česky  по-русски 

rozšířené vyhledávání

Objednání k termínu k podání žádosti o udělení dlouhodobého víza/povolení k pobytu

Obecné informace Konzulárního oddělení Velvyslanectví ČR v Moskvě  k objednání termínu pro podání žádosti o udělení dlouhodobého víza / povolení k pobytu.

Termín pro příjem žádostí o udělení dlouhodobého pobytového titulu určuje Konzulární oddělení Velvyslanectví ČR v Moskvě. Od 4. července 2022 je možné zasílat registrační maily bez časových omezení.

Konzulární oddělení v této souvislosti upozorňuje na omezení od 1. července 2022 v souladu se zákonem č. 175/2022 Sb., o dalších opatřeních v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace a o změně dalších zákonů (plné znění zákona č. 175/2022 Sb. (PDF, 306 KB)).

Tento zákon umožňuje vládě nařízením stanovit, je-li to nezbytné z důvodu ochrany zahraničně politických zájmů v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace, nepřijatelnost určitých vízových a pobytových žádostí podávaných na zastupitelských úřadech. Zároveň umožňuje vládě nařízením stanovit, na které žádosti a skupiny občanů třetí země se nařízení nevztahuje.

Nařízení vlády č. 529 ze dne 22. června 2022 (nařízení), o nepřijatelnosti žádostí občanů třetích zemí o udělení oprávnění k pobytu na území České republiky podávaných na zastupitelských úřadech stanoví, o jaké pobytové tituly mohou určité skupiny občanů Ruské federace a Běloruské republiky žádat.

Ve věci dlouhodobých pobytových titulů může konzulát přijímat žádosti dle §2 výše uvedeného nařízení:

a) žádosti o udělení dlouhodobého víza, je-li žadatel rodinným příslušníkem osoby požívající doplňkové ochrany na území České republiky podle zákona o azylu; za rodinného příslušníka se považuje toliko žadatel, který je k takové osobě ve vztahu podle § 42a odst. 1 zákona o pobytu cizinců na území České republiky,

b)  žádosti o vydání povolení k dlouhodobému pobytu za účelem společného soužití rodiny podle § 42a odst. 1 zákona o pobytu cizinců na území České republiky,

c) žádosti o vydání povolení k trvalému pobytu, je-li žadatel cizincem podle § 66 odst. 1 písm. d) zákona o pobytu cizinců na území České republiky, nebo

d) žádosti o udělení víza nebo vydání povolení k dlouhodobému nebo trvalému pobytu, je-li pobyt žadatele na území v zájmu České republiky.

E-mailové žádosti o stanovení termínu k příjmu jsou řazeny do jedné fronty dle data, hodiny, minuty a vteřiny doručení do jednotlivých e-mailových schránek Konzulárního oddělení Velvyslanectví ČR v Moskvě.

Upozorňujeme, že pokusy o hromadné zasílání registrací pomocí softwarových nástrojů mohou být antispamovým zabezpečením domény mzv.cz v zájmu zajištění funkčnosti systému pro všechny žadatele vyhodnoceny jako spam, v důsledku čehož nebude k takovýmto registracím přihlíženo.

Podmínky obsahu objednávacího e-mailu:

Od 4. července 2022 zasílejte registrace na níže uvedený e-mail:

 varia_moscow@mzv.cz

Bez předchozí registrace nelze žádost o dlouhodobý pobytový titul na zastupitelském úřadě přijmout ke zpracování.

E-mailová žádost musí obsahovat všechny níže uvedené údaje vyplněné latinkou shodně s údaji uvedenými v cestovním dokladu, jinak bude e-mail vyřazen a nebude dále zpracováván:

 

I. Předmět e-mailučíslo cestovního pasu. Pokud bude podávat žádosti rodina, může předmět obsahovat čísla cestovních pasů.

 

Pokud nebude předmět e-mailu uveden správně, bude Váš e-mail automaticky vyřazen!

 

II. Formát e-mailu:
 

jméno a příjmení žadatele (latinkou shodně, jak je uvedeno v cestovním dokladu žadatele)

 

datum narození

 

číslo cestovního dokladu

 

telefon

 

email

 

účel pobytu

 

samostatná příloha

 1. kopie datové stránky cestovního dokladu žadatele (pouze formáty JPEG, TIFF)
 2. kopie stránky  dokladu s povoleným pobytem v RF
 3. kopie stránky dokladu prokazujícího účelu pobytu (pouze formáty JPEG, TIFF)
 4. kopie dlouhodobého pobytového oprávnění osoby, se kterou se žadatel na území ČR slučuje (pouze formáty JPEG, TIFF)

Kopií stránky dokladu prokazujícího účel pobytu může být např. Potvrzení o přijetí ke studiu, oddací list, rodný list, smlouva o hostování, smlouva o smlouvě budoucí, výpis z obchodního rejstříku atd. Stačí přiložit scan první stránky smlouvy.

Dokumenty v samostatné příloze nesmí být ve formátu ZIP či pdf, jejich souhrnná velikost nesmí přesahovat 10 MB. Pokud bude velikost e-mailu větší, bude žadatel z registrace automaticky vyřazen.

Platí pravidlo jeden e-mail =jeden žadatel. V případě, že v objednávacím e-mailu bude uvedeno vice žadatelů, tento nebude zpracován. Výjimku tvoří děti do 15 let, které budou podávat žádost o pobytové oprávnění spolu se zákonným zástupcem, ty lze objednat v rámci e-mailu - objednávky termínu zákonného zástupce.

V případě obdržení většího počtu e-mailů s cílem objednání totožného žadatele, bude tento žadatel z registrace automaticky vyřazen, a to i v případě, že e-maily budou zaslány z odlišných e-mailových adres.

Registrační e-maily, které mají odesílatelem aktivovanou funkcionalitu nemožnosti zasílání odpovědi ze schránky, do které jsou doručeny, budou z registrace vyřazeny.

V případě splnění všech podmínek objednávacího mailu a jeho obdržení v rámci kapacit zastupitelského úřadu na dané období obdrží žadatel e-mail s termínem podání žádosti
do 10 pracovních dnů ode dne doručení tohoto e-mailu.

Na e-maily, jež nesplňují všechna výše uvedená pravidla objednávání, nebude zaslána doplňující odpověď.

 

 

Důležitá upozornění:

 • do pořadí doručených e-mailů Konzulární oddělení Velvyslanectví ČR v Moskvě žádným způsobem nezasahuje, pořadí nemění a neovlivňuje,

 

 • žadatelé nemohou trvat na konkrétním datu podání svých žádostí.

 

 • v případě, že se žadatel ve stanoveném termínu nemůže k podání žádosti dostavit, musí o nový termín požádat opět standardním způsobem – novým e-mailem. Na žádosti o změnu termínu pro příjem žádosti o pobytové oprávnění nebude Konzulární oddělení Velvyslanectví ČR v Moskvě odpovídat,

 

 • Registrační e-maily, které mají odesílatelem aktivovanou funkcionalitu nemožnosti zasílání odpovědi ze schránky, do které jsou doručeny, budou z registrace vyřazeny,
 • konzulární oddělení ZÚ Moskva přijímá žádosti o udělení dlouhodobého pobytového titulu pouze od žadatelů s povoleným pobytem v  rámci svého konzulárního obvodu,
 • informujeme žadatele, že možných termínů k podání žádosti o dlouhodobý pobytový titul na ZÚ Moskva je 90 týdně (v případě 5 denního pracovního týdne).

 

 • výše uvedená e-mailová adresa není určena pro běžné dotazy veřejnosti, dotazy zasíláné na tuto adresu nebudou zodpovídány. Za tímto účelem je zřízena e-mailová adresa consulate_moscow@mzv.cz

 

přílohy

plné znění zákona č. 175/2022 Sb. 305 KB PDF (Acrobat dokument) 30.6.2022

přílohy

plné znění zákona č. 175/2022 Sb. 305 KB PDF (Acrobat dokument) 30.6.2022