español  česky 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Náležitosti pro vydávání cestovních dokladů

Doporučujeme podat si žádost o vydání nového cestovního dokladu ČR v době platnosti toho stávajícího, abyste se vyvarovali případnému zdlouhavému správnímu řízení. Na základě zákona o cestovních dokladech č. 329/1999 Sb. nelze zasílat žádosti ani vydané cestovní pasy ČR s biometrickými údaji poštovními ani kurýrními službami. Žadatel je povinen se dostavit osobně jak při podání žádosti o cestovní doklad, tak i při jeho převzetí.

Za občana mladšího 15 let podává žádost zákonný zástupce, popř. místo něho osoby uvedené v § 17 odst. 4 a 6 zákona č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech, v platném znění, přičemž se vyžaduje osobní účast jak zákonného zástupce, popř. místo něho osoby uvedené v § 17 odst. 4 a 6 zákona č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech, v platném znění, tak i občana mladšího 15 let.

Nezletilý občan starší 15 let připojí k žádosti písemný souhlas zákonného zástupce s jeho ověřeným podpisem. Ověření podpisu zákonného zástupce se nevyžaduje, jestliže osoby oprávněné dát souhlas se žádostí vyjádří svůj souhlas a žádost podepíší na velvyslanectví.

Důrazně upozorňujeme za potřebu kontaktovat mailem (consulate_mexico@mzv.cz) konzulární oddělení velvyslanectví před realizací osobní návštěvy za účelem podání žádosti o cestovní doklad a domluvit si schůzku. Honorární konzuláty ČR nejsou technicky vybavené k přijímání žádostí o vydání cestovního dokladu ČR s biometrickými prvky. Honorární konzuláty přijímají pouze žádosti o vystavení cestovního průkazu k návratu do ČR s maximální platností 6 měsíců.

Lhůta k vyřízení žádosti o cestovní doklad s biometrickými prvky podané u velvyslanectví je maximálně 120 dnů. Zákon č. 136/2006 Sb. stanoví nový důvod skončení platnosti cestovního dokladu a to uplynutím doby 3 měsíců ode dne změny příjmení občana, pokud k ní došlo v souvislosti s uzavřením manželství občana.

Všechny dosud vydané cestovní doklady zůstávají v platnosti po dobu, na kterou byly vydány včetně úprav, které v nich byly provedeny do 1.9. 2006. Bez souhlasu občana, kterému byl cestovní doklad vydán, je zakázáno pořizovat jakýmikoliv prostředky kopie tohoto dokladu, pokud zvláštní zákon nebo mezinárodní smlouva nestanoví jinak. Cestovní doklad ČR je zakázáno ponechávat a přijímat jako zástavu a odebírat jej při vstupu do objektů nebo na pozemky. Občan ČR není oprávněn ponechávat cestovní doklad jako zástavu ani při svém pobytu v zahraničí.


Náležitosti žádosti o vydání cestovního dokladu ČR:

- platný cestovní pas ČR či občanský průkaz,

- pokud žadatel nemá platný cestovní pas ČR nebo platný občanský průkaz, musí předložit aktuální Osvědčení o státním občanství ČR (vydané méně než 1 rok před podáním žádosti o cestovní doklad),

- pokud žadatel nedisponuje aktuálním (méně než 1 rok od data vydání) Osvědčením o státním občanství ČR (OSO), je nutno požádat o jeho vydání,

- Konzulát sám pořizuje fotografii během náběru žádosti o cestovní pas,

- doklad, ve kterém je uvedeno rodné číslo žadatele, neobsahuje-li tuto informaci některý z výše uvedených dokladů

- pokud je důvodem žádosti o vydání nového cestovního pasu změna příjmení, je nutno ji doložit příslušným matričním dokladem vydaným v ČR

- správní poplatek za vydání cestovního pasu se strojově čitelnými údaji a s nosičem dat pro občana staršího 15 let činí 1200 Kč, pro občana ve věku do 15 let 400 Kč.

Poplatky

Konzulární poplatek za vyhotovení nového cestovního dokladu s biometrickými údaji se hradí v hotovosti při podání žádosti v mexických pesech podle aktuálního přepočítacího kurzu (CZK/MXN) nebo kartou v Kč. Pokud potřebujete znát přesnou částku před návštěvou konzulátu, požádejte prosím o ni mailem při rezervaci schůzky.


Aktuální informace:

Zákon č. 197/2010 Sb., který novelizoval zákon č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech, zrušil s účinností od 1. července 2011 zapisování občanů mladších 10 let do cestovních dokladů rodičů a provádění změn a doplňování údajů o dětech v cestovních dokladech rodičů.

Zákon č. 197/2010 Sb. současně v článku II (přechodná ustanovení) stanoví, že: „Pokud byl zápis občana v cestovním dokladu jeho rodiče proveden přede dnem 1. července 2011, smí i po uvedeném datu tento občan překročit hranice bez vlastního cestovního dokladu s rodičem, v jehož cestovním dokladu je zapsán, nejpozději do 26. června 2012. Zápis občana v cestovním dokladu jeho rodiče, který byl proveden přede dnem 1. července 2011, pozbývá platnosti dnem 26. června 2012“.

Z uvedeného vyplývá, že po 26. červnu 2012 bude moci každý občan ČR (tedy včetně dětí) cestovat do zahraničí pouze s vlastním cestovním dokladem.

V zemích EU/EHP/Švýcarsko lze jako cestovní doklad použít i občanský průkaz. Občanský průkaz je však chápán jako cestovní doklad pouze pro jeho držitele, nikoli pro děti v něm zapsané. Proto pro úplnost dodáváme, že od 1. ledna 2012 mohou i děti mladší 15 let do uvedených států cestovat též na vlastní občanský průkaz, o který mohou rodiče dítěte požádat.

Podle zákona č.329/1999 Sb., jenž nabyl účinnosti dne 1.7.2000, má občan ČR právo svobodně vycestovat do zahraničí a právo na svobodný návrat do ČR. Občan ČR může vycestovat do zahraničí jen s platným českým pasem, k překročení hranice s členským státem Evropské unie lze jako cestovní doklad použít i platný občanský průkaz.

V odůvodněných případech může být občanovi, který je držitelem platného českého cestovního pasu, vydán další cestovní pas ČR. Vystavování cestovních pasů ČR je od 1.1.2003 v působnosti obecních úřadů s rozšířenou působností (které nahradily bývalé okresní úřady ), v hlavním městě Praze v působnosti městských částí, ve městech Brno, Ostrava, Plzeň v působnosti magistrátu příslušného podle místa trvalého bydliště občana ČR, případně podle místa jeho posledního trvalého bydliště. Pokud občan ČR neměl trvalý pobyt na území ČR nebo pokud jej nelze zjistit, vydá cestovní pas Magistrát m. Brna.

Od 1.9. 2006 nabyl účinnosti zákon č. 136/2006 Sb., který upravuje zavedení biometrických údajů do cestovních dokladů. Cestovní doklady vydávané s dobou platnosti delší než 1 rok obsahují vždy strojově čitelné, biometrické a další údaje včetně digitálního zpracování fotografie občana a jeho podpisu.

Cestovní pas, diplomatický pas a služební pas s biometrickými údaji se vydá s územní platností do všech států světa a s dobou platnosti 5 let občanům mladším 15 let, nebo 10 let občanům starším 15 let. Bez biometrických prvků se vydá též náhradní cestovní průkaz s s platností maximálně 6 měsíců a s motivem výhradně návratu do ČR.

přílohy