česky  по-русски 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Částečné obnovení činnosti konzulárního oddělení

Dlouhodobé pobytové tituly, vyznačení již rozhodnutých víz, tzv. přelepky

Od pondělí 03.08.2020 konzulární oddělení obnovuje svou vízovou činnost s tím, že budou přijímány pouze níže uvedené typy žádostí. 

Upozorňujeme, že platnost informací na webu velvyslanectví ohledně registrace k podávání žádostí, včetně organizace příjmu vízových a pobytových žádostí, příjem dokumentů notářem je až do doby úplného obnovení pozměněna pravidly uvedenými v tomto článku. Ostatní informace na webu, nedotčené tímto článkem, jsou i nadále platné.

V současné době není známo, kdy dojde k úplnému obnovení vízové činnosti, proto je bezpředmětné se na další vývoj dotazovat. Doporučujeme sledovat webovou stránku velvyslanectví, kde se zveřejňují všechny aktuální informace. Děkujeme za pochopení.

Základní pravidla a informace

 • Před konzulátem je třeba striktně dodržovat veškerá platná protiepidemiologická opatření, včetně dodržování vzájemných dvoumetrových rozestupů, a řídit se pokyny ochrany

 • Do prostor úřadu bude vpuštěna jen ta osoba, která se předem řádně registrovala, nebo  přichází vyzvednout již udělené vízum, případně žádá o přenos pobytového oprávnění

 • Před vstupem do úřadu bude muset každý strpět změření teploty – pokud bude vyšší než 37 °C, nebo pokud bude dotyčný vykazovat symptomy onemocnění, nebude do budovy vpuštěn

 • Každý je povinen mít při vstupu a po celou dobu pobytu v čekárně nasazenou roušku zakrývající nos i ústa a rukavice. Tyto ochranné prostředky si zabezpečí sám, konzulární oddělení je žadatelům neposkytuje

 • Po vstupu je každý povinen použít dezinfekci na ruce

 • Žádost o vízum, veškeré náležitosti k ní i jakýkoliv jiný dokument nesmí být předložen v plastové fólii (netýká se dokumentů předkládaných v zatavených fóliích)

 • Veškeré platby na konzulárním oddělení jsou nyní realizovány pouze prostřednictvím platebního terminálu – je nutno předložit platnou mezinárodní platební kartu

 • Přijímání nových zápisů k podání žádostí o dlouhodobá víza a pobyty je dočasně pozastaveno

 • Ověřování potřebných dokumentů (úřední ověření kopie dokumentu, úřední ověření správnosti vyhotoveného překladu dokumentu z jazyka ruského do jazyka českého) je prováděno souběžně s podáním žádosti o dlouhodobý pobytový titul, předchozí registrace v těchto dvou případech není nutná.

 

PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ O VÍZA

(týká se pouze žadatelů zapsaných k podání žádosti do 26. 02. 2020)

 

Víza nad 90 dnů a povolení k pobytu

 • Žádosti se podávají přímo na konzulárním oddělení ZÚ Moskva.

 • Žadatelé budou telefonicky kontaktováni a bude jim určeno konkrétní datum a čas podání.

 • Žadatel se musí dostavit k podání žádosti v čase, na který bude objednán (dřívější ani pozdější podání nebude umožněno)

 • Veškeré předkládané dokumenty (kromě cestovního dokladu, fotografie a matričních dokumentů) nesmí být starší 180 dnů.

 

Podání je umožněno těmto kategoriím žadatelů:

 • dlouhodobá víza za účelem sezónního zaměstnání

 • mimořádná pracovní víza,

 • přechodný pobyt, jsou-li podány cizinci zařazenými do vládních Programů za účelem dosažení ekonomického nebo jiného významného přínosu pro Českou republiku

 • trvalý pobyt, jsou-li podány cizinci zařazenými do vládního programu dle usnesení vlády č. 1014/2014

 • o modrou kartu, povolení k dlouhodobému pobytu za účelem vědeckého výzkumu a žádostí oprávnění k pobytu nad 90 dnů manželů a nezletilých dětí vědeckých pracovníků nebo žadatelů o modrou kartu

 • dlouhodobá víza a povolení k dlouhodobému pobytu za účelem studia, kulturním, sportovním a za účelem pracovní dovolené

 • povolení k dlouhodobému nebo trvalému pobytu za účelem společného soužití rodiny na území a žádostí o dlouhodobé vízum za účelem rodinným, jde-li o manžele a nezletilé děti cizince s povoleným dlouhodobým nebo trvalým pobytem na území České republiky

 • vydání dlouhodobého víza za účelem převzetí povolení k pobytu na území České republiky

 

VÝDEJ UDĚLENÝCH VÍZ

Víza nad 90 dnů a povolení k pobytu

 • K vyznačení uděleného víza není nutné se předem registrovat. Žadatel se v kterýkoliv pracovní den v době od 15 do 16.00 hodin dostaví na konzulární oddělení a přinese s sebou doklady uvedené ve sdělení konzulárního oddělení o vyhovění žádosti, které obdržel emailem.

 • V případě, že žádost byla podána za účelem ekonomické činnosti nebo vzdělávacích aktivit, je každý žadatel povinen před vyznačením víza do cestovního pasu předložit mj. řádně vyplněné prohlášení zaměstnavatele/vzdělávací instituce (DOCX, 136 KB), který/á přijímá cizince za účelem ekonomické činnosti nebo vzdělávacích aktivit na území ČR - bez tohoto dokladu nebude vízum vyznačeno; tento doklad bude stačit předložit ve formě scanu (originál není vyžadován)

 

JIŽ ROZHODNUTÉ ŽÁDOSTI a tzv. PŘELEPKY

Dlouhodobá víza za účelem jiné vzdělávací aktivity D/VC/99 (např. jazykové kurzy),D/VC/06, D/VC/36, D/VC/20, D/VR/27 - zaměstnanecká karta, NEBUDOU, až do odvolání vyznačována.

V případě, že žádost byla podána za účelem ekonomické činnosti nebo vzdělávacích aktivit, je každý žadatel povinen před vyznačením víza do cestovního pasu předložit mj. řádně vyplněné prohlášení zaměstnavatele/vzdělávací instituce (DOCX, 136 KB)), který/á přijímá cizince za účelem ekonomické činnosti nebo vzdělávacích aktivit na území ČR - bez tohoto dokladu nebude vízum vyznačeno; tento doklad bude stačit předložit ve formě scanu (originál není vyžadován)

V případě dalších účelů dlouhodobých pobytových titulů již uděleného víza a k vyznačení tzv. „přelepky“, je možno dostavit se bez zápisu od pondělí do pátku od 13,00 do 15,00. Výdej bude od  pondělí do pátku 15,00 do 16,00. Doba vyřízení již udělených víz je 5 pracovních dnů, tzv. “přelepek” 10 až 30 dnů.

Žádosti o vyznačení víza a  tzv. přelepku doplněnou všemi nezbytnými dokumenty (vyplněná žádost, foto, platný cestovní doklad, kopie datové stránky pasu, pojištění, v případech, kdy je vyžadováno prohlášení zaměstnavatele/vzdělávací instituce (DOCX, 136 KB)) sken tohoto prohlášení) lze zasílat i poštou na adresu velvyslanectví. Na výdej je třeba se dostavit osobně, v případě, kdy bude vyzvedávat třetí osoba je nutno předložit notářem ověřenou plnou moc.

 

POKRAČOVÁNÍ V PŘERUŠENÝCH ŘÍZENÍCH

S účinností od 03. 08. 2020 bude pokračováno v řízeních o všech žádostech o dlouhodobá víza a pobyty, která byla zahájena před pozastavením vízové činnosti, tj. před 13. 03. 2020.

 

Upozornění pro cesty do ČR:

 • Do ČR mohou vstoupit pouze ty kategorie cizinců uvedené v Ochranném opatření Ministerstva zdravotnictví
 • Od pondělí 21. září 2020 mají osoby cestující ze zemí, které nejsou na seznamu zemí s nízkým rizikem nákazy, nově povinnost vyplnit elektronický příjezdový formulář, a to ještě před příjezdem do ČR. Vyplněním a odesláním formuláře tak automaticky informují příslušnou hygienickou stanici o svém příjezdu. Formulář je dostupný zde: http://www.prijezdovyformular.cz/. Doklad o vyplnění formuláře musí předložit i při hraniční či pobytové kontrole, bude ho možné vytisknout nebo zobrazit na mobilním zařízení.  Do 5 dnů od příjezdu z rizikové země by pak daná osoba měla absolvovat test, jehož výsledek neprodleně doručí místně příslušné hygienické stanici. Pokud nedojde k předložení výsledku testu do 7 dnů od příjezdu, budou nařízena karanténní opatření.

 

přílohy

prohlášení zaměstnavatele/vzdělávací instituce 134 KB DOCX (FILE_TYPE_DOCX) 1.7.2020