deutsch  česky 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Cestovní pas

Podat žádost o vydání cestovního pasu a převzít vyhotovený cestovní pas je možné na kterémkoliv obecním úřadu obce s rozšířenou působností (v hl. městě Praze úřady městských částí Praha 1-22, magistráty měst Brno, Ostrava a Plzeň) bez ohledu na místo trvalého pobytu žadatele v České republice.

Platnost cestovního pasu ČR není možné prodloužit. Doporučujeme proto každému žadateli podat žádost o nový cestovní pas vždy v době platnosti dosavadního cestovního pasu, který je dokladem jeho totožnosti i jeho českého státního občanství.

Pokud žadatel podává žádost o cestovní pas v době, kdy je jeho stávající cestovní pas již neplatný, musí nejprve podat žádost o vystavení aktuálního osvědčení o státním občanství (doba vyřízení cca 1,5 měsíce) a teprve až po jeho obdržení je možné jeho žádost o cestovní pas přijmout.

Do cestovního pasu rodičů již nelze zapisovat děti.

Do cestovního pasu se nezapisují akademické tituly.

Občané ČR, žijící v zahraničí, mohou žádost o vydání nového cestovního pasu podat u zastupitelského úřadu ČR:

 1. na Generálním konzulátu ČR v Mnichově: občané s pobytem ve spolkových zemích Bayern, Baden-Württemberg, Rheinland-Pfalz a Saarland v úředních hodinách po-pá 08:30 - 11:00 hod. kromě českých svátků.
   
 2. na Velvyslanectví ČR v Berlíně: občané s pobytem ve spolkových zemích Berlin, Brandenburg, Bremen, Hamburg, Mecklenbursko-Předpomořansko, Dolní Sasko, Šlesvicko-Holštýnsko, Hesensko, Severní Porýní - Vestfálsko)
   
 3. na Generálním konzulátu ČR v Drážďanech: občané s pobytem ve spolkových zemích Sasko, Sasko-Anhaltsko, Durynsko

 


Cestovní pas s biometrickými údaji, tzv. "biometrický pas" nebo-li "E-pas"

Jedná se o cestovní doklad obsahující strojově čitelné údaje a nosič dat pro uchování údajů o zobrazení obličeje, údajů o otiscích prstů na rukou (platí též u dětí starších 12 let), údajů zpracovaných na datové stránce cestovního dokladu a dalších bezpečnostních prvků stanovených přímo použitelnými právními předpisy Evropské unie.

Zákon stanoví pro vydání cestovního pasu s biometrickými údaji v ČR lhůtu 30 dnů. Je-li však žádost podána na zastupitelském úřadu ČR v zahraničí, činí zákonem stanovená lhůta 120 dnů od podání žádosti. Tento cestovní pas vydaný občanovi staršímu 15 let je platný 10 let od data vydání, u občanů do 15 let je platný 5 let.

Podání žádosti:

K podání žádosti o biometrický pas i k vyzvednutí hotového dokladu se občan (budoucí držitel) musí vždy dostavit na příslušný úřad osobně.


Žádost o cestovní pas může podat:

 • český občan starší 18 let,
 • český občan ve věku 15-18 let se souhlasem zákonného zástupce s jeho ověřeným podpisem
 • za občana ČR mladšího 15 let jeho zákonný zástupce (osobní přítomnost obou je nutná)


Náležitosti žádosti:

Při podání žádosti je třeba předložit originály, příp. úředně ověřené kopie níže uvedených dokladů:

 • platný doklad totožnosti (např. cestovní pas ČR / občanský průkaz ČR);
   
 • doklad o jménu a příjmení (český rodný list, český oddací list).
  Pokud žádáte o nový cestovní pas v souvislosti se změnou příjmení po uzavření manželství a nemáte ČESKÝ oddací list, pak je třeba nejprve podat na našem úřadu na matričním oddělení žádost o zapis_manželstvi
   
 • doklad o státním občanství ČR:
  • platný občanský průkaz ČR
  • platný cestovní pas ČR (upozorňujeme, že platnost cestovního pasu končí 3 měsíce po změně příjmení v souvislosti s uzavřením manželství, přestože je "datumově" ještě platný) nebo
  • osvědčení o českém státním občanství ne starší než 1 rok nebo
  • listina o nabytí českého státního občanství ne starší než 1 rok.
    
  Pokud žadatel žádný z dokladů osvědčujících české státní občanství nemá, je nezbytné, aby nejdříve podal žádost o zjištění státního občanství ČR a vystavení osvědčení o českém státním občanství.
   
 • doklad o rodném čísle (rodný list, oddací list, doklad o přiděleném rodném čísle, občanský průkaz ČR, cestovní doklad ČR)
   
 • fotografie
  1 pasová fotografie o rozměru 50 mm x 50 mm, na měkkém papíře, odpovídající současné podobě občana, zobrazující občana v čelném pohledu, pohled směřuje do objektivu, v občanském oděvu, bez pokrývky hlavy, bez brýlí s tmavými skly (s výjimkou nevidomých), mezi horním okrajem hlavy a horním okrajem fotografie minimálně 7 mm, pozadí za zobrazovanou osobou je jednotné (bílé, příp. světlemodré barvy). Osvětlení nesmí vytvářet odlesky nebo hluboké stíny. Fotografie nesmí být retušována, ani jinak upravována. Fotografie nesmí být starší než 6 měsíců.
   
 • pokud má žadatel kromě českého ještě jiné státní občanství, pak předkládá originál dokladu, jak a kdy jste toto občanství nabyl např. originál Einbürgerungsurkunde

 


Převzetí cestovního pasu

Převzít cestovní pas lze na jakémkoli obecním úřadu obce s rozšířenou působností, tedy ne bezpodmínečně u toho úřadu, u kterého občan žádost o vydání cestovního pasu podal.
Příklad:

 • žádost o cestovní pas podá žadatel v Luhačovicích a vyzvedne si ho v Plzni,
 • žádost o cestovní pas podá žadatel na zastupitelském úřadu v zahraničí a vyzvedne si ho v Jihlavě

Nebude však možné podat žádost o vydání cestovního pasu na obecním úřadu s rozšířenou působností v ČR a převzít ho na zastupitelském úřadu v zahraničí.
Zastupitelský úřad ČR v zahraničí předá žadateli pouze ten cestovní pas, o jehož vystavení bylo na totožném zastupitelském úřadu požádáno.

V případě, kdy občan při podání žádosti sdělí, že si přeje převzít cestovní pas na jiném úřadu (t. j. v ČR), bude převzetí cestovního pasu - kromě úhrady poplatku při podání žádosti - zpoplatněno správním poplatkem ve výši 100 Kč. Tento správní poplatek bude vybírán při převzetí cestovního pasu.
Příklad:

 • žádost o cestovní pas podá žadatel na našem úřadu, zaplatí správní poplatek t. č. 47,- EUR a oznámí, že si přeje cestovní pas převzít v Liberci. Při převzetí cestovního pasu zaplatí na pasovém oddělení v Liberci správní poplatek 100 Kč.

Žadatel starší 15 let přebírá doklad osobně, za občany mladší 15 let přebírá cestovní doklad jejich zákonný zástupce, popř. místo něho osoby uvedené v §22 odst. 1 zákona č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech, v platném znění, přičemž účast občana mladšího 15 let se nevyžaduje. 


Poplatek za vystavení cestovního pasu:

Poplatek za cestovní pas, o jehož vystavení požádal držitel na Generálním konzulátu ČR v Mnichově a i si ho u něho bude přebírat, činí t. č. 47,- EUR (dospělí), resp. 16,- EUR (děti do 15 let) a vybírá se při podání žádosti, a to v hotovosti.

Poplatek se může mírně pohybovat +/1 2 EUR v souvislosti s kurzem mezi Kč a EUR.


UPOZORNĚNÍ OHLEDNĚ SKONČENÍ PLATNOSTI CESTOVNÍHO PASU !

Platnost cestovního pasu skončí:

a) uplynutím doby v něm vyznačené,
b) ohlášením ztráty nebo odcizení,
c) uplynutím doby 3 měsíců ode dne změny příjmení občana, pokud k ní došlo v souvislosti s uzavřením manželství občana,
d) pozbytím státního občanství, prohlášením za mrtvého nebo úmrtím.


Pokud jste ve výše uvedené informaci nenalezli odpověď na Vaši otázku, můžete kontaktovat příslušnou referentku na telefonním čísle 089/9583 7251 (odpoledne 14:00-16:00 hod.)

přílohy

sablona_fotografie 67 KB PDF (Acrobat dokument) 3.7.2013