deutsch  česky 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Jak postupovat v případě, že platnost Vašeho cestovního pasu skončila?

V tom případě je třeba se dostavit na zdejší generální konzulát a podat žádost o vydání aktuálního osvědčení o českém státním občanství, příp. nechat zapsat do české matriky veškeré matriční události (uzavření manželství, rozvod apod.), ke kterým v mezidobí došlo.

Tato informace je určena žadatelům, kteří bydlí v konzulárním obvodu Generálního konzulátu ČR Mnichov, tedy ve spolkových zemích Bavorsko, Bádensko-Virtembersko, Sársko a Porýní-Falc.

Žádost o vydání nového cestovního pasu je vždy jednodušší podat v době platnosti stávajícího cestovního pasu ČR nebo občanského průkazu ČR. Pokud jste občan ČR (tzn., nepozbyl jste státní občanství ČR), nezměnilo se Vaše jméno ani příjmení, jen skončila platnost Vašeho stávajícího cestovního pasu ČR a nemáte k dispozici platný občanský průkaz, je třeba nejprve zažádat o vydání aktuálního osvědčení o státním občanství ČR. Žádost o nový cestovní pas lze podat až po obdržení výše uvedeného osvědčení.

Platnost cestovního pasu ČR končí:

 • uplynutím doby v něm vyznačené
 • nahlášením ztráty nebo odcizení
 • uplynutím doby 3 měsíců ode dne změny příjmení občana, pokud k ní došlo v souvislosti s uzavřením manželství
 • pozbytím státního občanství, prohlášením za mrtvého nebo úmrtím.

 

Pokud se žadatel-/ka rozhodne podat žádost na Generálním konzulátu v Mnichově, je třeba se dostavit osobně po předem domluveném termínu, který je možné sjednat telefonicky nebo e-mailem. Na základě   konzultace s příslušným pracovníkem našeho úřadu obdrží  žadatel informaci, které dokumenty je k podání žádosti o vydání osvědčení nutné předložit.

Žádost je možné podat i na území ČR, a to buď na příslušném krajském úřadu nebo úřadu městské části Praha 1-22, vždy dle místa posledního trvalého bydliště žadatele.

 

Žádost o vydání osvědčení o státním občanství pro dítě mladší 15 let podává jeho zákonný zástupce, ideálně ten z rodičů, který byl v době narození dítěte státním občanem ČR.

Pokud se jedná o žádost o vydání osvědčení o státním občanství pro  nezletilého občana ČR ve věku 15 -18 let, je při podání žádosti osobně přítomen jak tento nezletilý občan, tak jeho zákonný zástupce. Opět ideálně ten z rodičů, který byl v době narození nezletilého státním občanem ČR. Osobní přítomnost nezletilého žadatele i jeho zákonného zástupce je nutná.

 

Žadatel/-ka předloží tyto doklady:

 1. formulář „žádost o vydání osvědčení o státním občanství ČR“ (obdrží na generálním konzulátu)  
 2. originál neplatného cestovního pasu ČR/neplatného občanského průkazu ČR, pokud ho má žadatel k dispozici
 3. originál platného cizozemského cestovního pasu/občanského průkazu, pokud má žadatel další státní občanství
 4. doklad o tom, kdy a jakým způsobem občan cizí státní občanství nabyl (je třeba zkonzultovat s naším úřadem předem)
 5. originál českého rodného listu
 6. originál českého oddacího listu/českého dokladu o uzavření registrovaného partnerství:
 • pokud je žadatel rozvedený/-á v SRN, předloží: originál českého oddacího listu s poznámkou o rozvodu
 • pokud je rozvedený/-á v ČR, předloží originál českého oddacího listu a originál rozsudku soudu v ČR o rozvodu manželství
 • pokud je ovdovělý/-á: originál úmrtního listu manžela/-ky (v případě, že byl zemřelý občan ČR, tak český úmrtní list; v případě, že byl zemřelý cizinec a zemřel na území členského státu Evropské unie, předkládá žadatel originál cizozemského úmrtního listu manžela/manželky opatřený  vícejazyčným formulářem dle nařízení EU, o který je možno zažádat na úřadě, který vydal původní úmrtní list. V ostatních případech je úmrtní list nutno opatřit apostilou a překladem vyhotoveným soudně uznaným překladatelem do českého jazyka). 

        7. originál policejního protokolu o nahlášení ztráty/odcizení občanského průkazu ČR/cestovního pasu ČR, pokud došlo k této skutečnosti

       8. vzhledem k tomu, že platnost cestovního pasu ČR/občanského průkazu ČR žadatele/-ky skončila, a pokud není příslušníkem jiného státu, jehož platným dokladem totožnosti by prokázal/-a svou totožnost, je nutné, aby totožnost byla potvrzena na našem Generálním konzulátu v Mnichově osobně 1-2 svědky, kteří se prokáží platným českým nebo cizozemským dokladem totožnosti

         9. jiný platný doklad, kterým bude prokázána totožnost, např. originál řidičského průkazu nebo karta zdravotní pojišťovny opatřená                fotografií žadatele, apod.

Pokud podává žádost zákonný zástupce, prokáže se tento platným dokladem totožnosti a předloží svůj český rodný list a český oddací list, pokud se dítě narodilo v manželství.

 

Vyřízení žádosti trvá cca 1-2 měsíce, správní poplatek se hradí v hotovosti v den podání žádosti a pohybuje se dle aktuálního kurzu kolem 11 – 12 EUR.

_____________________________________________________________________________________

Pokud jste ve výše uvedené informaci nenalezli odpověď na svůj dotaz, můžete kontaktovat příslušnou referentku na telefonním čísle generálního konzulátu: 0049/89/95837251 (pondělí - pátek v odpoledních hodinách mezi 14:00 a 16:00 hod.)

 

 "žádost o vydání osvědčení o českém státním občanství pro občana stgaršího 15 let (DOC, 54 KB)"