česky  по-русски 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Zápis do zvláštního seznamu voličů

Při dlouhodobém pobytu v zahraničí lze požádat o zápis do zvláštního seznamu voličů vedeného naším zastupitelským úřadem. Žádost je možno sepsat volně nebo využít tuto žádost (DOC, 28 KB) a doložit těmito náležitostmi (pokud je občan zapsán z minulých voleb, nemusí se opětovně zapisovat):

  1. Osobní podání žádosti na ZÚ – písemná žádost o zápis do ZSV doložená originálem, popř. ověřenou kopií dokladů potvrzujících totožnost voliče, jeho státní občanství ČR a bydliště v územním obvodu tohoto zastupitelského úřadu. Zastupitelský úřad nevyžaduje ověření podpisu občana na žádosti o zápis do zvláštního seznamu voličů (pro osobní podání na ZÚ se registrujte elektronicky na adrese consulate_moscow@mzv.cz).
  2. Písemné podání žádosti zaslané v poštovním styku, které volič doloží originálem,   popř. ověřenou kopií dokladů potvrzujících jeho totožnost, státní občanství ČR a bydliště v územním obvodu tohoto zastupitelského úřadu.
  3. Podání žádosti prostřednictvím datové schránky žadatele. Pokud chce žadatel společně se žádostí o zápis do zvláštního seznamu voličů doložit příslušnými doklady i svou totožnost, státní občanství ČR a bydliště v územním obvodu ZÚ, pak je třeba, aby přílohou datové zprávy byly úředně ověřené kopie příslušných dokladů ve formě platného výstupu autorizované konverze z listinné podoby do podoby elektronické podle § 22 odst. 1 písm. a) zákona č. 300/2008 Sb. Pro dodržení lhůty je rozhodující, kdy byla žádost doručena do datové schránky MZV. Datová stránka MZV e4xaaxh.

Žádost musí být doručena nebo předána zastupitelskému úřadu nejpozději 40 dnů přede dnem voleb, tj. do 04.12.2022.

V případě písemné žádosti zasílané poštou se požaduje:

  • přiložení adresy pro zaslání potvrzení o zapsání do zvláštního volebního seznamu, případně pro zaslání originálů přiložených dokumentů zpět
  • sdělení, zda žadatel souhlasí s pořízením kopie svého občanského průkazu nebo cestovního pasu, popř. cestovního průkazu pro evidenční účely zastupitelského úřadu (toto sdělení je nutné uvést v průvodním dopise spolu se žádostí o zápis a dalšími výše uvedenými náležitostmi).

POZOR! Zápisem do zvláštního seznamu voličů v zahraničí budete automaticky vyškrtnut/a ze stálého seznamu voličů v ČR. Budete-li chtít v budoucnu volit na území České republiky, musíte  nejprve požádat náš zastupitelský úřad o vyškrtnutí ze zvláštního seznamu voličů. O vyškrtnutí Vám vydáme potvrzení, které je nutno odevzdat buď před volbami obecnímu úřadu, v jehož územním obvodu máte trvalý pobyt, nebo v den voleb okrskové volební komisi.