deutsch  česky 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Rozvod (event. i změna příjmení na dřívější)

Pokud jste se v SRN rozvedl/-a, je třeba tuto skutečnost oznámit českým úřadům, jinak budete nadále veden v ČR jako vdaná/ženatý.

Tato informace je určena žadatelům, kteří bydlí v konzulárním obvodu Generálního konzulátu ČR Mnichov, tedy ve spolkových zemích Bavorsko, Bádensko-Württembersko, Sársko a Porýní-Falcko.

Prosíme žadatele, kteří bydlí v ostatních spolkových zemích, aby se obraceli na (i používali formuláře):

1. Velvyslanectví ČR v Berlíně,  (příslušné pro: Berlin, Brandenburg, Bremen, Hamburg, Mecklenbursko-Předpomořansko, Dolní Sasko, Šlesvicko-Holštýnsko, Hesensko, Severní Porýní - Vestfálsko)

2. Generální konzulát ČR v Drážďanech, (příslušný pro: Sasko, Sasko-Anhaltsko, Durynsko).


Pokud došlo k rozvodu manželství v zahraničí (bez ohledu na to, zda bylo manželství uzavřeno v ČR či v zahraničí), je třeba tuto změnu rodinného stavu zaznamenat do české matriky.

Žádost podává žadatel/-ka osobně na jednom z těchto úřadů:

a) na našem generálním konzulátu v Mnichově v úředních hodinách (po-pá 08:30-11:00 hod. kromě českých svátků) na základě předem dohodnutého termínu.
nebo
b) na Honorárním konzulátu v Norimberku nebo ve Stuttgartu https://www.mzv.cz/munich/cz/konzularni_informace_pro_obcany_cr_pasy/honorarni_konzulaty/index.html (nutno předem domluvit termín)
nebo
c) na matričním úřadu v ČR, kde bylo manželství uzavřeno
nebo
d) na Zvl. matrice Brno, pokud bylo manželství uzavřeno v zahraničí

 

Vstupem ČR do EU dne 1.5.2004 došlo v této problematice k jistému zjednodušení při uznávání cizozemského soudního rozhodnutí českými úřady.
Je tedy nutno rozlišovat, zda německý rozsudek o rozvodu manželství nabyl právní moci před nebo po tomto datu.

1.
Zápis rozvodu v případě, že rozhodnutí německého soudu o rozvodu manželství nabylo právní moci po 01.05.2004

Podklady k zápisu rozvodu:

1.
originál českého oddacího listu (pokud originál oddacího listu nemůžete najít, lze na našem úřadu sepsat čestné prohlášení o jeho ztrátě), český rodný list

2.
doklad, kterým prokážete Vaši totožnost a české státní občanství, tedy:
- originál platného občanského průkazu ČR   NEBO
- originál platného cestovního pasu ČR   NEBO
- originál osvědčení o státním občanství ČR ne starší 1 roku + doklad totožnosti (např. německý Personalausweis)  NEBO
-  originál listiny o nabytí nebo udělení státního občanství ČR ne starší 1 roku + doklad totožnosti (např. německý Personalausweis)

3.
originál německého rozvodového rozsudku (stačí zkrácená verze tzv. Kurzfassung/Kurzversion/Teilausfertigung) s poznámkou o nabytí právní moci, bez apostily s úředním překladem do českého jazyka. Kontakty na úřední překladatele: zde. Originál rozvodového rozsudku s úředním překladem do češtiny zůstává na matrice v ČR a žadatelům se nevrací. Můžeme si však z přineseného originálu vyhotovit úředně ověřenou fotokopii, tu zaslat do ČR, a originál žadateli vrátit.

 

4.
osvědčení podle článku 39 týkající se rozhodnutí ve věcech manželských dle Nařízení Rady ES č. 2201/2003 ze dne 27. listopadu 2003.
Tento doklad se v němčině nazývá "Bescheinigung gemäss Artikel 39 über Entscheidungen in Ehesachen" a vystavuje ho stejný soud, který o rozvodu manželství rozhodoval. Některé soudy vystavují toto osvědčení již v českém jazyce. Pokud bude vystaveno v německém jazyce, je nutné ho nechat úředně přeložit do českého jazyka.
Originál osvědčení s úředním překladem do češtiny zůstává na matrice v ČR a žadatelům se nevrací. Můžeme si však z přineseného originálu vyhotovit úředně ověřenou fotokopii, tu zaslat do ČR, a originál žadateli vrátit.

 

Správní poplatek (jeho výše je závislá na kurzu mezi CZK a EUR) se platí v hotovosti v EUR při podání žádosti:

 • zápis rozvodu: zdarma
 • ověření překladu cizozemských dokladů do češtiny (pokud si necháte překlad vyhotovit od překladatele, který není uznáván v ČR) t. č. 6,- EUR/1 strana
 • pokud došlo k nabytí cizího občanství, bude třeba předložit ještě další doklady - informujte se u příslušného pracovníka konzulátu


 

2.
Zápis rozvodu v případě, že rozhodnutí německého soudu o rozvodu manželství nabylo právní moci před 01.05.2004

Podklady k zápisu rozvodu:

1.
originál českého oddacího listu (pokud originál oddacího listu nemůžete najít, lze na našem úřadu sepsat čestné prohlášení o jeho ztrátě), český rodný list

2.
doklad, kterým prokážete Vaši totožnost a české státní občanství, tedy:
- originál platného občanského průkazu ČR   NEBO
- originál platného cestovního pasu ČR  NEBO
- originál osvědčení o státním občanství ČR ne starší 1 roku + doklad totožnosti (např. německý Personalausweis)   NEBO
-  originál listiny o nabytí nebo udělení státního občanství ČR ne starší 1 roku + doklad totožnosti (např. německý Personalausweis)

3.
originál uznání německého rozvodového rozsudku vystavené Nejvyšším soudem ČR v Brně.
Bližší informace, jak se žádost podává, získáte zde

 

Bylo-li manželství uzavřeno v jiném státě než SRN, doporučujeme požádat o informaci, jak dále ve věci ověření postupovat, příslušné diplomatické resp. konzulární zastoupení dané země v SRN nebo na zastupitelském úřadě ČR v zemi, kde bylo manželství uzavřeno.

 


Změna příjmení po rozvodu na dřívější nebo dívčí se rozlišuje podle toho, zda ji podáváte ve lhůtě do 6 měsíců od nabytí cizozemského rozvodového rozsudku právní moci či po vypršení této lhůty

1.
Oznámení o změně příjmení po rozvodu na dřívější nebo dívčí (ve lhůtě do 6 měsíců od nabytí cizozemského rozvodového rozsudku právní moci)

Oznámení změny příjmení po rozvodu na dřívější příjmení se podává na našem generálním konzulátu osobně po předem dohodnutém termínu. Žádost se zpravidla podává současně s podáním žádosti o zápis rozvodu. Vzhledem k tomu, že se toto oznámení musí podat ve lhůtě do 6 měsíců od nabytí cizozemského rozvodového rozsudku právní moci, je tento případ velmi ojedinělý, neboť žadatelé / žadatelky málokdy tuto 6-měsíční lhůtu stihnou).

Upozorňujeme na nutnost rozlišovat mezi příjmením dřívějším a příjmením dívčím.
Pokud byla žadatelka jen 1x vdaná a rozvedla se, pak je její dřívější příjmení stejné jako dívčí.
Pokud byla žadatelka vdaná již 2x a rozvedla se, pak je její dřívější příjmení příjmení po 1. manželovi, nikoli tedy dívčí.

Příklad 1) - žena je vdaná a rozvedená jen 1x:
Jana Müller, roz. Nováková
při návratu k dřívějšímu=dívčímu příjmení - zdarma


Jana Müller, dříve Schmidt, roz. Nováková
Pokud se paní Müller bude chcít po rozvodu s penem Müllerem vrátit k dřívějšímu příjmení Schmidt, je úkjon proveden zdarma
Pokud se paní Müller bude chtít po rozvodu s panem Müllerem vrátit k dívčímu příjmení, uhradí správní poplatek 39,- EUR

Podklady:

 1. oznámení o příjetí dřívějšího příjmení ve lhůtě do 6 měsíců od nabytí rozvodového rozsudku právní moci (DOC, 32 KB)
   
 2. originál českého rodného listu
   
 3. doklad, kterým prokážete totožnost a české státní občanství:
  - originál platného občanského průkazu ČR nebo
  - originál platného cestovního pasu ČR nebo
  - originál osvědčení o státním občanství ČR ne starší 1 roku + platný doklad totožnosti (např. německý Personalausweis) + nebo
  -  originál listiny o nabytí nebo udělení státního občanství ČR ne starší 1 roku + platný doklad totožnosti (např. německý Personalausweis)

 

Délka vyřízení žádosti: cca 3 měsíce.

 

2.
Žádost o změnu příjmení na dřívější nebo dívčí (ve lhůtě delší než 6 měsíců od nabytí rozvodového rozsudku právní moci)

Upozorňujeme na nutnost rozlišovat mezi příjmením dřívějším a příjmením dívčím.
Pokud byla žadatelka jen 1x vdaná a rozvedla se, pak je její dřívější příjmení stejné jako dívčí.
Pokud byla žadatelka vdaná již 2x a rozvedla se, pak je její dřívější příjmení příjmení po 1. manželovi, nikoli tedy dívčí.

Příklad 1) - žena je vdaná a rozvedená jen 1x:
Jana Müller, roz. Nováková
při návratu k dřívějšímu=dívčímu příjmení - správní poplatek 4,- EUR


Příklad 2) - žena je vdaná a rozvedená vícekrát:
Jana Müller, dříve Schmidt, roz. Nováková

Pokud se paní Müller bude chcít po rozvodu s penem Müllerem vrátit k dřívějšímu příjmení Schmidt, činí správní poplatek: 4 EUR
Pokud se paní Müller bude chtít po rozvodu s panem Müllerem vrátit k dívčímu příjmení, činí  správní poplatek 39,- EUR

Žádost se podává na našem generálním konzulátu osobně po předem dohodnutém termínu.

Podklady:

 1. formulář žádost o změnu jména či příjmení (DOC, 42 KB)
   
 2. originál českého oddacího listu s poznámkou o rozvodu manželství (pokud bylo manželství rozvedeno v ČR, pak originál českého oddacího listu + originál rozhodnutí soudu v ČR o rozvodu manželství s poznámkou o nabytí právní moci)
   
 3. originál českého rodného listu
   
 4. doklad, kterým prokážete totožnost a české státní občanství:
  - originál platného cestovního pasu ČR nebo
  - originál platného občanského průkazu ČR nebo
  - doklad totožnosti + osvědčení o státním občanství ČR ne starší 1 roku nebo
  - doklad totožnosti + listina o nabytí nebo udělení státního občanství ČR ne starší 1 roku

 

Vyřízení žádosti trvá cca 3 měsíce

O žádosti o změnu jména či příjmení rozhodne příslušný úřad v ČR ve správním řízení. Pokud je rozhodnutí kladné a nabyde právní moci, je žadateli vystaven nový rodný list (pokud je svobodný) či nový oddací list (pokud je ženatý/vdaná) s poznámkou o změně jména či příjmení.


Pokud jste ve výše uvedené informaci nenalezli odpověď na Vaši otázku, můžete kontaktovat příslušnou referentku na e-mailu: consulate_munich@mzv.cz

přílohy

prohlášení 47 KB DOC (Word dokument) 5.11.2015

žádost o změnu jména či příjmení 42 KB DOC (Word dokument) 15.6.2016