español  česky 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Zaměstnanecká a Modrá karta

Zaměstnanecká karta je nový druh povolení k dlouhodobému pobytu na území ČR, kdy účelem pobytu cizince (delšího než 3 měsíce) je zaměstnání. Žádost o udělení Zaměstnanecké nebo Modré karty se podává vždy a pouze osobně na Zastupitelském úřadě.

Cizinec, který má zaměstnaneckou kartu, je oprávněn:

• pobývat na území ČR a zároveň,

• pracovat na pracovní pozici, na kterou byla zaměstnanecká karta vydána, nebo

• pracovat na pracovní pozici, ke které byl udělen souhlas odboru azylové a migrační politiky Ministerstva vnitra (v rámci změny zaměstnavatele, změny pracovní pozice, zaměstnání u dalšího zaměstnavatele nebo na další pracovní pozici).

Náležitosti k podání žádosti:

K žádosti o vydání zaměstnanecké karty předložíte:

 1. platný cestovní doklad,
 2. doklad o zajištění ubytování,
 3. 2 fotografie odpovídající aktuální podobě cizince,
 4. pracovní smlouvu, dohodu o pracovní činnosti (nebo alespoň smlouvu o smlouvě budoucí, v níž se strany zavazují v ujednané lhůtě uzavřít pracovní smlouvu nebo dohodu o pracovní činnosti). Uvedené doklady musejí obsahovat ujednání, ze kterého vyplývá, že bez ohledu na rozsah práce nebude sjednaná měsíční mzda nižší než základní sazba měsíční minimální mzdy a týdenní pracovní doba bude činit nejméně 15 hodin,
 5. doklady prokazující odbornou způsobilost pro výkon požadovaného zaměstnání, pokud tato podmínka vyplývá z charakteru zaměstnání nebo ji stanoví mezinárodní smlouva, zejména
  • doklad prokazující požadované vzdělání (např. diplom); v odůvodněných případech, zejména v případě důvodných pochybností, zda máte požadované vzdělání nebo zda toto vzdělání odpovídá charakteru zaměstnání, jste na žádost správního orgánu povinen prokázat a předložit doklad o tom, že Vaše zahraniční vzdělání bylo uznáno příslušným orgánem ČR.
  • doklad prokazující požadovanou odbornou kvalifikaci, je-li podle jiných právních předpisů vyžadována (např. průkaz obsluhy vysokozdvižného vozíku nebo u řidičů tramvaje/autobusů příslušné řidičské oprávnění apod.), 
  • doklad prokazující, že splňujete podmínky pro výkon tzv. regulovaného povolání, jde-li o takové povolání; pokud již nejste držitelem takového dokladu, musíte tedy navíc po podání žádosti o zaměstnaneckou kartu požádat příslušný uznávací orgán ČR o uznání Vaší odborné kvalifikace. Vydání zaměstnanecké karty je podmíněno tím, že doložíte kladné rozhodnutí uznávacího orgánu,
 6. doklad obdobný výpisu z evidence Rejstříku trestů

přílohy

Formulář - Modrá karta 460 KB PDF (Acrobat dokument) 25.5.2016

Formulář - Zaměstnanecká karta 550 KB PDF (Acrobat dokument) 25.5.2016