rodičů; filipínský oddací list musí být opatřený apostillou a ověřeným překladem do českého jazyka,

6. U dětí narozených mimo manželství je nutné prokázat stav matky v době narození dítěte, aby bylo možno určit rodičovství v souladu s příslušnými ustanoveními (§51-62) zákona č. 94/1963 Sb., o rodině, v platném znění a předložit:

 • je-li matka dítěte rozvedená, rozsudek o rozvodu s doložkou o nabytí právní moci a rodný list matky;

 • je-li matka dítěte vdovou, úmrtní list manžela nebo rozsudek soudu o prohlášení manžela za mrtvého s doložkou o nabytí právní moci a rodný list matky;

 • je-li matka svobodná nebo nejsou-li rodiče manželé a pro určení otce dítěte nelze použít první domněnku určení otcovství (“Narodí-li se dítě v době od uzavření manželství do uplynutí třístého dne po zániku manželství, nebo po jeho prohlášení za neplatné, považuje se za otce manžel matky. Narodí-li se dítě ženě znovu provdané, považuje se za otce dítěte manžel pozdější, i když se dítě narodilo před uplynutím třístého dne potom, co její dřívější manželství zaniklo nebo bylo prohlášeno za neplatné”), je třeba, aby rodiče vyplnili žádost o určení otcovství souhlasným prohlášením rodičů, jehož součástí je dohoda o příjmení dítěte (tento zápis se činí před ZÚ Manila); matka přikládá rodný list.

7. Doklad o státním občanství ČR rodiče dítěte

8. Český rodný list rodiče dítěte (občana ČR)

9. Doklady totožnosti žadatele / rodičů dítěte

10. Případně Žádost o zápis příjmení do knihy narození v mužském tvaru; v takovém případě je třeba vyplnit jeden z následujících formulářů:

Upozornění: Všechny formuláře je potřeba vyplnit úplně a čitelně. Filipínské doklady musejí být opatřené apostillou a ověřeným překladem do českého jazyka. Pokud je dítě nezletilé, vyplňuje a podepisuje formuláře rodič nebo zákonný zástupce. Při podání žádosti je potřeba uhradit správní poplatek.

Zpět nahoru


B) Zápis uzavření manželství, žádost o vystavení českého oddacího listu

Zápis uzavření sňatku, k němuž došlo v cizině, se provádí na zvláštní matrice vedené Magistrátem města Brna (dále jen „zvláštní matrika“). Žádost o tento zápis a vystavení českého oddacího listu je možno podat i na Zastupitelském úřadu ČR v Manile (dále jen „ZÚ Manila“).

K žádosti je potřeba předložit následující doklady:

1. Žádost o zápis uzavření manželství,

2. Filipínský oddací list opatřený apostillou a překladem do českého jazyka,

3. Doklad o státním občanství ČR, popř. vyplněný dotazník ke zjištění státního občanství ČR a vydání osvědčení (více informací v části Státoobčanská agenda),

4. Český rodný list ženicha nebo nevěsty, je-li státním občanem ČR,

5. Rozsudek soudu o rozvodu předcházejícího manželství s doložkou o nabytí právní moci, pokud občan ČR uzavíral manželství jako rozvedený,

6. Úmrtní list bývalého manžela, pokud občan ČR uzavíral manželství jako ovdovělý,

7. Doklad totožnosti žadatele (platný cestovní pas ČR či platný občanský průkaz ČR; pokud takový doklad nemá, pak platný cestovní pas nebo občanský průkaz státu, jehož je občanem),

8. Případně Žádost o zápis příjmení ženy do knihy manželství v mužském tvaru, v takovém případě je třeba vyplnit jeden z následujících formulářů:

Upozornění: Všechny formuláře je potřeba vyplnit úplně a čitelně. Filipínské doklady musejí být opatřené apostillou a ověřeným překladem do českého jazyka. Při podání žádosti je potřeba uhradit správní poplatek.

 Zpět nahoru


C) Zápis úmrtí, žádost o vystavení českého úmrtního listu

Zápis úmrtí, k němuž došlo v cizině, se provádí na zvláštní matrice vedené Magistrátem města Brna (dále jen „zvláštní matrika“). Žádost o tento zápis a vystavení českého úmrtního listu je možno podat i na Zastupitelském úřadu ČR v Manile (dále jen „ZÚ Manila“).

K žádosti je potřeba předložit následující doklady:

1. Žádost o zápis úmrtí,

2. Filipínský úmrtní list opatřený apostillou a ověřeným překladem do českého jazyka (informace o superlegalizaci naleznete zde),

3. Doklad o státním občanství ČR zemřelého,

4. Rodný a oddací (byl-li ženatý) list zemřelého,

5. Doklad o pohřbu nebo zpopelnění,

6. Lékařská zpráva – list o prohlídce mrtvého, byla-li provedena zdravotní nebo soudní pitva – písemné oznámení lékaře,

7. Průkaz zdravotní pojišťovny nebo doklad prokazující, u které zdravotní pojišťovny v ČR je zemřelý registrován.


Předložení úmrtního listu nelze prominout. Nelze-li úmrtní list obstarat, lze ve výjimečných případech úmrtní list nahradit lékařskou a policejní zprávou o úmrtí. Státního občana ČR může prohlásit za mrtvého pouze soud ČR. Zápisy do knihy úmrtí zvláštní matriky v Brně se na základě soudního rozhodnutí o prohlášení za mrtvého neuskutečňují.

Upozornění: Všechny formuláře je potřeba vyplnit úplně a čitelně. Filipínské doklady musejí být opatřené apostillou a ověřeným překladem do českého jazyka.

Zpět nahoru


D) Žádost o vydání druhopisu matričního dokladu

V případě potřeby o vystavení druhopisu matričního dokladu (rodného, oddacího nebo úmrtního listu), je možno podat žádost o jeho vystavení i na Zastupitelském úřadě ČR v Manile (dále jen „ZÚ Manila“).

Druhopis se vydává v případě, že daná osoba a událost je již v české matrice zapsána. Žádost o druhopis se zasílá do obce, v jejíž matriční knize je daná osoba vedena. Při podání žádosti je tedy důležité vyplnit, kdy a kde matriční událost nastala.

Druhopis matričního dokladu se vydává na žádost oprávněné osoby. Oprávněnou osobou se rozumí osoba v matričním dokladu uvedená, osoba v příbuzenském vztahu nebo jiná osoba, která osvědčí právní zájem na získání matričního dokladu. Při podání žádosti je potřeba uhradit správní poplatek.

K žádosti je potřeba předložit následující doklady:

1. Žádost o vydání druhopisu matričního dokladu,

2. Doklad totožnosti,

3. Zdůvodnění, proč druhopis tohoto dokladu potřebujete.

Upozornění: Všechny formuláře je potřeba vyplnit úplně a čitelně. Filipínské doklady musejí být opatřené apostillou a ověřeným překladem do českého jazyka.

Zpět nahoru


E) Uzavření manželství s filipínským občanem nebo občankou

1) Sňatek na Filipínách

Podmínky sňatku uskutečňovaném na Filipínách mezi českými a filipínskými občany se řídí filipínskými zákony (např. Family Code – zák. č. 209/ 1987 Sb., v platném znění).  

!!!Ohledně náležitostí k uzavření sňatku je nutné kontaktovat matriku v místě, kde má být sňatek uzavřen!!! Jednotlivé matriky se mohou v požadavcích lišit. Níže uvádíme seznam dokumentů, které standardně potřebuje občan ČR, aby mohl uzavřít sňatek na Filipínách. Nejedná se však o přehled vyčerpávající, ale pouze orientační.

 1. Rodný list

 2. Vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření sňatku (No Impediment to Marriage / Legal Capacity to Marry)

 3. Doklad totožnosti a státního občanství (většinou cestovní pas)

 4. Kopie pasu + razítka posledního vstupu na Filipíny

 5. Fotografie

 6. Event. doklady o rozvodu nebo úmrtí předchozího manžela/-ky

Vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství, které potvrzuje, že český snoubenec/snoubenka je svobodný/á nebo rozvedený/á nebo ovdovělý/á a může uzavřít sňatek, vydává na žádost občana matriční úřad podle místa trvalého pobytu, popřípadě posledního trvalého pobytu občana na území ČR před odchodem do ciziny, a pokud takový pobyt nikdy neměl, Úřad městské části Praha 1.
Pokud se občan zdržuje trvale v cizině, může o toto vysvědčení požádat také prostřednictvím zastupitelského úřadu ČR v Manile.

Aby mohly být české doklady (např. rodný list a vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření sňatku) uznány na Filipínách, musí být opatřeny apostillou Ministerstva zahraničních věcí ČR. Zároveň musejí být úředně přeloženy do angličtiny (netýká se vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření sňatku, které je automaticky vydáváno v několika jazycích).

Někdy se stane, že filipínské úřady vyžadují potvrzení ambasády ČR v Manile i na dokumentech, které mají řádnou apostillu dle výše uvedeného odstavce. Pokud budou filipínské úřady na potvrzení od ambasády ČR trvat, kontaktujte nás emailem nebo telefonicky.

Upozorňujeme, že vydání filipínského oddacího listu na formuláři National Statistics Office (NSO), který je potřeba k registraci sňatku v ČR, může trvat i několik měsíců.

2) Sňatek v ČR

Podmínky sňatku uskutečňovaném v ČR mezi českými a filipínskými občany se řídí zákony České republiky.

!!!Ohledně náležitostí k uzavření sňatku je nutné kontaktovat matriku v místě, kde má být sňatek uzavřen!!! Níže uvádíme seznam dokumentů, které standardně potřebuje občan Filipín, aby mohl uzavřít sňatek v ČR. Nejedná se však o přehled vyčerpávající, ale pouze orientační.

 1. Rodný list (Birth Certificate)

 2. Doklad o právní způsobilosti k uzavření sňatku (Certificate of No Marriage)

 3. Doklad totožnosti a státního občanství (většinou cestovní pas)

 4. Potvrzení o oprávněnosti pobytu na území ČR vydávané Policií ČR

 5. Event. doklady o rozvodu nebo úmrtí předchozího manžela/-ky

Rodný list a „Certificate of No Marriage“ musejí být vydány Národním statistickým úřadem (National Statistics Office) a opatřeny apostillou filipínského Ministerstva zahraničních věcí. Veškeré dokumenty musejí být rovněž úředně přeloženy do českého jazyka.

Zpět nahoru

 

zpět na konzulární informace