deutsch  česky 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Duplikát českého matričního dokladu

Pokud jste původní matriční doklad (rodný/oddací/úmrtní) list ztratili, nemůžete jej najít, potřebujete matriční doklad své matky, otce, babičky, dědečka, apod. nebo z nějakého jiného důvodu, lze kdykoli požádat o vystavení jeho duplikátu. Duplikát matričního dokladu se vydává v případě, že daná osoba je již v české matrice zapsána.

Tato informace je určena žadatelům, kteří bydlí v konzulárním obvodu Generálního konzulátu ČR Mnichov, tedy ve spolkových zemích Bavorsko, Bádensko-Württembersko, Sársko a Porýní-Falcko.

Prosíme žadatele, kteří bydlí v ostatních spolkových zemích, aby se obraceli na (i používali formuláře):

1. Velvyslanectví ČR v Berlíně,  (příslušné pro: Berlin, Brandenburg, Bremen, Hamburg, Mecklenbursko-Předpomořansko, Dolní Sasko, Šlesvicko-Holštýnsko, Hesensko, Severní Porýní - Vestfálsko)

2. Generální konzulát ČR v Drážďanech, (příslušný pro: Sasko, Sasko-Anhaltsko, Durynsko).


Matriční doklady vystavují místní/městské úřady/magistráty v místě, kde k matriční události došlo. Proto je nutné ve formuláři žádosti vyplnit, kde je žadatel narozen (rodný list), oddán (oddací list), zemřel (úmrtní list).

Duplikáty matričních dokladů se vydávají za správní poplatek na žádost oprávněné osoby. Oprávněnou osobou se rozumí:

 • osoba v matričním dokladu uvedená, nebo
 • osoba, kterou osoba, uvedená v matričním dokladu uvedená, zplnomocní plnou mocí s úředně/notářsky ověřeným podpisem, nebo
 • osoba v příbuzenském vztahu k osobě, uvedené v matričním dokladu, nebo
 • jiná osoba, která osvědčí právní zájem na získání onoho matričního dokladu.

Matriční úřad vydá fyzické osobě, která nesplňuje výše uvedené podmínky, matriční doklad též v případě, uplynula-li od provedení dotčeného zápisu v matriční knize lhůta:

 • 100 let u knihy narození nebo
 • 75 let u knihy manželství nebo
 • 30 let u knihy úmrtí.
   

ZPŮSOB PODÁNÍ ŽÁDOSTI:


Žádost podává žadatel osobně na jednom z těchto úřadů:

a)
osobně na Generálním konzulátu ČR v Mnichově v úředních hodinách (po-pá 08:30-11:00 hod. kromě českých svátků)  na základě předem dohodnutého termínu.


b)
osobně na Honorárním konzulátu v Norimberku nebo ve Stuttgartu https://www.mzv.cz/munich/cz/konzularni_informace_pro_obcany_cr_pasy/honorarni_konzulaty/index.html(nutno předem domluvit termín)


c)
poštou na matričním úřadu v ČR:
v případě duplikátu rodného listu: na matričním úřadu v ČR, kde se žadatel narodil, nebo na Zvl. matrice Brno, pokud se žadatel narodil v zahraničí
v případě duplikátu oddacího listu: na matričním úřadu v ČR, kde bylo manželství uzavřeno, nebo na Zvl. matrice Brno, pokud žadatel uzavřel manželství v zahraničí
v případě duplikátu úmrtního listu: na matričním úřadu v ČR, kde osoba zemřela, nebo na Zvl. matrice Brno, pokud osoba zemřela v zahraničí

Adresa Zvl. matriky Brno:

Úřad městské části města Brna
Zvlástní matrika
Husova 3
CZ-601 69 Brno

 


PODKLADY K ŽÁDOSTI:
 

K žádosti, kterou žadatel podává na našem konzulátu nebo na honorárních konzulátech ve Stuttgartu nebo Norimberku se předkládají následující doklady:

 1. žádost o vydání duplikátu matričního dokladu (PDF, 256 KB)
  pokud hodláte matriční doklad použít v SRN, zakřížkujte na žádosti "s vícejazyčným standardním formulář dle čl. 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/1191 pro použití v SRN v němčině".
  Český matriční úřad připojí uvedený formulář k matričnímu dokladu, čímž si ušetříte úřední překlad dokladu do němčiny.
   
 2. doklad totožnosti žadatele, prokazující státní občanství ČR, t. j.
  - originál platného cestovního pasu ČR nebo
  - originál platného občanského průkazu ČR nebo
  - osvědčení o státním občanství ČR ne starší 1 roku + doklad totožnosti nebo
  - listina o nabytí nebo udělení státního občanství ČR ne starší 1 roku + doklad totožnosti
   
 3. Pokud žadatel není osoba, jíž se matriční doklad týká, je třeba při podání žádosti doložit příbuzenský poměr, např. přiložením / předložením svého matričního dokladu nebo dokladů, ze kterých je příbuzenský poměr zřejmý + doklad totožnosti žadatele nebo plnou moc nebo vysvětlující dopis, proč žadatel o onen matriční doklad žádá.
  Pokud o matriční doklad žádá opatrovník, předloží soudní rozhodnutí, kterým byl jmenován opatrovníkem apod.P


KDO MŮŽE PODAT ŽÁDOST


Žádost podává osoba (občan ČR), jíž se matriční doklad týká nebo osoba (občan ČR), která prokáže právní nárok na podání žádosti, resp. převzetí dokladu, t. j. rodiče, děti, sourozenci apod. nebo opatrovník apod.

Pokud žadatel není osoba, jíž se matriční doklad týká, je třeba při podání žádosti doložit příbuzenský poměr, např. přiložením / předložením svého matričního dokladu nebo dokladů, ze kterých je příbuzenský poměr zřejmý + doklad totožnosti žadatele nebo plnou moc nebo vysvětlující dopis, proč žadatel o onen matriční doklad žádá.
Pokud o matriční doklad žádá opatrovník, předloží soudní rozhodnutí, kterým byl jmenován opatrovníkem apod.


Český matriční doklad pro předložení německým úřadům

Pokud hodláte český matriční doklad předkládat německým úřadům, musí být zpravidla úředně přeložen do němčiny od překladatele, uznávaného na území SRN.

Tomu se můžete vyhnout, když na formuláři žádosti zaškrtnete, že žádáte, aby český matriční úřad vystavil spolu s matričním dokladem vícejazyčný standardní formulář dle čl. 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/1191 pro použití v SRN v německém jazyce.

V němčině se tento formulář nazývá:

MEHRSPRACHIGES FORMULAR – ÜBERSETZUNGSHILFE
Artikel 7 der Verordnung (EU) 2016/1191 des Europäischen Parlaments und des Rates zur Förderung der Freizügigkeit von Bürgern durch die Vereinfachung der Anforderungen für die Vorlage bestimmter öffentlicher Urkunden innerhalb der EU

Vydání vícejazyčného standardního formuláře EU nebude v ČR podléhat žádnému správnímu poplatku.

Upozorňujeme, že toto nařízení se týká pouze států EU. 


JAK DLOUHO TRVÁ ZPRACOVÁNÍ ŽÁDOSTI:

Zpracování žádosti naším prostřednictvím trvá cca 1 měsíc.
V případě podání žádosti bez našeho prostřednictví je termín vyřízení kratší.
 


PŘEVZETÍ / DORUČENÍ MATRIČNÍHO DOKLADU:

Ať již při osobním nebo písemném podání žádosti je třeba na žádosti vyznačit, zda si žadatel přeje doklad vyzvednout osobně na generálním, resp. honorárním konzulátu ČR v zahraničí či mu má být doručen domů poštou.
 


SPRÁVNÍ POPLATEK (t. č. 12,- EUR / 1 matriční doklad):

Při osobním podání žádosti uhradí žadatel poplatek při podání žádosti.
Při podání žádosti poštou přímo u matričního úřadu v ČR, t. j. bez prostřednictví konzulátu, uhradí žadatel správní poplatek buď při osobním vyzvednutí dokladu nebo převede danou částku na výzvu Generálního konzulátu ČR v Mnichově a poté mu bude doklad doručen domů poštou.


Pokud jste ve výše uvedené informaci nenalezli odpověď na Vaši otázku, můžete kontaktovat příslušnou referentku na e-mailu: consulate_munich@mzv.cz