česky  по-русски 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Dlouhodobé vízum za účelem studia

Žádost o udělení dlouhodobého víza za účelem studia vyřídí Ministerstvo vnitra ve lhůtě do 60 dnů ode dne podání žádosti.
 

K podání žádosti za účelem studia je nutno se zapsat na základě pravidel stanovených konzulátem.

Náležitosti k žádosti o udělení víza:

 • cestovní doklad;
 • 2 shodné fotografie, 3,5 x 4,5 cm;
 • vyplněný formulář „Žádost o udělení dlouhodobého víza“;
 • doklad o přijetí ke studiu (např. originál potvrzení o studiu nebo originál potvrzení o přijetí ke studiu);
 • finanční prostředky k pobytu na území ČR ve výši 92 130 Kč, děti do 18 let polovinu (pokud ze smlouvy nevyplývá, že přijímací osoba či organizace poskytuje žadateli příjem);
 • doklad o zajištění ubytování po dobu pobytu na území ČR (s ověřeným podpisem poskytovatele ubytování);
 • výpis z evidence Rejstříku trestů (nebo obdobného dokladu) státu, jehož je cizinec státním občanem, jakož i států, v nichž cizinec v posledních 3 letech pobýval nepřetržitě po dobu delší než 6 měsíců. Tento doklad se nevyžaduje od cizince mladšího 15-ti let;
 • souhlas rodičů, popřípadě jiných zákonných zástupců nebo poručníků, s pobytem dítěte do 18 let na území;
 • cestovní zdravotní pojištění ve výši minimálně 60.000 EURO pokrývající území České republiky (pojištění se předkládá v případě kladného výsledku řízení před vyznačením víza do cestovního pasu);
 • na požádání ZÚ doklad potvrzující splnění požadavků opatření před zavlečením infekčního onemocnění;
 • uhrazení správního poplatku ve výši 2 500,-Kč (hradí se na místě bezhotovostně).

Při podání žádosti je nutná osobní přítomnost žadatele.

Náležitosti žádosti o udělení víza nesmí být starší než 180 dnů, s výjimkou cestovního dokladu, matričních dokladů a fotografie cizince, odpovídající jeho skutečné podobě, pokud není stanoveno jinak. Všechny náležitosti, s výjimkou cestovního dokladu, musí být v českém jazyce (náležitost v českém jazyce nebo náležitost v cizím jazyce s ověřeným překladem do českého jazyka). Doklad o účelu pobytu, matriční doklady a souhlas rodičů se předkládají v originále.

Cestovní doklad nesmí být starší 10 let, musí obsahovat nejméně 2 volné stránky a doba jeho platnosti musí být nejméně o 3 měsíce delší, než je doba platnosti předpokládaného víza, tj. v den podání žádosti musí být cestovní doklad platný ještě nejméně 11 měsíců.