deutsch  česky 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

VOLBY DO POSLANECKÉ SNĚMOVNY PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY 2021

Dne 28. prosince 2020 prezident republiky svým rozhodnutím, publikovaným ve Sbírce zákonů pod č. 611/2020 Sb., vyhlásil podle článku 63 odst. 1 písm. f) ústavního zákona č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, a podle § 1  odst. 3 zákona č. 247/ 1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění zákona č. 204/2000 Sb., volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky a stanovil dny jejich konání na pátek 8. října a sobotu 9. října 2021.
 

Voličem je státní občan České republiky, který alespoň druhý den voleb dosáhl věku nejméně 18 let.

Na Generálním konzulátu ČR v Mnichově mohou volit čeští občané, kteří jsou zapsáni ve zvláštním seznamu voličů vedeném Generálním konzulátem ČR v Mnichově a dále čeští občané, kteří předloží voličský průkaz.

Ve zvláštním seznamu voličů vedeném Generálním konzulátem ČR v Mnichově mohou být zapsáni pouze občané ČR, kteří mají bydliště na území spolkových zemí Bavorsko, Bádensko-Virtembersko, Porýní-Falc a Sársko. Ti, kteří bydliště v jedné z vyjmenovaných spolkových zemí mají, ale ve zvláštním seznamu voličů vedeném Generálním konzulátem ČR v Mnichově zapsáni nejsou, se do něj  mohou pro nadcházející volby nechat zapsat. Pro zápis je nutno předat písemnou žádost, doloženou originály, příp. úředně ověřenými kopiemi dokladů potvrzujících totožnost žadatele, jeho české státní občanství (cestovní pas nebo občanský průkaz) a bydliště na území výše uvedených spolkových republik (Meldebescheinigung). Žádost o zápis do zvláštního seznamu voličů musí být Generálnímu konzulátu předána nebo doručena nejpozději dne 29. 08. 2021.

Voliči zapsaní do zvláštního seznamu voličů vedeného Generálním konzulátem ČR v Mnichově v den voleb předloží zvláštní okrskové volební komisi platný český občanský průkaz, nebo  platný český cestovní, diplomatický či služební pas, příp. český cestovní průkaz.

Čeští občané, kteří nejsou zapsáni ve zvláštním seznamu voličů vedeném Generálním konzulátem ČR v Mnichově, mohou volit s voličským průkazem vydaným obecním nebo městským úřadem v ČR, nebo jiným zastupitelským úřadem ČR podle místa jejich trvalého pobytu. Tito občané pak v den voleb předloží zvláštní okrskové volební komisi působící při Generálním konzulátu ČR v Mnichově spolu s platným českým občanským průkazem, nebo českým cestovním, diplomatickým či služebním pasem, příp. českým cestovním průkazem i voličský průkaz.

Těm občanům ČR, kteří mají bydliště na území spolkových zemí Bavorsko, Bádensko-Virtembersko, Porýní-Falc, Sársko a nebudou chtít volit na Generálním konzulátu ČR v Mnichově, nýbrž v jiném volebním okrsku, ať už v ČR nebo v zahraničí, může Generální konzulát ČR v Mnichově vystavit pro daný účel voličský průkaz za předpokladu, že jsou zapsáni ve zvláštním seznamu voličů vedeném zdejším Generálním konzulátem.

Žádost o vydání voličského průkazu lze na Generálním konzulátu ČR v Mnichově podat buď osobně do středy 06. 10. 2021 do 16:00 hod., nebo v listinné podobě opatřenou úředně ověřeným podpisem voliče, nebo v elektronické podobě, zaslanou prostřednictvím datové schránky Ministerstva zahraničních věcí ČR. Konec lhůty pro doručení písemné žádosti poštou nebo datovou zprávou byl stanoven na pátek 01. 10. 2021. Voličský průkaz pro účely říjnových voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR je možno předat osobně voliči nebo osobě, která se prokáže plnou mocí s úředně ověřeným podpisem voliče, nebo mu jej zaslat na jím uvedenou adresu nejdříve ve čtvrtek 23. 09. 2021.

Volby budou probíhat v pátek 8.10.2021 v době od 14:00 do 22:00 hod. a v sobotu 9.10.2021 v době od 8:00 do 14:00 hod.

Hlasovací lístky obdrží voliči až ve volební místnosti, která je zřizována v budově Generálního konzulátu ČR v Mnichově. Nejsou zasílány voličům předem poštou. Při příchodu do volební místnosti musí každý volič prokázat svou totožnost a státní občanství České republiky platným českým dokladem totožnosti. Volič, který není zapsán ve zvláštním seznamu voličů vedeném Generálním konzulátem ČR v Mnichově a bude hlasovat na základě voličského průkazu, je povinen tento voličský průkaz následně odevzdat.

Státní volební komise určila pro letošní parlamentní volby losem Ústecký kraj jako kraj, kterému budou podřazeny všechny zvláštní volební okrsky v zahraničí. Tzn., že voliči, kteří budou hlasovat v zahraničí na  zastupitelských úřadech, budou volit kandidáty z Ústeckého kraje.

SEZNAM ZAREGISTROVANÝCH KANDIDÁTNÍCH LISTIN V ÚSTECKÉM KRAJI (PDF, 55 KB)

Vzor hlasovacích lístků - Ústecký kraj (PDF, 693 KB)

Informace pro veřejnost o nadcházejících volbách do PSP ČR jsou umístěny i na webové stránce Ministerstva vnitra ČR:

https://www.mvcr.cz/clanek/volby-do-poslanecke-snemovny-parlamentu-cr-8-a-9-rijna-2021.aspx

http://www.mvcr.cz/volby/

Bližší informace k doplňovacím volbám do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR podáváme i na tel. číslech:  0049/89/958372-49 nebo 0049/89/958372-51 (pondělí – pátek, 14:00 – 16:00 hod.)

 

Žádost o zápis do zvláštního seznamu voličů (DOC, 27 KB)

Žádost o vystavení voličského průkazu (DOC, 27 KB)

Hlasování v zahraničí ve volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky ve dnech 8. – 9. 10. 2021 (DOCX, 22 KB)

Informace o způsobu hlasování na zastupitelských a konzulárních úřadech České republiky v zahraničí ve volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky konaných v roce 2021 (DOC, 36 KB)