español  česky 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Řešení nouzových situací

Zastupitelský úřad ČR poskytuje 24 hodin denně (i v mimopracovní době, ve dnech volna i o svátcích) stálou pohotovost pro případ, že se občané ČR ocitnou z jakýchkoli důvodů na území obou států v nouzi. Prosíme, využívejte telefonní číslo stálé služby pouze v případech velmi vážné osobní situace jako např. ztráta nebo odcizení cestovních dokladů (hrozí-li zmeškání letu a je-li nutno okamžitě vystavit náhradní cestovní doklad), nehoda, úraz, ohrožení života, zadržení policií apod.

Neprovádějte "zkoušku spojení", telefonní číslo je funkční. Dovolujeme si upozornit, že toto telefonní číslo slouží opravdu pro případ nouze, nikoli pro běžné konzultace konzulárního rázu.

Telefonní číslo mobilního telefonu stálé služby:

při volání z pevného telefonu: 044-55-2109-2399
při volání z mobilu: 55 2109 2399
mezinárodní hovory: +52-1-55-2109-2399

V opodstatněných případech poskytuje zastupitelský úřad (ZÚ) konzulání pomoc občanům ČR, pokud o ni požádají. V souladu se zákony a ostatními právními předpisy přijímajícího státu podnikne konzulární úsek velvyslanectví nezbytná opatření za účelem prozatímní ochrany práv a zájmů občanů ČR, kteří o ni nemohou požádat nebo se dočasně nemohou zabývat jejich ochranou např. ze zdravotních důvodů. V těchto případech lze i bez plné moci občana ČR zjišťovat u soudů a jiných orgánů státu působnosti stav věcí, týkajících se práv a zájmů občanů ČR, a podávat návrhy, jež by sloužily k jejich zabezpečení.

Od velvyslanectví nelze očekávat finanční pomoc (s výjimkou mimořádných a výjimečných případů, např. při úrazu, kdy hrozí nebezpečí smrti, případně trvalé zdravotní následky, a občan nemá zdravotní pojištění). Občan ČR, který se v době svého dočasného pobytu v cizině ocitl ve finanční nouzi, je povinnen v prvé řadě požádat o finanční pomoc svou rodinu, příbuzné a přátele v ČR. Velvyslanectví je připraveno zprostředkovat kontakt s Vašimi příbuznými nebo Vám poskytnout tel. linku na zavolání. V této souvislosti doporučujeme využít služeb společnosti Western Union, která poskytuje rychlou a kvalitní službu. S touto společností spolupracují mimo jiné i všechny poštovní úřady v ČR a transfer finančních prostředků z ČR do Mexika trvá cca. 2 hodiny.

Pozbytí cestovního dokladu ČR

Vzhledem k posledním zkušenostem ZÚ Mexiko a v souvislosti s rostoucím počtem pozbytí cestovního dokladu ČR v důsledku ztráty či okradení upozorňujeme důrazně občany ČR, aby se v takovém případě okamžitě spojili s konzulárním úsekem zastupitelského úřadu a případ nahlásili nejlépe emailem a prostřednicvím tohoto formuláře z důvodu zabránění zneužití dokladu. V případě odcizení cestovního dokladu rovněž naléhavě doporučujeme, aby občané ČR nahlásili tuto skutečnost nejbližší policejní stanici a trvali na pořízení policejního záznamu (Reporte de la Policía). Doporučujeme využívat služeb specializované policie pro turisty (Asistencia al Turista - v Mexiku D.F. na adrese Presidente Masaryk 172, 9.patro, Col. Bosques de Chapultepec, delegacion Miguel Hidalgo, Po - Pá od 9:00 do 18:00 hod., tel. 5531 7449). Pokud dojde navíc ke ztrátě nebo odcizení tzv. Forma Migratoria Múltiple FMM (obdoba hraniční průvodky, kterou cizinci obdrží při vstupu do země), je nutno se ihned obrátit na nejbližší pobočku Národního migračního institutu (Instituto Nacional de Migración) a písemně zde odcizení či ztrátu nahlásit. Postup migračních kanceláří v různých federálních státech se může lišit. V Cancúnu (Quintana Roo) je často bezplatně vydán doklad (Permiso de salida definitiva) opravňující turistu k opuštění Mexika i bez kartičky FMM. V hlavním městě Mexiku je zásadně požadováno zaplacení 300 MXN za vydání nové kartičky FMM. Při opuštění Mexika migrační orgány tento dokument přísně kontrolují a v případě jeho absence je nutno uhradit pokutu (její výše je stanovena dle konkrétních okolností, nejde o jednotnou sazbu), přičemž v případě absence finančních prostředků je cizinec zadržen až do uhrazení pokuty.

Žádost o vydání cestovního průkazu podává u velvyslanectví či honorárního konzulátu ČR osobně občan starší 15 let. Pokud je občan nezletilý, připojí k žádosti písemný souhlas zákonného zástupce s jeho ověřeným podpisem. Za občana mladšího 15 let podává žádost zákonný zástupce. Nemůže-li v zahraničí podat žádost o vydání cestovního průkazu zákonný zástupce vydá úřad cestovní průkaz občanovi z moci úřední.

Od osobní přítomnosti žadatele může zastupitelský úřad upustit a cestovní průkaz zaslat žadateli na doručenku do vlastních rukou pouze tehdy, jestliže se žadatel nachází v bezprostředním ohrožení života (nebo se v takovém ohrožení nachází člen jeho rodiny) anebo je hospitalizován a je třeba ho urychleně dopravit zpět do ČR anebo je neschopen pohybu anebo je zbaven svobody a podle rozhodnutí soudu nebo jiného orgánu příslušného v trestním řízení má být ze státu, ve kterém se nachází, vyhoštěn nebo vydán k trestnímu stíhání v ČR.

Náhradní cestovní doklad (NCD) vydávají kromě našeho velvyslanectví také honorární konzuláty ČR v Mexiku, Guatemale, BelizeSalvadoru a Nikaragui.

V případě pozbytí cestovního dokladu ČR v zemích působnosti našeho velvyslanectví, kde nepůsobí honorární konzulát ČR vydávající NCD, připomínáme, že občané ČR se mohou se žádostí o vydání náhradního cestovního dokladu obrátit na některé z velvyslanectví členských zemí Evropské unie.

K čitelně a úplně vyplněné žádosti o cestovní průkaz je třeba přiložit:

a) doklad totožnosti, a není-li z něj zřejmé státní občanství ČR, pak i doklad o státním občanství ČR nebo alespoň podklady k jeho ověření (fotokopie cestovního pasu nebo občanského průkazu či jiného úředního průkazu); totožnost může být potvrzena i jiným občanem, který je držitelem platného cestovního dokladu ČR, se kterým úřad sepíše svědeckou výpověď.
b) 2 identické fotografie pasového formátu (35 x 45 mm). Fotografie musí mít hladký povrch a musí odpovídat podobě zobrazované osoby v době podání žádosti. Pohled přes rameno nebo pootočená hlava nejsou přípustné. Mezi horním okrajem hlavy a horním okrajem fotografie je vzdálenost minimálně 2 mm, výška obličejové části hlavy, tedy vzdálenost od očí k bradě je minimálně 13 mm.
c) vyplnit prohlášení o nepozbytí státního občanství ČR
d) správní poplatek činí pro cestovní průkaz 400,- Kč (poplatek je přepočítáván úředním kurzem a vybírán v místní měně). V případě pozbytí cestovního dokladu bez vlastního zavinění (např. odcizením) se od vybrání poplatku upustí (nutno předložit např. policejní protokol).

Platnost cestovního průkazu je maximálně 6 měsíců a není biometrický, nelze jej tedy pouzít ke zpátečnímu letu pres Spojené státy americké a cestovatel musí kontaktovat příslušný konzulát USA v Mexiku za účelem vystavení tranzitního víza. Pokud není možno z časových či jiných důvodů vystavit tranzitní vízum je nutno změnit trasu zpátečního letu.

  • Potřebujete peníze?

Prostřednictvím Western Union vám vaši blízcí mohou během několika minut zaslat potřebnou hotovost. A to i v případě, že nemáte doklady.

Odesilatel vyplní formulář, předloží průkaz totožnosti a složí prostředky včetně poplatků na některé z poboček Western Union v celé ČR (viz www.westernunion.cz)

Příjemce musí znát přidělené transferové číslo, vyplní formulář pro příjem, musí znát jméno a příjmení odesilatele. Nemá-li průkaz totožnosti, musí sjednat s odesilatelem kontrolní otázku. Peníze jsou k vyzvednutí v kterékoliv pobočce Western Union země určení:
- Mexiko: Banco Bital, Banco Promex, Elektra, Grupo Hecali, Telecom, Woolworth
- Guatemala: AirPack

  • Potřebujete právní pomoc v nouzi?

Podle článku 36 Vídeňské úmluvy o konzulárních stycích mají příslušné orgány bez prodlení informovat konzulární úřad o případech, kdy v jeho konzulárním obvodě byl český občan zatčen, uvězněn, dán do vazby nebo zadržen jiným způsobem, pokud o to uvedený občan požádá. Rovněž každou zprávu, kterou taková osoba určila pro konzulární úřad, doručí uvedené orgány bez prodlení. Tyto orgány musí bez prodlení informovat osobu, které se to týká, o jejích právech.

  • Potřebujete pomoc v případě úmrtí osoby vám blízké v zahraničí?

Zajistěte cestovní pas, osobní věci zemřelého, uvědomte policii a požádejte o provedení pitvy a vystavení pitevního protokolu a úmrtního listu. V případě, že byl cestovatel pojištěn, nahlašte věc pojišťovně, která vám dá další instrukce. Dále oznamte úmrtí konzulárnímu úseku velvyslanectví za účelem dohodnutí dalšího postupu (přeprava tělesných ostatků nebo urny s popelem).

  • Ztráta občanského průkazu

Podle ustanovení § 14 odst. 1 písm. c) novelizovaného zákona o občanských průkazech je občan povinen v zahraničí ohlásit neprodleně ztrátu, odcizení nebo zničení občanského průkazu nebo jeho nález nejbližšímu zastupitelskému úřadu. V ustanovení § 16 odst. 5 je stanovena povinnost zastupitelského úřadu, jemuž byla ohlášena ztráta, odcizení nebo zničení občanského průkazu nebo jeho nález podle § 14 odst. 1 písm. c), předat bezodkladně tuto informaci obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností příslušnému k vydání občanského průkazu. K zajištění splnění výše uvedené povinnosti sepíše zastupitelský úřad s občanem (oznamovatelem) Oznámení o ztrátě/odcizení/zničení/nálezu občanského průkazu. Zastupitelský úřad má v tomto případě povinnost vydat občanovi potvrzení o ztrátě, odcizení nebo zničení občanského průkazu.

přílohy

form.ztrata.cd 13 KB PDF (Acrobat dokument) 27.9.2012

NCD.ProhlaseniObcanstvi 25 KB PDF (Acrobat dokument) 27.9.2012

Oznameni.ztrata.OP 14 KB PDF (Acrobat dokument) 2.10.2012

NCD.Form 491 KB PDF (Acrobat dokument) 21.2.2013