česky  по-русски 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Dlouhodobý pobyt za účelem vědeckého výzkumu

Žádost o povolení k dlouhodobému pobytu za účelem vědeckého výzkumu je oprávněn podat na zastupitelském úřadu cizinec, který uzavřel s výzkumnou organizací dohodu o hostování a hodlá na území přechodně pobývat po dobu delší než 3 měsíce (dále jen "výzkumný pracovník").

K podání žádosti za účelem vědeckého výzkumu je  i nadále možno se zapsat na základě pravidel stanovených konzulátem. Dočasné pozastavení objednávání od 27. 02. 2020 se tohoto účelu pobytu na území ČR netýká.

Výzkumnou organizací se pro účely tohoto zákona rozumí veřejná výzkumná instituce, vysoká škola nebo jiná výzkumná organizace zapsaná do seznamu výzkumných organizací schválených pro přijímání výzkumných pracovníků ze třetích zemí vedeného podle zvláštního právního předpisu. Výzkumnou činností se rozumí též činnost akademického pracovníka nebo hostujícího profesora u veřejné výzkumné instituce nebo jiné výzkumné organizace zapsané do seznamu výzkumných organizací schválených pro přijímání výzkumných pracovníků ze třetích zemí podle zvláštního právního předpisu. Další informace lze nalézt na stránkách Ministerstva vnitra ČR.

Příjem žádostí o pobytová oprávnění je organizován na základě registrace k podání žádosti. Žadatel je proto povinen si předem sjednat termín k podání žádosti o dlouhodobý pobyt za účelem vědeckého výzkumu a tuto žádost podat osobně. Neučiní-li tak, je jeho žádost nepřijatelná.

Náležitosti k žádosti:

  • vyplněný formulář žádosti o udělení dlouhodobého pobytu;
  • platný cestovní pas, který není starší 10 let, obsahuje nejméně 2 volné stránky a doba jeho platnosti je delší nejméně o 3 měsíce, než je doba platnosti dlouhodobého víza. K žádosti je třeba doložit i kopii stránek cestovního pasu s údaji o žadateli.
  • 2 fotografie pasového formátu (3,5 x 4,5 cm)
  • originál dohody o hostování
  • písemný závazek výzkumné organizace, že uhradí případné náklady spojené s pobytem výzkumného pracovníka na území po skončení platnosti oprávnění k pobytu na území, včetně nákladů spojených s jeho vycestováním z území, pokud tyto náklady vznikly do 6 měsíců ode dne skončení platnosti dohody o hostování a byly hrazeny z veřejných prostředků.
  • doklad obdobný výpisu z evidence Rejstříku trestů jako podklad k posouzení trestní zachovalosti.Velvyslanectví České republiky v Kyjevě v souladu s § 31 odst. 3 písm. a) zákona č.326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území ČR žádá všechny žadatele o dlouhodobá víza a dlouhodobé pobyty, kteří budou podávat žádosti na tomto zastupitelském úřadu, aby spolu se žádostí o dlouhodobé vízum/pobyt předložili doklad obdobný výpisu z evidence Rejstříku trestů vydaný státem, jehož je žadatel státním občanem a dále stejný doklad vydaný státy, ve kterých žadatel pobýval v posledních 3 letech nepřetržitě po dobu delší 6 měsíců, nebo čestné prohlášení v případě, že tento stát takový doklad nevydává. Výpis z rejstříku trestů Ukrajiny se předkládá v plné verzi.

Cestovní doklad a doklad potvrzující účel pobytu v ČR musejí být předloženy v originále. Ostatní doklady je třeba předložit v originále nebo v úředně ověřené kopii. Pokud nejsou vyhotoveny v českém nebo slovenském jazyce, je třeba, aby byly předloženy v úředním překladu do českého nebo slovenského jazyka.

Náležitosti k žádosti o udělení dlouhodobého pobytu za účelem vědeckého výzkumu nesmí být starší 180 dnů, s výjimkou cestovního dokladu, matričních dokladů a fotografie cizince, pokud odpovídá jeho skutečné podobě.

Při podání žádosti o dlouhodobý pobyt za účelem vědeckého výzkumu je nutné uhradit správní poplatek. Poplatek lze uhradit pouze v měně EURO.

Žádost se podává na úředním tiskopisu. Žádost je třeba vyplnit strojem nebo hůlkovým písmem v českém jazyce. Je třeba uvést všechny údaje, které jsou v žádosti požadovány.

Kromě originálů, nebo ověřených kopií dokumentů, prosíme o kopie všech doložených dokumentů, dále prosíme o kopii stránky s údaji o žadateli a stránky s místem hlášeného pobytu v ukrajinském vnitřním pase (má-li žadatel nový typ ukrajinského občanského průkazu - ID kartičku, předloží s ní zároveň potvrzení o registraci místa pobytu na Ukrajině), a dále prosíme o obálku se zpáteční adresou a o poštovní známku.

Lhůta pro vyřízení žádosti o dlouhodobý pobyt za účelem vědeckého výzkumu činí 60 dnů.

Po kladném vyřízení žádosti o dlouhodobý pobyt, před vyznačením víza pro převzetí dlouhodobého pobytu za účelem vědeckého výzkumu, je žadatel povinen předložit doklad o cestovním zdravotním pojištění. Pojištění musí pokrývat náklady nutné a neodkladné zdravotní péče, včetně nákladů spojených s převozem nebo, v případě jeho úmrtí spojených s převozem jeho tělesných ostatků, do státu, jehož cestovní doklad vlastní, popřípadě do jiného státu, ve kterém má povolen pobyt. Výše sjednaného limitu pojistného plnění na jednu pojistnou událost činí nejméně 60000 EUR, a to bez spoluúčasti pojištěného na výše uvedených nákladech. Pojistná smlouva týkající se pojištění nesmí vylučovat poskytnutí pojistného plnění v případě úrazu, ke kterému došlo z důvodu úmyslného jednání, zavinění nebo spoluzavinění pojištěného ani v důsledku požití alkoholu, omamných nebo psychotropních látek pojištěným. V případě pojištění uzavřeného na Ukrajině, nebo jinde v zahraničí, cizinec současně s dokladem o cestovním zdravotním pojištění předloží úředně ověřené překlady pojistné smlouvy a všeobecných pojistných podmínek do českého jazyka, prokazující uzavření cestovního zdravotního pojištění, především pak rozsahu pojištění, limitu pojistného plnění 60 000 EUR a skutečnosti, že pojištění je uzavřeno bez spoluúčasti pojištěného. K pojištění je třeba předložit také doklad o zaplacení pojistného, uvedeného na dokladu o cestovním zdravotním pojištění. Pojištění je třeba uzavřít na dobu od začátku platnosti víza k převzetí dlouhodobého pobytu do doby, než se na žadatele bude vztahovat veřejné zdravotní pojištění. Pojištění se nevyžaduje, pokud již žadatel je účastníkem veřejného zdravotního pojištění anebo jsou-li náklady zdravotní péče hrazeny na základě mezinárodní smlouvy nebo pokud žadatel prokáže, že je zdravotní péče hrazena jiným způsobem.

Povolení k dlouhodobému pobytu MV ČR vydává s dobou platnosti

  • potřebnou k dosažení účelu, který vyžaduje pobyt na území, kratší než 1 rok,

  • 2 roky