česky  english 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Státoobčanská agenda

STÁTNÍ OBČANSTVÍ ČR

Státní občanství ČR se prokazuje těmito dokumenty:

a) platným občanským průkazem ČR,
b) platným cestovním dokladem ČR,
c) aktuálním osvědčením o státním občanství ČR,
d) vysvědčením o právní způsobilosti k uzavření manželství, je li v něm údaj o státním občanství ČR uveden.

Osvědčení o státním občanství ČR slouží k prokázání skutečnosti, že ke dni vystavení osvědčení je osoba v něm uvedená státním občanem ČR. Tento dokument je nutno předložit mimo jiné i v případě, kdy osoba žádá o vydání cestovního dokladu ČR a nemá k dispozici jiný doklad o státním občanství ČR.

Žádost o vydání osvědčení o státním občanství ČR může podat kterákoliv fyzická osoba, o jejíž státní občanství se jedná. Za dítě podává žádost zákonný zástupce. Žádost může podat i jiná osoba, která prokáže právní zájem na zjištění státního občanství dotčené osoby, a to např. z titulu blízkého příbuzenského poměru k osobě, jejíž občanství je zjišťováno. Žádost lze podat i na Zastupitelském úřadě ČR v Manile.

K žádosti o vydání osvědčení o státním občanství ČR je potřeba předložit:

  1. Žádost a dotazník ke zjištění státního občanství, event. Žádost a dotazník ke zjištění státního občanství pro dítě mladší 18-ti let;
  2. Prohlášení o státním občanství, event. Prohlášení o státním občanství v případě nezletilé osoby;
  3. doklad totožnosti;
  4. v případě nabytí cizího státního občanství, doklad s uvedením data jeho nabytí;
  5. rodný list;
  6. oddací list (pokud žadatel uzavřel manželství), úmrtní list (je-li žádost podávána za osobu zemřelou);
  7. předchozí doklady o státním občanství;
  8. český rodný nebo oddací list rodičů, nebo doklad o určení otcovství, jedná-li se o dítě narozené mimo manželství (předkládají pouze žadatelé narození v cizině);
  9. domovský list, má-li jej žadatel k dispozici;
  10. případně další doklady, kterými lze prokázat státní občanství;

Upozornění: Všechny formuláře je potřeba vyplnit úplně a čitelně. Filipínské doklady musejí být opatřeny apostillou a ověřeným překladem do českého jazyka. Při podání žádosti je potřeba uhradit správní poplatek.

zpět na konzulární informace

přílohy

Zadost_a_dotaznik 29 KB PDF (Acrobat dokument) 7.8.2012

Zadost_a_dotaznik_pro_dite 25 KB PDF (Acrobat dokument) 7.8.2012

Prohlaseni_o_statnim_obcanstvi 26 KB PDF (Acrobat dokument) 7.8.2012

Prohlaseni_o_statnim_obcanstvi_za_dite 26 KB PDF (Acrobat dokument) 7.8.2012