česky  english 

rozšířené vyhledávání

Ottawská úmluva

Úmluva o zákazu použití, skladování, výroby a převodu protipěchotních min a o jejich zničení (Convention on the Prohibition of the Use, Stockpiling, Production and Transfer of Anti-Personnel Mines and on their Destruction, so called Ottawa Convention) byla otevřena k podpisu v Ottawě v prosinci 1997. Tento důležitý instrument mezinárodního humanitárního práva vstoupil v platnost 1. března 1999.

Jeho dosavadní úspěšnost dokládá pokles počtu obětí min, minimalizace objemu výroby min a obchodu s nimi, pokračující likvidace jejich zásob a rostoucí počet členů úmluvy; Ottawská úmluva má 162 smluvních stran. Česká republika Úmluvu ratifikovala 26. října 1999.

Nejdůležitějším programovým dokumentem Ottawské úmluvy je Akční plán přijatý v roce 2014 na 3. hodnotící konferenci v Maputu. Ten se skládá z 31 doporučení, kterými se mají smluvní strany řídit při dalším naplňování úmluvy. Na konferenci členské státy také přijaly společné prohlášení s titulem Maputo +15, u příležitosti 15. výročí snahy států o eliminaci protipěchotních min.

Od vstupu Ottawské úmluvy v platnost zlikvidovaly její smluvní strany přes 47,5 miliónů kusů skladových zásob protipěchotních min a 157 členů Úmluvy dnes protipěchotní miny nevlastní. 34 zemí z historicky celkem 50 producentů tohoto druhu min(tj. zemí, které je v minulosti vyráběly) jejich výrobu v souladu s převzatými závazky ukončilo. Většina ostatních zemí stojících mimo Úmluvu dobrovolně uplatňuje výrobní či exportní moratorium. 29 z 59 států, které nahlásily zaminovaná území, už tato kompletně vyčistily. Prodlouženou lhůtu nad rámec základní desetileté (od vstupu Ottawské úmluvy v platnost pro daný stát) využívá 26 smluvních stran.

Další setkání uskuteční v Santiagu de Chile ve dnech 28. listopadu až 2. prosince 2016.

Česká republika své zásoby protipěchotních min zlikvidovala s tříletým předstihem.

priority

ČR patří mezi aktivní smluvní strany Ottawské úmluvy, přispívá na humanitární odminování jak prostřednictvím mezinárodních subjektů, tak v rámci dvoustranné spolupráce: v Afghánistánu, Gruzii, Ázerbájdžánu, Jordánsku, Angole, Chorvatsku, Bosně a Hercegovině, Srbsku, Albánii a Libanonu. Za období 2006 – 2013 ČR poskytla v naplnění závazků z Ottawské úmluvy souhrnně 9 mil. USD. Česká republika na konci roku 2013 a 2014 alokovala další finanční prostředky (809 000 Kč) do ITF Enhancing Human Security pomoc na  projekty v Bosně a Hercegovině (jedná se o aktivity odminování a pomoci obětem). Od roku 2014 ČR pravidelně přispívá na aktivity podpůrné implementační jednotky/sekretariát úmluvy.