deutsch  česky 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

"Pomoc v nouzi" v pracovní dny po pracovní době, o víkendu a o svátcích

Upozorňujeme výslovně, že níže uvedené číslo mobilního telefonu slouží výhradně pro nouzové situace v mimopracovní době, nikoliv pro běžné dotazy.
Tento mobilní telefon není v pracovní dny v čase 08.00-16.15 hod. obsluhován.

Běžné dotazy žadatelů (týkající se např. matričních nebo cestovních dokladů, státního občanství, ověřovací agendy apod.) jsou vyřizovány výlučně v pracovní době, kdy je třeba volat příslušné referenty nebo tel. ústřednu 0049-89-95837232 (toto číslo tel. ústředny je nutno volit v pracovní dny i v případě nouzových situací, jež se v čase 08.00-16.15 hod. vyskytnou).

Pro české občany, kteří se ocitli v nouzi v mimopracovní době nebo potřebují naléhavou pomoc, jejíž řešení nesnese odkladu, resp. nepočká do následujícího pracovního dne, je k dispozici stálá konzulární služba/nouzová linka, která má číslo:

při volání ze zahraničí (tedy i z České republiky): 0049 - 172 812 14 84
při volání z Německa 0172 812 14 84

 

Upozorňujeme výslovně, že toto číslo slouží výhradně pro nouzové situace v mimopracovní době, nikoliv pro běžné dotazy (specifikováno výše), a není v pracovní dny v čase 08.00-16.15 hod. obsluhováno.

Poskytováním pomoci v nouzi ze strany českého zastupitelského úřadu se rozumí způsoby řešení situace občana ČR, který se ocitne v nouzi v zahraničí v důsledku mimořádné události hodné zvláštního zřetele, např. při autohavárii, hospitalizaci, v souvislosti s náhlým úmrtím, při odcizení/ztrátě cestovních dokladů nebo finančních prostředků, a není schopen sám řešit tuto situaci.

Pomoc v nouzi může mít různou formu v závislosti na konkrétním případu. Může spočívat v poskytnutí informace nebo rady, ve zprostředkování kontaktu s příbuznými či známými, v pomoci se zjištěním nejlevnějšího a nejrychlejšího způsobu návratu občana do ČR, apod.

Jako stav nouze nelze kvalifikovat situace, kdy do zahraničí odcestují občané na návštěvu svých příbuzných či přátel, nebo za účelem získání zaměstnání, a kdy mají zajištěnu pouze cestu do zahraničí a nikoli již návrat do ČR, resp. kdy cestují, aniž by byli vybaveni dostatečným množstvím finančních prostředků na cestu a pobyt, tedy i na návrat do ČR. Jedná se také o případy, při nichž by bylo nutno označit situaci dotčených osob za stav nouze ještě před jejich vycestováním do zahraničí. Nelze odcestovat do cizího státu a očekávat či žádat, aby návrat občana financoval stát z peněz daňových poplatníků.

V případě, že se na území Bavorska, Báden-Württemberska, Porýní-Falcka či Sárska ocitnete v nouzi, můžete kontaktovat náš generální konzulát.  Uvědomte si prosím, že k tomu, abychom vám mohli účinně pomoci, je nezbytná vaše maximální spolupráce při řešení daného problému. V prvé řadě nám při komunikaci s námi sdělte vaše jméno a příjmení, přesné místo kde se nacházíte, a telefonní spojení na vás.


Od 10.6.2009 je pro veřejnost zpřístupněna webová aplikace, která českým občanům umožňuje dobrovolnou registraci před plánovaným pobytem v zahraničí. V případě zájmu se můžete zaregistrovat na adrese http://drozd.mzv.cz


V případě ztráty nebo odcizení cestovního dokladu
kontaktujte nejbližší policejní stanici a nahlašte krádež/ztrátu. Do České republiky se můžete vrátit i bez cestovního pasu/dokladu, případně lze na našem úřadě požádat o vystavení náhradního cestovního dokladu s platností na nezbytně nutnou dobu, resp. za účelem návratu do ČR.  K tomu je třeba se osobně dostavit na generální konzulát, přip. na honorární konzulát ČR ve Stuttgartu či v Norimberku (je t. č. zavřený). Doporučujeme nás předem kontaktovat telefonicky!) s následujícími náležitostmi:

- 2 (dvě) barevné fotografie o rozměrech 3,5 x 4,5 cm
- policejní protokol o události vystaveným německou policií
- kopie ztraceného/odcizeného cestovního dokladu (pokud ji máte)
- finanční prostředky k úhradě správního poplatku

Na základě žádosti zastupitelský úřad provede ověření totožnosti občana a jeho státního občanství ČR, a vystaví náhradní cestovní doklad, který slouží k návratu zpět do ČR, a je vystaven s platností na dobu nezbytně nutnou pro tento účel. Pokud je žádost odůvodněná, jsou předloženy veškeré náležitosti a řádně vyplněny formuláře k žádosti, vystavení náhradního cestovního dokladu trvá přibližně 1-2 hodiny.


V případě ztráty nebo odcizení finančních prostředků
je nejrychlejším způsobem pomoci zaslání peněz prostřednictvím specializovaných finančních společností (např. Western Union) příbuznými či přáteli z ČR. Vedle rychlosti (v řádu desítek minut) je výhodou i rozsáhlá síť poboček na celém světě a neomezená výše zasílané částky. Peníze si může občan vyzvednout na kterékoli pobočce Western Union po předložení dokladu totožnosti a transferenčního kódu. V ČR má Western Union mimo jiné své pobočky i na většině poboček České pošty.

WU v SRN zajišťuje Reisebank (její pobočky se m.j. nacházejí na všech nádražích a v letištních halách), dále pak jednotlivé peněžní ústavy a Deutsche Post A.G. (Německá pošta). Seznam aktuálních poboček jak v ČR, tak na území SRN, naleznete na internetu : http://www.intercash.cz/ nebo www.westernunion.com, příp. tyto pobočky zjistíte přímo telefonickým dotazem na výše uvedené ústředí WU v Praze 1.

Pokud se rozhodnete využít služeb WU, kontaktujte Vám blízkou osobu v ČR, která je schopna Vám ihned pomoci (rodiče, sourozence, přátele). Tento plátce by měl postupovat podle informací WU. Pro transfer potřebné částky doporučujeme si dohodnout s ním m.j. též tzv. zajišťovací heslo - kontrolní otázku, která má pomocný charakter pro vyplacení částky v přepočtu dle platného kurzu ve zdejší měně u některé z poboček WU v SRN. Tímto heslem může být např. Vaše jméno, osobní data, číslo cestovního pasu, rodné číslo příp. jiná kombinace. Plátce v ČR složí u nejbližší pobočky WU v ČR finanční obnos, uhradí správní poplatek za převod částky, vyplní formulář (obdrží kopii zpět). Současně je mu sděleno tzv. převodní číslo (MTCN), které Vám, jako příjemci musí zpětně sdělit. V dalším kontaktujte nejbližší Vámi zvolenou pobočku WU v SRN. Tam Vám po vyplnění formuláře, předložení Vašeho cestovního pasu nebo uvedení hesla (kontrolní otázky) a sdělení převodního čísla bude finanční obnos vyplacen.

Zastupitelský úřad vám může v této souvislosti pomoci s kontaktováním vašich příbuzných či přátel v ČR.


V případě úmrtí
pomoc spočívá zejména ve zprostředkování komunikace v případě jazykové bariéry, v komunikaci s místní policií v případě potřeby, ve zprostředkování kontaktu na místní pohřební službu či na ústav soudního lékařství, ve zjištění náležitostí k uvolnění lidských ostatků k repatriaci do ČR, apod.
V případě, že měla zesnulá osoba uzavřeno cestovní připojištění (jehož pořízení před cestou do zahraničí doporučujeme), veškeré vyřizování je mnohem jednodušší a probíhá prostřednictvím pojišťovny.


V případě automobilové nehody
pomoc spočívá zejména ve zprostředkování komunikace v případě jazykové bariéry, v komunikaci s místní policií v případě potřeby, apod.
Doporučujeme vám postupovat v souladu s pokyny vaší pojišťovny.


V případě hospitalizace
pomoc spočívá zejména ve zprostředkování komunikace v případě jazykové bariéry, v komunikaci s ošetřujícím lékařem v případě potřeby, ve zprostředkování kontaktu na zdravotní pojišťovnu, ve zprostředkování kontaktu na příbuzné v ČR, apod.


V případě pokuty za dopravní přestupek
je pomoc ze strany zastupitelského úřadu značně omezená a spočívá zejména ve zprostředkování komunikace v případě jazykové bariéry, v komunikaci s místní policií v případě potřeby, apod.
Pokutu je třeba uhradit na místě, jinak nebude vozidlo policií propuštěno (policie zabaví klíče a doklady od vozidla).
Pokuty za dopravní přestupky jsou v Německu relativně vysoké, zejména pak v případě profesionálních řidičů (kamióny, autobusy). Proti pokutě či její výši je možno se odvolat až ve správním řízení, které započně po zaplacení pokuty. Vlastník kamiónu či autobusu (česká firma) je o tomto řízení informován písemně. Je proto třeba, aby řidič v protokolu uvedl úplnou a správnou adresu firmy.


V případě zadržení či uvalení vazby
je právem občana požádat o kontaktování svého zastupitelského úřadu. Pokud si zadržený občan výslovně nepřeje vyrozumět zastupitelský úřad o jeho zadržení, je jeho přání respektováno a náš úřad se o jeho zadržení nedozví. Pomoc spočívá zejména v poskytnutí informací o právní situaci občana, ve zprostředkování kontaktu na místního advokáta, v komunikaci s orgány činnými v trestním řízení, v informování příbuzných v ČR, apod.