español  česky 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Náležitosti pro vydávání matričních dokladů

Podklady k vydání českých matričních dokladů:

a) k žádosti o přidělení rodného čísla

- vyplněný formulář "žádost o zjištění rodného čísla"

b) k žádosti o vydání dokladu o státním občanství ČR:

- vyplněný formulář "Žádost a dotazník ke zjištění státního občanství ČR a vydání osvědčení..."Formulář vždy vyplňujte čitelně (nejlépe psacím strojem) a ve všech položkách (pokud se na Vás daný dotaz nevztahuje uvádějte "nemám", "nenabyl" ap), nečitelně nebo neúplně vyplněné dotazníky jsou vráceny k doplnění; podpis na "žádosti a dotazníku" je nutné ověřit - bezplatné ověření podpisu provede ZÚ či HK při jeho osobním podání, při podání "žádosti a dotazníku" poštou se vyžaduje ověření podpisu notářem,

- kopie českého rodného listu (u vdaných žen též českého oddacího listu)

- kopie českých rodných nebo oddacích listů rodičů (předkládají pouze žadatelé narození v cizině )

- vyplněný formulář Prohlášení

- kopie dokladu o nabytí cizího státního občanství s uvedením data jeho nabytí; pokud k nabytí cizího státního občanství dosud nedošlo, vyžaduje se kopie povolení k pobytu v Mexiku (FM2, FM3 atd.)

Správní poplatek za vydání osvědčení o státním občanství ČR činí 150,- Kč; za vydání potvrzení o českém státním občanství činí 300,- Kč.

V případě nabytí cizího občanství na vlastní žádost po 1.1.1993 již není možné o český pas a osvědčení o státním občanství ČR žádat, neboť došlo k automatické ztrátě občanství ČR

Výše uvedené neplatí, došlo-li k nabytí cizího státního občanství v souvislosti s uzavřením manželství.

c) k žádosti o vydání českého matričního dokladu:

- doklad o českém státním občanství (pokud souběžně nežádáte o jeho vydání dle předchozího bodu) - při žádosti o rodný list dítěte do 15 let doklad o státním občanství ČR jednoho z rodičů, při žádosti o oddací list doklad o českém státním občanství obou snoubenců (pokud jsou oba českými státními občany). Takovýmto dokladem může být listina o udělení českého občanství nebo osvědčení o českém občanství. Poplatek za přijetí žádosti o zápis matriční události v cizině do Zvláštní matriky v Brně činí 200,- Kč

  • K žádosti o rodný list je potřebné dále předložit:

- vyplněný formulář "Zápis o narození" - nutná osobní přítomnost obou rodičů

- cizozemský rodný list s příslušným ověřením (legalizace/apostila) spolu s ověřeným překladem*) do českého jazyka

- oddací list rodičů (český, případně cizozemský s příslušným ověřením (legalizace/apostila))

- je-li rodič dítěte rozvedený, český rozvodový rozsudek s doložkou o nabytí právní moci

- je-li rodič dítěte ovdovělý, český úmrtní list předchozího manžela nebo rozsudek soudu.

- nejsou-li rodiče dítěte manželé, vyplněný "Zápis o určení otcovství"

  • K žádosti o oddací list je potřebné dále předložit:

- vyplněný formulář "Zápis o uzavření manželství"

- příslušným způsobem ověřený cizozemský oddací list s příslušným ověřením (legalizace/apostila) spolu s ověřeným překladem*) do českého jazyka

- rodné listy obou snoubenců; cizozemské rodné listy nutno předkládat s příslušným ověřením (legalizace/apostila) a překladem do českého jazyka

- úmrtní list zemřelého manžela/ky, jestliže občan uzavřel manželství jako vdovec/vdova

- rozsudek soudu o rozvodu předcházejícího manželství s doložkou právní moci, jestliže občan ČR uzavřel manželství jako rozvedený. K dokladu o rozvodu v cizině musí být připojený rozsudek Nejvyššího soudu ČR o uznání cizího rozhodnutí.

  • K žádosti o úmrtní list je potřebné dále předložit:

- vyplněný formulář "Zápis o úmrtí"

- příslušným způsobem ověřený cizozemský úmrtní list s ověřeným překladem*) do českého jazyka

Přijetí žádosti o zápis úmrtí občana ČR do Zvláštní matriky v Brně je osvobozeno od poplatku.

Formuláře k zápisům matričních událostí naleznete zde http://www.stred.brno.cz/zvlastni-matrika-zapis-matricni-udalosti .

*) ověřený překlad - překlad vyhotovený soudním tlumočníkem ČR nebo ověřený Velvyslanectvím ČR (s pořízením překladu mohou pomoci osoby uvedené v našem seznamu)