по-русски  па-беларуску  česky 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Povolení k dlouhodobému pobytu - karta vnitropodnikově převedeného zaměstnance

Vnitropodnikovým převedením se rozumí dočasné převedení cizince a) v rámci obchodní korporace do její pobočky v ČR, b) mezi mateřskou a dceřinou společností, nebo c) mezi dvěma dceřinými společnostmi téže mateřské společnosti.
 

Žadatel musí být buď vedoucím manažerem, nebo specialistou se zvláštními znalostmi a potřebnou kvalifikací, nebo zaměstnaným stážistou s ukončeným vysokoškolským vzděláním.

Doba převedení nesmí v případě manažera či specialisty přesáhnout 3 roky, v případě stážisty pak 1 rok.

Žádost o vydání karty vnitropodnikově převedeného zaměstnance není oprávněn podat cizinec, jde-li o:

 1. žadatele o vydání povolení k dlouhodobému pobytu za účelem vědeckého výzkumu,
 2. cizince, který je zaměstnancem zaměstnavatele z jiného členského státu Evropské unie vyslaným k výkonu práce v rámci nadnárodního poskytování služeb na území ČR,
 3. cizince, který na území ČR pobývá za účelem podnikání,
 4. cizince, kterému bylo zprostředkováno zaměstnání agenturou práce,
 5. cizince, který na území pobývá za účelem studia podle § 64 odst. 1 písm. a) až c), jde-li o denní studium na střední škole, konzervatoři, vyšší odborné škole nebo jazykové škole s právem státní jazykové zkoušky nebo prezenční studium na vysoké škole, nebo podle § 64 odst. 1 písm. d) a e), nebo
 6. cizince, který je zaměstnán v obchodní korporaci se sídlem ve státě, který je vázán mezinárodní smlouvou sjednanou s Evropskou unií, z níž občanům tohoto státu vyplývá právo na volný pohyb rovnocenné takovému právu občanů Evropské unie, nebo ve státě, který je vázán Dohodou o Evropském hospodářském prostoru.

 Náležitosti žádosti:

 • žádost o vydání karty vnitropodnikově převedeného zaměstnance;
 • 2 fotografie;
 • cestovní doklad; 
 • doklad o zajištění ubytování na území ČR;
 • výpis z evidence Rejstříku trestů jako podklad k posouzení trestní zachovalosti vydaného státem, jehož jste státním občanem, jakož i státem, v nichž jste pobýval v posledních 3 letech nepřetržitě po dobu delší než 6 měsíců, nebo čestné prohlášení v případě, že tento stát takový doklad nevydává - cizozemský doklad musí být opatřen příslušnými ověřeními  (nestanoví-li jinak mezinárodní smlouva, jíž je ČR vázána) a úředně přeložen do českého jazyka;
 •  vysílací dopis – musí obsahovat potvrzení obchodní korporace se sídlem mimo EU, že cizinec bude převeden do obchodní korporace nebo pobočky v ČR na pozici manažera, specialisty nebo zaměstnaného stážisty s uvedením doby trvání vnitropodnikového převedení a místa výkonu práce v ČR; uvedení pracovních podmínek, pokud jde o délku pracovní doby, délku dovolené za kalendářní rok a výši mzdy nebo platu; tyto podmínky nesmí být horší, než stanoví zákoník práce; potvrzení, že cizinec bude po uplynutí doby trvání vnitropodnikového převedení převeden do obchodní korporace se sídlem mimo EU;
 • doklad o zaměstnání před vnitropodnikovým převedením prokazující, že tento cizinec byl bezprostředně přede dnem vnitropodnikového převedení zaměstnán v dané obchodní korporaci se sídlem mimo EU, a to po dobu nejméně 6 měsíců;
 • doklad prokazující vztah mezi společnostmi, v rámci nichž je vnitropodnikový převod realizován;  
 • doklad o požadované odborné kvalifikaci, je-li podle zvláštního právního předpisu vyžadován, doklad o splnění podmínky pro výkon regulovaného povolání, jde-li o takové povolání, a doklad o vysokoškolském vzdělání, jde-li o zaměstnaného stážistu;  
 • jde-li o zaměstnaného stážistu, dohodu o odborné přípravě s popisem programu a podmínek této přípravy a délkou jejího trvání;  
 • Uhrazení správního poplatku;

Při podání žádosti o povolení k dlouhodobému pobytu je nutná osobní přítomnost žadatele.

Náležitosti žádosti nesmí být starší než 180 dnů, s výjimkou cestovního dokladu, matričních dokladů a fotografie cizince, odpovídající jeho skutečné podobě, pokud není stanoveno jinak. Všechny náležitosti, s výjimkou cestovního dokladu, musí být v českém jazyce (náležitost v českém jazyce nebo náležitost v cizím jazyce s ověřeným překladem do českého jazyka).

Cestovní doklad nesmí být starší 10 let, musí obsahovat nejméně 2 volné stránky a doba jeho platnosti musí být nejméně o 3 měsíce delší, než je doba platnosti předpokládaného víza.

Vízum za účelem převzetí povolení k pobytu se uděluje s dobou platnosti na 6 měsíců a dobou povoleného pobytu na území ČR v délce 60 dnů. Po vstupu na území ČR na takové vízum je cizinec povinen do 3 pracovních dnů se osobně dostavit na příslušné oddělení pobytu cizinců odboru azylové a migrační politiky Ministerstva vnitra k podání žádosti o vystavení průkazu o povolení k pobytu. Takový průkaz pak bude ve lhůtě 60 dnů vystaven.

O žádosti o vydání karty vnitropodnikově převedeného zaměstnance rozhodne Ministerstvo vnitra do 90 dnů ode dne podání žádosti. V případě, že je řízení přerušeno, např. na základě výzvy k doložení chybějících náležitostí, lhůta neběží.

Karta vnitropodnikově převedeného zaměstnance se vydává dle doby převedení, nejdéle však na 3 roky v případě manažera či specialisty, nebo na 1 rok v případě stážisty.