česky  english 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Vystavení cestovního pasu ČR

Občan ČR, který se dlouhodobě nebo trvale zdržuje v konzulárním obvodu Zastupitelského úřadu ČR v Manile (dále jen „ZÚ Manila“), může požádat o vydání cestovního dokladu ČR na ZÚ Manila.

Občané, kteří ztratili nebo kterým byl odcizen cestovní pas, mohou v případě naléhavé potřeby požádat o vydání náhradního cestovního dokladu, tzv. cestovního průkazu – více informací naleznete v části Pomoc v nouzi.

!!! K podání žádosti doporučujeme si předem dohodnout schůzku (telefonicky nebo emailem) !!!

1. Cestovní pas s biometrickými údaji

Cestovní pas s biometrickými údaji se vydává s územní platností do všech států světa a s dobou platnosti 10 let občanům starším 15 let, nebo 5 let občanům mladším 15 let.

Při podání žádosti i převzetí nového cestovního pasu je vyžadována osobní přítomnost žadatele.

Žádost o vydání cestovního pasu může podat občan starší 15 let; pokud je občan nezletilý (tj. ve věku 15 – 18 let), připojí k žádosti písemný souhlas zákonného zástupce s jeho ověřeným podpisem. Ověření podpisu zákonného zástupce se nevyžaduje, jestliže osoby oprávněné dát souhlas se žádostí vyjádří svůj souhlas a žádost podepíší před ZÚ Manila. Za občana mladšího 15 let podává žádost zákonný zástupce.

Zákonná lhůta pro zpracování a vydání nového cestovního pasu je 120 dnů. V praxi se lhůta pohybuje mezi 1-2 měsíci od data podání kompletní žádosti.

K žádosti je potřeba předložit tyto doklady:

 1. doklad totožnosti žadatele (např. platný občanský průkaz nebo cestovní doklad),

 2. doklad o jménu a příjmení budoucího držitele pasu (např. občanský průkaz ČR, cestovní doklad ČR, český matriční doklad),

 3. doklad o státním občanství ČR (platný občanský průkaz, nebo platný cestovní doklad, nebo aktuální osvědčení o státním občanství, nebo vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství, je-li v něm údaj o státním občanství ČR uveden) – více informací viz část Státoobčanská agenda,

 4. doklad o rodném čísle (platný cestovní doklad ČR s vyznačením rodného čísla, nebo platný občanský průkaz ČR, nebo rodný list nebo oddací list s vyznačeným rodným číslem, nebo samostatný doklad o přiděleném rodném čísle),

 5. 1 fotografii; Fotografie musí odpovídat podobě zobrazované osoby v době podání žádosti a splňovat přísná kritéria (musí být vytištěna na fotografickém papíře s co nejvyšším rozlišením (min 250 DPi, doporučuje se však kvalita rozlišení 600 DPi) a musí mít minimální rozměry 5 cm x 5 cm (1.96" x 1.96" ). Musí ukazovat hlavu a horní část ramen zobrazované osoby, a to v předním čelním pohledu. Pohled přes rameno nebo pootočená hlava nejsou přípustné. Pozadí za zobrazovanou osobou musí být jednolité a ve světlé barvě. Fotografie je bez odlesků, které by skryly nebo výrazně změnily charakteristické identifikační znaky osoby (obočí, oči, nos, ústa, brada a celkový tvar obličeje); Bez kvalitní fotografie nebo nedodržení parametrů nelze žádost podat. Ke kontrole fotografie doporučujeme využít šablonu,

 6. doklad o změně nebo doklad potvrzující nový údaj (např. oddací list), je-li důvodem pro vydání nového pasu změna některého ze zapsaných údajů. Pokud žadatel předloží k žádosti o vydání nového pasu ČR (dosavadní) platný pas ČR a nežádá o zapsání odlišných údajů, než jaké jsou v něm uvedeny, není potřebné matriční či jiné doklady přikládat,

 7. prohlášení o státním občanství (formulář k obdržení na ZÚ Manila),

 8. uhradit správní poplatek.

Postup zpracování žádosti

Pracovník ZÚ Manila provede při nabírání žádosti o nový cestovní pas ČR s biometrickými údaji následující úkony:

 • zkontroluje doložené skutečnosti jejich porovnáním s údaji v systému centrální evidence obyvatel ČR a evidence cestovních dokladů,

 • založí do systému žádost a vyplní požadované údaje,

 • vyzve žadatele k sejmutí otisků prstů (otisky se snímají osobám starším 6 let, z každé ruky se pořizuje otisk jednoho prstu),

 • vytiskne vyplněnou žádost s potřebnými daty a vyzve žadatele k podpisu do příslušného místa žádosti (systém automaticky podpis graficky snímá pro následné použití při biometrickém pasu),

 • žadatel potvrdí podpisem správnost všech údajů a souhlas s výrobou pasu,

 • pracovník ZÚ Manila odešle žádost elektronicky do centra.

Po zpracování dat a vyrobení pasu s biometrickými údaji v centrální výrobně je pas odeslán na ZÚ Manila, který žadatele vyzve, aby se osobně dostavil k jeho převzetí. Občan může při převzetí nového pasu požádat o kontrolu funkčnosti čipu a v něm uložených dat. Před převzetím pasu občan zaplatí správní poplatek a podepíše poučení, že dodrží stanovené podmínky pro nakládání s novým pasem.

zpět nahoru


 

 

zpět nahoru

 

zpět na konzulární informace

přílohy

sablona_pasy_asp 67 KB PDF (Acrobat dokument) 1.12.2010