česky  english 

rozšířené vyhledávání

Přípravná komise Organizace Smlouvy pro všeobecný zákaz jaderných zkoušek

Logo Přípravné komise Organizace Smlouvy pro všeobecný zákaz jaderných zkoušek

Sídlo Přípravné komise Organizace Smlouvy pro všeobecný zákaz jaderných zkoušek

Poslání Přípravné komise Organizace Smlouvy pro všeobecný zákaz jaderných zkoušek (PC CTBTO):

PC CTBTO je nezávislým subjektem mezinárodního práva, jehož cílem je k datu vstupu v platnost Smlouvy pro všeobecný zákaz jaderných zkoušek (Comprehensive Nuclear-Test-Ban Treaty; CTBT) vybudovat spolehlivě fungující mezinárodní organizaci pro její verifikaci. Jde zejména o uvedení do provozu 337 stanic Mezinárodního monitorovacího systému (International Monitoring System; IMS), Mezinárodního datového centra (International Data Centre; IDC) a vypracování operačních manuálů pro inspekce na místě (On-Site Inspections; OSI). Podrobnosti o jednotlivých složkách verifikačního režimu CTBT naleznete na webových stránkách PC CTBTO.

Historie PC CTBTO:

PC CTBTO byla vytvořena rozhodnutím signatářských států CTBTO 19. listopadu 1996. Smlouva má neomezenou platnost a nahradila dřívější, avšak dosud platnou Smlouvu o zákazu jaderných zkoušek v ovzduší, vesmíru a pod vodou (Partial Test Ban Treaty; PTBT) z r. 1963. Do doby vstupu v platnost CTBT řídí PC nezbytné kroky k její efektivní implementaci, a to až do svolání 1. Konference účastnických států CTBT. Bližší informace o historii PC CTBTO najdete na webu Organizace.

Vstup v platnost CTBT:

CTBT byla otevřena k podpisu 24. 9. 1996 a v platnost vstoupí 180 dní poté, co bude ratifikována všemi 44 státy uvedenými v příloze 2 k CTBT (jde o státy, které jsou členy Konference o odzbrojení v Ženevě, Konference pro odzbrojení a země provozující energetické, výzkumné a jiné jaderné reaktory). Aktuální počet signatářů CTBT a stav ratifikace Smlouvy je uveden na webových stránkách CTBTO. Za účelem urychlení vstupu v platnost je každé dva roky svolávána konference států ratifikujících CTBT podle článku XIV. CTBT (Conference on Facilitating the Entry into Force of the Comprehensive Nuclear-Test-Ban Treaty; Article XIV Conference; AFC).

ČR podepsala CTBT 12.11.1996 a ratifikovala ji 11. 9. 1997 jako sedmá země na světě a první v Evropě. Vzhledem k tomu, že ČR není členskou zemí Konference pro odzbrojení, není uvedena v příloze 2, a proto její ratifikace nebyla nezbytná pro vstup CTBT v platnost.

Orgány PC CTBTO:

1. Zasedání Přípravné komise – Preparatory Commission (PC)

Jedná se o nejvyšší orgán Organizace, který se schází dvakrát ročně - v červnu a v listopadu. PC má tři subsidiární orgány:

  1. Pracovní skupina A (Working Group A; WGA) zabývající se finančními a administrativními otázkami (rozpočet, služební předpisy, právní otázky).
  2. Pracovní skupina B (Working Group B; WGB) věnující se především technickým otázkám souvisejícím s verifikačním systémem.
  3. Poradní skupina (Advisory Group; AG), která radí PC a jejím pracovním skupinám ve finančních, rozpočtových a administrativních otázkách a je tvořena představiteli signatářských států CTBT.

2. Prozatímní technický sekretariát – Provisional Technical Secretariat (PTS)

PTS realizuje rozhodnutí zasedání PC a zabezpečuje práci jeho orgánů. Sídlem PTS je Vídeň.

ČR a PC CTBTO:

ČR jako 1. země v Evropě ratifikující CTBT má mimořádný zájem na brzkém vstupu CTBT v platnost. Proto se aktivně podílí na zasedáních výše uvedených orgánů i na vytváření verifikačního mechanismu CTBT prostřednictvím seismologické stanice Vranov u Brna, která je součástí IMS.

ČR uzavřela v r. 2002 s PC CTBTO "Smlouvu mezi ČR a Přípravnou komisí Organizace pro úplný zákaz jaderných zkoušek o provádění činnosti, včetně činnosti postcertifikační, vztahující se k mezinárodním monitorovacím zařízením pro Smlouvu o všeobecném zákazu jaderných zkoušek", tzv. Facility Agreement, která upravuje podmínky pro provozování výše zmíněné stanice.

Státní úřad pro jadernou bezpečnost (SÚJB) je v souladu s čl. 3 CTBT národním orgánem (National Authority) pro CTBT. Národním datovým centrem (National Data Centre; NDC) je za ČR Ústav fyziky Země (ÚFZ ) v Brně.

Velvyslanec Ivo Šrámek byl zvolen předsedou PC CTBTO pro rok 2021.