česky  english 

rozšířené vyhledávání
hr_1
Foto: (@MZV)

Lidská práva

Lidská práva jsou jedním ze tří hlavních pilířů Organizace spojených národů (OSN). Současně představují dlouhodobou zahraničně-politickou prioritu ČR. Práce Stálé mise ČR v Ženevě, zvláště v Radě OSN pro lidská práva, je tak důležitá pro naplňování těchto důležitých úkolů. Vytváří také pozitivní obraz ČR jako aktivní, důvěryhodné a konzistentní země.

V Ženevě zasedá Rada OSN pro lidská práva, sídlí Úřad Vysoké komisařky OSN pro lidská práva a schází se zde řada smluvních orgánů OSN zaměřených na lidská práva.  

Pro Českou republiku jsou lidská práva dlouhodobě jednou ze zahraničně-politických priorit. Česká lidskoprávní politika klade důraz zejména na mezinárodní mechanismy na ochranu lidských práv, občanskou společnost, včetně obránců lidských práv, svobodu projevu a názoru, včetně svobody médií, participace, právního státu, rovnosti a nediskriminace a témat spojených se zaměstnaností a životním prostředím. 

Česká republika je členem Rady na funkční období 2019-2021. Předtím byla členem Rady v prvním roce jejího fungování (2006–2007) a v letech 2011-2014. Během svého členství, a rovněž i v období kdy má status pozorovatele, aktivně vystupuje a zapojuje se do vyjednávání rezolucí. Na zasedáních Rady v září 2013, 2014 a 2018 ČR předložila návrhy rezoluce k rovné politické a veřejné participaci, které byly přijaty konsensem a podporovány vysokým počtem států. V roce 2019 úspěšně prosadila ve spolupráci s dalšími státy rezoluci k právu na svobodu pokojného shromažďování a sdružování.

Mezi základní lidskoprávní dokumenty patří Všeobecná deklarace lidských práv, Mezinárodní úmluva o odstranění všech forem rasové diskriminace, Mezinárodní pakt o občanských a politických právech, Mezinárodní pakt o hospodářských, sociálních a kulturních právech, Úmluva o odstranění všech forem diskriminace žen, Úmluva proti mučení a jinému krutému, nelidskému či ponižujícímu zacházení nebo trestání, Úmluva o právech dítěte, Mezinárodní úmluva o ochraně práv všech migrujících pracovníků a členů jejich rodin, Úmluva o právech osob se zdravotním postižením a Mezinárodní úmluva na ochranu všech osob před nuceným zmizením. ČR je smluvní stranou většiny hlavních lidskoprávních úmluv.