español  česky 

rozšířené vyhledávání
na_celou_sirku
Foto: © http://www.buynothingnew.org/2017/06/sole-treadmill-reviews.html
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Přihlaste se na stáž

Stáže na Velvyslanectví ČR v Mexiku se mohou zúčastnit stážisté české státní příslušnosti z českých i zahraničních vysokých škol, kteří se soustavně připravují na budoucí povolání a jsou studenty prezenční formy studia, a případně i občané ČR - stážisté z oblasti české státní správy a samosprávy, institucí EU, vědeckých pracovišť a organizací působících v oblasti mezinárodních vztahů, je-li uskutečnění stáže v zájmu MZV a Velvyslanectví.

V současné době bylo kvůli pandemii COVI19 přijímání žádostí o stáž pozastaveno.

Co Vám stáž na Velvyslanectví ČR v Mexiku může nabídnout?

Jde zejména o seznámení se s hlavními aspekty bilaterální diplomacie v jednom ze vzdálenějších a náročnějších teritorií. Díky stáži nahlédnete do fungování úřadu a jeho komunikace s partnery, ať již na české, mexické, či středoamerické straně. Na základě úspěšného absolvování stáže by se stážista měl dokázat kvalifikovaně rozhodnout, zda-li je pro něj práce ve státní zahraniční službě či v zahraniční obchodu vhodná, případně posoudí svou schopnost dlouhodobé práce v zahraničí.

Čemu se bude stážista věnovat?

Jde zejména o každodenní aktivity úřadu včetně analytického zpravodajství, asistenci českým exportérům a investorům, účast na stykových a společenských akcích, ale i propagace Velvyslanectví a Česka obecně v digitálním i fyzickém prostoru.

Co od stážisty požadujeme?

Velvyslanectví ČR v Mexiku se snaží v rámci možností vyjít vstříc maximálnímu počtu žadatelů o stáž. Hledáme však zejména zodpovědné zájemce s dobrými komunikačními dovednostmi, analytickým myšlením, s dobrou znalostí španělštiny a angličtiny, kteří se věnují některému z relevantních oborů vzhledem k diplomatické praxi (např. mezinárodní vztahy, obchod či právo). Profesionální praxe není podmínkou. Za účelem ověření schopností bude stážistovi zadán krátký úkol spočívající v analytické práci.

Jak se přihlásit?

Každá žádost musí obsahovat vyplněný příslušný formulář se žádostí o stáž (v příloze níže) včetně všech příloh. Souhlas se zpracováním osobních údajů a Prohlášení fyzické osoby o svéprávnosti jsou též přiloženy níže. V motivačním dopise žadatel stručně shrne svou motivaci a očekávání, která od stáže má. Žádosti, prosím, zasílejte emailem na adresu mexico@embassy.mzv.cz.

Každá podaná žádost je posuzována individuálně dle aktuálních potřeb a kapacit zastupitelského úřadu a následně podléhá schválení příslušnými útvary MZV ČR v Praze. Po obdržení kompletní žádosti následuje zadání krátkého úkolu k vypracování k ověření analytických schopností stážisty. Následně v závislosti na rozhodnutí vedení úřadu je žádost postoupena ke schválení příslušným útvarům MZV ČR v Praze. Vzhledem k časové náročnosti celého procesu se doporučuje podat žádost s dostatečným (minimálně 6-týdenním) předstihem před datem zahájení stáže.

Může Velvyslanectví finančně na realizaci stáže přispět?

Bohužel, Velvyslanectví nemá možnost se jakýmkoliv způsobem podílet na finančních nákladech stážisty souvisejících se stáží (např. cestovné a stravné), ani zajišťovat nebo zprostředkovávat ubytování stážistů. Stážisté si též individuálně nebo ve spolupráci se svou sponzorskou organizací vyřizují potřebné náležitosti související s jejich vstupem a pobytem na území Mexika. Současně upozorňujeme na to, že nejpozději v den zahájení stáže zastupitelský úřad vyžaduje po stážistovi mimo jiné předložení dokladu o zdravotním a úrazovém pojištění v Mexiku na celou dobu trvání stáže.

Základní podmínky pro realizaci stáže je možné též nalézt na internetových stránkách MZV ČR.

přílohy

Souhlas se zpracováním osobních údajů 24 KB DOC (Word dokument) 29.1.2019

Prohlášení o svéprávnosti 24 KB DOC (Word dokument) 29.1.2019

Žádost o stáž 71 KB DOC (Word dokument) 4.6.2019