deutsch  česky 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

O Z N Á M E N Í o době a místě konání voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR

(Archivní článek, platnost skončena 10.10.2021.)

Vedoucí zastupitelského úřadu České republiky v Mnichově, Spolková republika Německo, podle § 15 odstavce 3 zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen “zákon o volbách”),

o z n a m u j e :

1.    Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky se uskuteční:

       dne 8. října 2021 od 14:00 do 22:00 hodin a

       dne 9. října 2021 od 8:00 do 14:00 hodin.

2 . Místem konání voleb ve zvláštním volebním okrsku č. 14 je volební místnost na zastupitelském úřadě České republiky v Mnichově,       Libellenstrasse 1, 80939 Mnichov, SRN, pro voliče, kteří mají bydliště ve zvláštním volebním okrsku č. 14, tj. v územním obvodu zdejšího zastupitelského úřadu: území spolkových zemí Bavorsko, Bádensko-Württembersko, Porýní-Falc a Sársko.

3. Hlasování bude umožněno voliči, který má bydliště mimo území České republiky, zapsanému do zvláštního seznamu vedeného zdejším zastupitelským úřadem (§ 6 zákona o volbách).

4.  Volič bude zapsán do zvláštního seznamu voličů na základě jeho písemné žádosti, doložené originálem, popřípadě ověřenou kopií dokladů potvrzujících jeho totožnost, státní občanství České republiky a bydliště v územním obvodu zdejšího zastupitelského úřadu. Žádost o zápis do zvláštního seznamu voličů musí být zdejšímu zastupitelskému úřadu doručena nebo předána nejpozději 40 dnů před prvním dnem voleb (§ 6 odst. 5 zákona o volbách).

5. Hlasování bude dále umožněno voliči, který předloží voličský průkaz a prokáže svou totožnost a státní občanství České republiky.

6. Volič je povinen před hlasováním předložit k prokázání totožnosti a státního občanství České republiky platný cestovní, diplomatický nebo služební pas České republiky anebo cestovní průkaz, nebo platný občanský průkaz (§ 19 odst. 4 zákona o volbách).

7. Volič obdrží hlasovací lístky ve volební místnosti ve dnech voleb.

 

Vzor hlasovacích lístků - Ústecký kraj (PDF, 693 KB)