español  česky 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Krajanský vzdělávací program a výuka českého jazyka

Program podpory českého kulturního dědictví v zahraničí na léta 2011 až 2015 – Krajanský vzdělávací program a výuka českého jazyka a literatury v zahraničí (aktualizace pro rok 2014)

 

V roce 2014 bude v souladu s usnesením vlády č. 262/2010, ve znění usnesení č. 414/2012, o pokračování Programu podpory českého kulturního dědictví v zahraničí pokračovat jako jedna položka v gesci MŠMT a v těsné spolupráci mezi MZV a MŠMT realizace Krajanského vzdělávacího programu a výuky českého jazyka a literatury v zahraničí. Tato položka je rozdělena na následující skupiny:

1) Semestrální stipendijní studijní pobyty

2) Čtyřtýdenní kurz českého jazyka pro krajany  

3) Dvoutýdenní kurz metodiky výuky českého jazyka pro vyučující z řad krajanských    

     komunit

4) Vysílání učitelů českého jazyka ke krajanským komunitám

5) Přijetí tří žáků ke vzdělávání v oboru pedagogika na středních školách v ČR

6) Vysílání lektorů českého jazyka na zahraniční (především vysokoškolské)

     vzdělávací instituce

Vzdělávací programy pro krajany, které byly zahájeny již v roce 1995 (usn. vl. č. 217/1995), tradičně patří k nejúspěšnějším a nejefektivnějším projektům pro zahraniční Čechy, těší se velké oblibě, poskytují pozitivní zpětnou vazbu a jsou konkrétním a viditelným vyjádřením zájmu ČR o Čechy žijící v zahraničí. Pod vzdělávací programy byly později rámcovým usnesením vlády ČR č. 1622/2005 zahrnuty i lektoráty českého jazyka v zahraničí v gesci MŠMT, kterým do té doby chybělo systémové zařazení.

Věnujte prosím pozornost následujícímu textu, který stanovuje řádné postupy a termíny k realizaci Programu podpory českého kulturního dědictví v zahraničí v roce 2014.

Pro body 1, 2, 3 a 5: vyžaduje-li to vízový režim mezi ČR a konkrétním státem, je student povinen zajistit si české vízum za účelem studia na celou dobu studijního pobytu.

1) Semestrální stipendijní studijní pobyty

 

Stipendia jsou určena pro studenty z řad krajanů s přednostním zaměřením na následující obory: čeština pro cizince, dále dle kapacity jednotlivých fakult a úrovně češtiny uchazeče učitelství českého jazyka a literatury, historie, etnologie, dějiny umění a teologie. Jedná se obecně o obory související s podporou udržení a rozvoje znalosti českého jazyka a literatury. Ročně je poskytováno 15 dvousemestrálních (dělitelných na 30 semestrálních) stipendií na vybraných veřejných vysokých školách v ČR, podmínkou účasti v programu je dobrá znalost českého jazyka.

Studentům je po dobu studia vypláceno měsíční stipendium včetně příplatku na ubytování ve výši 9.000,- Kč (bakalářské a magisterské studium) a 9.500,- Kč (doktorské studium). Ubytování a stravování ve školských zařízeních je poskytováno za stejných podmínek jako studentům- občanům ČR. Úhrada nákladů zdravotní péče je zajištěna v rozsahu požadovaném zákonem č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území ČR a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Výše finančního příspěvku na dopravu do ČR a zpět činí 1.500,- Kč pro evropské a 4.500,- Kč pro mimoevropské účastníky. Přijetí na konkrétní vysokou školu, komunikaci s ní a organizační zajištění studia realizuje DZS. V případě získání trvalého pobytu v ČR ztrácí student nárok na stipendium. (Pozn.: Uchazeč proto musí uvést ve svojí přihlášce své trvalé místo bydliště v zahraničí, nikoliv adresu zvláštní matriky v Brně či jinou adresu přechodného pobytu v ČR, která slouží pro účely vystavení cestovního pasu apod.). Vyžaduje-li to vízový režim mezi ČR a konkrétním státem, je účastník kurzu povinen zajistit si příslušné české vízum.

K přihlášení je potřeba vyplnit online formulář, který je dostupný na webových stránkách DZS www.dzs.cz  v rubrice Krajané. Vyplněnou a vytisknutou přihlášku v jedné kopii, tj. celkem 2 exempláře spolu s životopisem, lékařským potvrzením o způsobilosti ke studiu, podrobným studijním programem, kopií cestovního dokladu, doporučením krajanského spolku a stanoviskem Velvyslanectví ČR v Mexiku je třeba zaslat rovněž prostřednictvím Velvyslanectví ČR v Mexiku na pracoviště zvláštního zmocněnce pro krajanské záležitosti (ZKZ/SMN). Rozhodnutí o přijetí či nepřijetí bude učiněno komisí složenou ze zástupců MZV, MŠMT a DZS.

 

Termíny pro zaslání přihlášek jsou:

-          pro jednosemestrální studium v zimním semestru akademického roku 2014/2015 (září 2014 až únor 2015) do 15. 3. 2014;

-          pro dvousemestrální studium v zimním i letním semestru akademického roku 2014/2015 (září 2014 až červen 2015) do 15. 3. 2014;

-          pro jednosemestrální studium v letním semestru akademického roku 2014/2015 (únor 2015 až červen 2015) do 15. 8. 2014.

Po akceptaci příslušnou vysokou školou zašle MŠMT prostřednictvím MZV vybraným stipendistům Rozhodnutí o přiznání stipendia a potvrzení o ubytování.

2) Čtyřtýdenní kurz českého jazyka pro krajany

 

Termín kurzu: 25. 7. až 22. 8. 2014

 

Ročně je poskytováno 60 stipendijních míst k účasti na čtyřtýdenním letním kurzu, který zahrnuje výuku a mimoškolní aktivity se zaměřením na osvojení základů českého jazyka a poznávání českých reálií. Výuka sestává z celkem 120 vyučovacích hodin ve skupinách rozdělených dle stupně jazykových znalostí. Na závěr obdrží účastníci osvědčení o absolvování kurzu. Stravování a ubytování je hrazeno. Úhrada nákladů zdravotní péče je zajištěna v rozsahu požadovaném zákonem č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území ČR a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Výše finančního příspěvku na dopravu do ČR a zpět činí 1.500,- Kč pro evropské a 4.500,- Kč pro mimoevropské účastníky. Věkový limit je stanoven na 18 let (účastník musí dovršit tento věk nejpozději v den zahájení kurzu). Horní věková hranice není stanovena. Od krajanských spolků a velvyslanectví se očekává vyjádření k účasti jednotlivých uchazečů na kurzu a k předpokládané smysluplnosti a efektivitě využití získaných znalostí. Nadále je také možné zúčastnit se kurzu v kategorii tzv. „samoplátců“.

K přihlášení je potřeba vyplnit online formulář, který je dostupný na webových stránkách DZS www.dzs.cz v rubrice Krajané. Vyplněnou, vytisknutou a podepsanou přihlášku v jedné kopii spolu s doporučením krajanského spolku a stanoviskem ZÚ je třeba zaslat rovněž prostřednictvím ZÚ na ZKZ do 15. 3. 2014. Komise složená ze zástupců MZV, MŠMT a DZS rozhodne o přijetí do kurzu a MŠMT zašle prostřednictvím MZV vybraným kandidátům potvrzení o přijetí. Nevybraní uchazeči se mohou stát náhradníky a případné dodatečné přijetí jim bude operativně oznamovat ZKZ prostřednictvím Velvyslanectví ČR v Mexiku, popř. přímo příslušný referent DZS (při nebezpečí z prodlení). Vyžaduje-li to vízový režim mezi ČR a konkrétním státem, je účastník kurzu povinen zajistit si příslušné české vízum.

 

3) Dvoutýdenní kurz metodiky výuky českého jazyka pro vyučující z řad krajanských komunit

 

Termín kurzu: 25. 8 až 5. 9. 2014

 

Ročně je poskytováno 20 stipendijních míst. Účastníci absolvují dvoutýdenní intenzivní výuku metodiky s cílem zdokonalit a stabilizovat formy vyučování češtiny. Součástí kurzu je i návštěva odborných pracovišť, která mají vazbu na český jazyk a literaturu. Účastníkům jsou plně hrazeny náklady na dopravu, ubytování a stravování. Doprava je účastníkům kurzu hrazena za předpokladu, že přílet/příjezd za účelem účasti na kurzu je realizován nejdříve 2 týdny před konáním kurzu, odlet/odjezd je realizován do 2 týdnů po skončení kurzu.

Účastníci navíc obdrží finanční příspěvek na osobní výdaje ve výši 1.000,- Kč. Úhrada nákladů zdravotní péče je zajištěna v rozsahu požadovaném zákonem č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území ČR a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Účastník kurzu musí mít alespoň 18 let a musí umět dobře česky. Do kurzu je možno přihlásit se opakovaně.

K přihlášení je potřeba vyplnit online formulář, který je dostupný na webových stránkách DZS www.dzs.cz v rubrice Krajané. Vyplněnou, vytisknutou a podepsanou přihlášku v jedné kopii spolu s doporučením krajanského spolku a stanoviskem Velvyslanectví ČR v Mexiku je třeba zaslat prostřednictvím ZÚ na ZKZ do 15. 3. 2014. Vyjádření krajanského spolku k žádosti svého člena musí obsahovat podporu a zdůvodnění účasti ve prospěch rozvoje výukových a kulturně-osvětových aktivit spolku. Komise složená ze zástupců MZV, MŠMT a DZS rozhodne o přijetí do kurzu a MŠMT zašle prostřednictvím ZKZ na Velvyslanectví ČR v Mexiku vybraným kandidátům potvrzení o přijetí. Vyžaduje-li to vízový režim mezi ČR a konkrétním státem, je účastník kurzu povinen zajistit si příslušné české vízum.

Část z celkového počtu míst v kurzu metodiky výuky českého jazyka bude vyčleněna pro pedagogy Českých škol bez hranic a škol obdobného typu; druhá část bude vyčleněna učitelům u tradičních krajanských komunit. Při výběru účastníků bude zohledněno jejich uplatnění při výuce českého jazyka v dané zemi.  

 

4) Vysílání učitelů českého jazyka ke krajanským komunitám

Ke krajanským komunitám je v roce 2014 vysláno na základě platného usnesení vlády 13 učitelů českého jazyka. Působení u krajanů v teritoriích má přitom širší rozměr než jen samotnou výuku. Učitel pomáhá při přípravě a realizaci krajanských kulturních, dokumentačních
a vzdělávacích (osvětových) projektů, podílí se na zprostředkování kontaktů mezi krajanskými institucemi a subjekty v ČR. V místech, kde existují podmínky pro výuku dětí krajanů ve školách typu České školy bez hranic, se učitel s ohledem na aktivity u krajanské komunity může zapojit a spoluorganizovat tuto výuku, popřípadě učit český jazyk. V místech, kde se nabízí i možnost výuky českého jazyka v univerzitním prostředí, může v rámci dané časové dotace působit i na univerzitách (např. vedení jazykových kurzů otevřených krajanům či místní veřejnosti).

Zajištění podmínek pro působení učitele je upraveno smlouvou mezi gestory vyslání: Českou republikou, zastoupenou MZV – zmocněncem pro krajanské záležitosti a příslušným krajanským spolkem, a následnou pracovní smlouvou mezi učitelem a DZS. Mzdu, zdravotní a sociální pojištění a dopravu do místa působení a zpět do ČR jednou ročně hradí DZS v souladu s usnesením vlády č. 262/2010, ve znění usnesení č. 414/2012. Doba vyslání je zpravidla jeden rok, na základě vyhodnocení působení ze strany MZV, MŠMT a DZS může být uzavřena i opakovaně na další období.

Jednotlivé destinace působení stanovuje ZKZ, a to na základě požadavků krajanských spolků podpořených velvyslanectvím a po dohodě s MŠMT a DZS. MŠMT a DZS na svých webových stránkách a v tištěných periodikách učiní výzvu k účasti na výběrovém řízení
k vyslání ke krajanským komunitám. Informace bude spolu s údaji o působení a podmínkami pro výkon práce obsahovat i termín a místo řízení. Výběrová komise složená ze zástupců MZV, MŠMT a DZS oznámí výsledky výběrového řízení uchazečům s dostatečným předstihem před nástupem do teritoria. MZV zajistí vysílaným učitelům na základě žádosti MŠMT služební pasy s odpovídajícími vízy na dobu vyslání a ve spolupráci s příslušnými velvyslanectvími zajistí vyslaným učitelům registraci, případně povolení k výkonu práce, pokud jsou v dané zemi požadována. Více informací o místech působení učitelů naleznete na webových stránkách www.dzs.cz v rubrice Krajané.

5) Přijetí tří žáků ke vzdělávání v oboru pedagogika na středních školách v ČR

(Projekt se zatím týká jen žáků z krajanských komunit v oblasti Banátu, tj. ze Srbska a Rumunska.)

            Pro zajištění pobytu žadatelů z řad krajanských komunit byla vytipována střední škola, která již spolupracuje s tímto regionem: Gymnázium a Střední odborná škola pedagogická, Jeronýmova 425/27, 460 07 Liberec 7 (www.jergym.cz). Formulář přihlášky ke vzdělávání na středních školách v České republice je zveřejněn na internetových stránkách DZS www.dzs.cz a MŠMT http://www.msmt.cz/file/16058. O přijetí ke vzdělávání rozhoduje ředitel střední školy, s přihlédnutím ke stanovisku MŠMT, MZV, velvyslanectví, případně stanovisku učitele českého jazyka vyslaného ke krajanským komunitám v zahraničí. Přihlášku je nutné doručit řediteli střední školy do 15. 3. 2014 prostřednictvím ZKZ a MŠMT (tj. ZKZ a MŠMT musí být přihláška k dispozici do 10. 3. 2014).

K přihlášce prosím doložte vyjádření velvyslanectví, případně stanovisko učitele českého jazyka vyslaného k příslušné krajanské komunitě.

Žadatelům bude poskytnuto/hrazeno/zabezpečeno:

a)           měsíční stipendium (zahrnující náklady na ubytování a stravování) ve výši 7.500,- Kč;

b)           jednorázové stipendium, ze kterého budou hrazeny učebnice, další školní potřeby a školní akce: vždy na začátku školního roku ve výši 9.000,- Kč;

c)           doprava (do vlasti a zpět), a to dvakrát ročně (zprostředkuje DZS).

Ubytování je zajištěno v rodinách nebo na internátě. Rodiče žadatele musí zplnomocnit fyzickou osobu v ČR k zastupování v plném rozsahu bez jakéhokoliv omezení. Úhrada nákladů zdravotní péče je zajištěna v rozsahu požadovaném zákonem č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území ČR a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Vyžaduje-li to vízový režim mezi ČR a konkrétním státem, je žadatel povinen zajistit si příslušné české vízum.

Podrobnější informace o přijímacím řízení na střední školy viz: http://www.msmt.cz/vzdelavani/prijimani-na-stredni-skoly-a-konzervatore.   

 

 

 

6) Vysílání lektorů českého jazyka na zahraniční (především vysokoškolské) vzdělávací instituce

Úkolem této části programu je vysílání lektorů na zahraniční univerzity/zahraniční vzdělávací instituce za účelem propagace českého jazyka a literatury, české kultury a reálií České republiky. V případě zájmu o výuku českého jazyka mezi krajany může lektor po dohodě s MZV, DZS a MŠMT část časové dotace uplatnit při výuce českého jazyka v těchto krajanských komunitách.  

V současné době je výuka českého jazyka a literatury v zahraničí zajišťována především vysíláním lektorů českého jazyka (označen jako „Lektor Programu podpory českého kulturního dědictví v zahraničí“) prostřednictvím MŠMT, a to především v rámci plnění dvoustranných smluvních závazků o školské spolupráci. MŠMT a DZS na svých webových stránkách každoročně (nejpozději do 31. ledna pro nadcházející akademický rok; v případě aktuální potřeby též během roku) zveřejňují informace o nabídkách míst pro lektory, včetně upřesnění kvalifikačních požadavků, a MŠMT shromažďuje přihlášky zájemců. Výběr uchazečů provádí komise, jejímiž členy jsou zástupci MZV, MŠMT a DZS a experti pro oblast výuky českého jazyka a literatury z vysokých škol v ČR. Zachován zůstává postup zavedený v minulých letech, kdy MŠMT zasílá (v lednu až květnu) příslušným velvyslanectvím informace o obsazení lektorátů českého jazyka v zemích jejich působnosti na příští akademický rok (tj. na 2014/2015), spolu s materiály nově navrhovaných kandidátů na místa, kde dochází ke střídání lektorů. Tyto informace a materiály jsou pak prostřednictvím velvyslanectví obratem oficiálně předávány a projednávány s příslušnými zahraničními institucemi. O výběru nového lektora českého jazyka z  (jednoho až tří) doporučených kandidátů rozhoduje příslušná zahraniční instituce. Takto je zachována možnost, aby byl vybrán lektor, který nejlépe odpovídá potřebám příslušného zahraničního pracoviště. Po rozhodnutí zahraničního partnera předá informaci příslušné velvyslanectví zpět odboru mezinárodních vztahů MŠMT.

Na základě pokynu MŠMT uzavře DZS s vybraným lektorem Programu podpory českého kulturního dědictví v zahraničí dohodu o pracovní činnosti, s lektorem-krajanem (zvláštní kategorie lektora, zpravidla dlouhodobě žijícího v zahraničí, který vyučuje a propaguje český jazyk a českou kulturu) pak smlouvu podle §51 občanského zákoníku, a zajistí vyslání lektora do zahraničí. Další podmínky vyslání a zabezpečení činnosti lektorů a učitelů jsou obsaženy v příloze usnesení vlády č. 262/2010, ve znění usnesení vlády č. 414/2012.

Příloha upravuje rovněž poskytování jednorázového vybavení (například učebnice, slovníky, mapy, propagační materiály o České republice, beletrie, filmy, audio a videonahrávky v českém jazyce, výukové programy a software apod.) pro potřebu výuky českého jazyka a literatury na zahraničních školách a dalších institucích, poskytujících vzdělávání; takto mohou být vybavována pracoviště v zahraničí, kde nepůsobí lektor/učitel vyslaný z České republiky, případně další instituce či organizace, které poskytují vzdělávání v českém jazyce. Jednorázové vybavení bude MŠMT poskytovat v závislosti na aktuálních rozpočtových možnostech, výhradně na základě žádosti a explicitního doporučení velvyslanectví (s nutnou specifikací konkrétního zahraničního pracoviště a požadavku na učební pomůcky), případně (s podporou) MZV, zásilka bude na místa určení doručena přednostně prostřednictvím MZV (diplomatickou poštou).