česky  english 

rozšířené vyhledávání

OSN

Organizace spojených národů byla ustavena na konci druhé světové války jako univerzální světová organizace, která měla zároveň reflektovat postavení a zájmy klíčových vítězných mocností.  Nová organizace měla zajistit stabilní mezinárodní prostředí pomocí předcházení možným hrozbám.

Logo OSN

Logo OSN

Cíle a zásady OSN jsou zakotveny v Chartě OSN. Chartu OSN vypracovali představitelé 50 zemí zúčastněných na Konferenci Spojených národů o mezinárodní organizaci, která se konala v San Francisku od 25. dubna do 26. června 1945. Zástupci těchto 50 zemí, včetně tehdejšího Československa, podepsali Chartu OSN 26. června 1945. V současné době tvoří OSN 193 členských států.

Charta OSN ustanovila šest hlavních orgánů OSN: Valné shromáždění OSN (UN General Assembly), Rada bezpečnosti (UN Security Council), Hospodářská a sociální rada (ECOSOC), Poručenská rada (UN Trusteeship Council), Mezinárodní soudní dvůr (ICJ) a Sekretariát (UN Secretariat). Další informace o struktuře a činnosti OSN najdete např. na webových stránkách MZV či Informačního centra OSN v Praze.


Stálá mise zastupuje zájmy ČR u institucí OSN, které mají sídlo ve Vídni:

Úřad pro drogy a kriminalitu (United Nations Office on Drugs and Crime; UNODC)

UNODC, dříve Úřad pro kontrolu drog a prevenci zločinnosti (založený v roce 1997), byl vytvořen s cílem posílit úlohu OSN v oblasti kontroly drog, prevence zločinnosti a terorismu. V otázkách spojených s drogami úřad poskytuje členským zemím technické poradenství, statistické údaje z oboru, monitoring souvisejících trendů. Dále pomáhá navrhovat legislativu a školit justiční pracovníky. Do činnosti programu spadá také informování světové veřejnosti o nebezpečí vyplývající z užívání drog a posilování mezinárodní součinnosti v potírání produkce a obchodu s drogami a související kriminalitě. Program prevence kriminality ve spolupráci s členskými státy usiluje o dodržování platných zákonů a podporuje opatření vedoucí ke stabilním soudním systémům. Zvláštní pozornost věnuje boji s mezinárodním organizovaným zločinem, obchodem s lidmi a střelnými zbraněmi, finanční kriminalitou, korupcí a terorismem.

Komise OSN pro narkotika (Commission on Narcotic Drugs; CND)

CND je jednou z výkonných komisí ECOSOC, která plní funkci hlavního mezivládního orgánu pro stanovování právních norem a koordinaci v oblasti mezinárodní kontroly drog. Komise má 53 členských států a je pověřena monitorováním a analýzou drogové situace ve světě a vytvářením návrhů opatření na posílení a zkvalitnění mezinárodní kontroly drog. Monitoruje zavádění mezinárodních dohod o kontrole drog a doporučení přijatá Valným shromážděním.

Komise OSN pro prevenci kriminality a trestní spravedlnost (Commission on Crime Prevention and Criminal Justice; CCPCJ)

CCPCJ je orgánem OSN určeným pro formulaci mezinárodních politik a doporučení v oblasti boje proti kriminalitě. CCPCJ slouží jako platforma pro mezinárodní spolupráci při boji s organizovaným zločinem, ekonomické kriminalitě, praní špinavých peněz, obchodu s lidmi a korupci. Zabývá se rovněž problematikou prevence kriminality mládeže a městské kriminality, vývojem systémů trestní spravedlnosti a rolí trestního práva při ochraně životního prostředí. V rámci CCPCJ byly dohodnuty mezinárodní úmluvy (Úmluva o boji proti nadnárodnímu organizovanému zločinu, Úmluva proti korupci) a řada modelových legislativních norem a standardů. CCPCJ představuje rovněž významnou platformu pro boj proti terorismu. Sekretariátem CCPCJ je Úřad OSN pro drogy a kriminalitu (UNODC). Důležitou úlohou tohoto úřadu je poskytování technické pomoci rozvojovým zemím při implementaci mezinárodních úmluv a při vytváření a implementaci legislativy. Součástí UNODC je odbor prevence terorismu, který poskytuje technickou pomoc v oblasti boje proti terorismu. Jedná se především o právní služby související s implementací protiteroristických úmluv a jejich protokolů.

Komise OSN pro mezinárodní obchodní právo (United Nations Commission on International Trade Law; UNCITRAL)

UNCITRAL je orgánem OSN zaměřeným na harmonizaci standardů a pravidel mezinárodního obchodu a na omezování a odstraňování právních překážek v této oblasti. V rámci UNCITRAL byla vytvořena řada mezinárodních úmluv, modelových zákonů, legislativních průvodců a pravidel pro uzavírání kupních smluv. UNCITRAL při tvorbě obchodní legislativy spolupracuje s řadou mezinárodních organizací (např. UNCTAD, UNECE, UNESCAP, ITU, WIPO, APEC, Council of Europe, European Commission, Hague Conference, OAS, OECD, WCO, ICC). Důležitou aktivitou UNCITRAL je poskytování technické pomoci rozvojovým zemím při vytváření a implementaci obchodní legislativy.

Organizace OSN pro průmyslový rozvoj (United Nations Industrial Development Organization; UNIDO)

UNIDO je specializovanou organizací OSN se zaměřením na pomoc rozvojovým zemím v oblastech průmyslového rozvoje, environmentálních technologií, energetiky a zemědělství. UNIDO pomáhá rozvojovým zemím při budování exportních kapacit, soukromého podnikatelského sektoru a příznivého investičního klimatu, dále pak s přístupem na vyspělé trhy a při jejich integraci do světové ekonomiky. Důležitou součástí aktivit UNIDO je šíření znalostí souvisejících s rozvojem průmyslu a poskytování platformy pro průmyslovou a technickou spolupráci. UNIDO se rovněž zabývá analytickou prací a je významným zdrojem informací o trendech ekonomického vývoje. UNIDO spolupracuje s řadou mezinárodních organizací - např. EC, WTO, UNCTAD, UNDP.

Úřad pro kosmické záležitosti OSN (Office for Outer Space Affairs; OOSA), Výbor OSN pro mírové využívání kosmického prostoru (Committee on the Peaceful Uses of Outer Space; COPUOS)

OOSA je sekretariátem Výboru pro mírové využití kosmického prostoru, který se schází pravidelně jednou ročně ve Vídni. Výboru podléhají dva základní orgány - právní podvýbor a vědeckotechnický podvýbor. Právní podvýbor řeší otázky spojené s mezinárodní spoluprací v oblasti kosmického práva. Do aktivit podvýboru spadá tvorba a projednávání statutu a implementace mezinárodně - právních instrumentů, spolupráce s dalšími mezinárodními organizacemi působícími na poli kosmického práva (např. ECSL, ESA, IAF, IISL, UNESCO, UNIDROIT), definice kosmického prostoru, zásady užívání zdrojů jaderné energie v kosmickém prostoru a registrace kosmických objektů. Vědeckotechnický podvýbor se zabývá mezinárodní vědeckotechnickou spoluprací v oblasti kosmických aplikací, koordinací kosmických aktivit v rámci systému OSN, spoluprací s dalšími mezinárodními organizacemi působícími na poli kosmického výzkumu a aplikací (např. APSCC, COSPAR, ESA, ESPI, ISDR, UNESCO, WMO) a problematikou prevence a monitorování přírodních katastrof. Významnou aktivitou Úřadu pro kosmické záležitosti, Výboru OSN pro mírové využívání kosmického prostoru a jeho podvýborů je také podpora rozvojové spolupráce zaměřená na vodní zdroje, monitorování pobřežních vod, rybolov, geologické studie, zemědělství, lesnictví, územní plánování, oceanografii, zeměměřičství a prevenci a monitorování přírodních katastrof.