deutsch  česky 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Zápis úmrtí

Úmrtí občana ČR na území cizího státu je třeba nahlásit matričnímu úřadu ČR.

Tato informace je určena žadatelům, kteří bydlí v konzulárním obvodu Generálního konzulátu ČR Mnichov, tedy ve spolkových zemích Bavorsko, Bádensko-Württembersko, Sársko a Porýní-Falcko.

Prosíme žadatele, kteří bydlí v ostatních spolkových zemích, aby se obraceli na (i používali formuláře):

1. Velvyslanectví ČR v Berlíně,  Wilhelmstr. 44, 10117 Berlin, tel. +49 (0) 30 22638 0, fax + 49 (0) 30 22638161, e-mail: konsulat_berlin@mzv.cz, www.mzv.cz/berlin
(příslušné pro: Berlin, Brandenburg, Bremen, Hamburg, Mecklenbursko-Předpomořansko, Dolní Sasko, Šlesvicko-Holštýnsko, Hesensko, Severní Porýní - Vestfálsko)

2. Generální konzulát ČR v Drážďanech, Erna-Berger-Str. 1, 01097 Dresden, tel. + 49 (0) 351 65567 0, fax +49 (0)351 8032500, e-mail: dresden@embassy.mzv.cz, www.mzv.cz/dresden
(příslušný pro: Sasko, Sasko-Anhaltsko, Durynsko).


Úmrtí občana ČR, ke kterému došlo v cizině, je třeba zapsat do Zvláštní matriky vedené Úřadem městské části Brno-střed.

Žádost o zápis úmrtí občana ČR provádí pozůstalý na základě žádosti osobně na našem generálním konzulátu v úředních hodinách (po-pá 08:30-11:00 hod. kromě českých svátků) na základě předem dohodnutého termínu.

Cizozemský úmrtní potřebný k provedení zápisu matriční události je součástí dokumentace zvláštní matriky v Brně a žadatelům se nevrací. Na přání žadatele můžeme zaslat českým úřadům úředně ověřenou kopii (za ověření 1 strany kopie se vybírá správní poplatek dle sazebníku konzulárních poplatků) a originál mu vrátit.

Podklady:

 1. originál německého úmrtního listu BEZ APOSTILY

  s tímto Mehrsprachiges Formular - Übersetzungshilfe - Anhang III (PDF, 2 MB), který vystaví německá matrika

  NEBO

  úředním překladem do češtiny (kontakty na úřední překladatele najdete na našich webových stránkách www.mzv.cz/munich v české jazykové verzi stránky pod "Konzulární informace" ► "Úřední překlady do češtiny")
   
 2. originál českého rodného listu zemřelého (pokud rodný list nemáte, lze prostřednictvím našeho úřadu požádat o vystavení jeho duplikátu),
   
 3. originál českého oddacího listu, pokud byl ženatý (pokud oddací list nemáte, lze prostřednictvím našeho úřadu požádat o vystavení jeho duplikátu),

   
 4. - originál platného cestovního pasu ČR zemřelého nebo
  - originál platného občanského průkazu ČR nebo
  - osvědčení o státním občanství ČR ne starší 1 roku + doklad totožnosti nebo
  - listina o nabytí nebo udělení státního občanství ČR ne starší 1 roku + doklad totožnosti
  - případně další doklady, které po zemřelém vlastníte.

   
 5. platný doklad totožnosti žadatele

 

Formulář: Žádost o zápis úmrtí (PDF, 427 KB)

 


Pokud jste ve výše uvedené informaci nenalezli odpověď na Vaši otázku, můžete kontaktovat příslušnou referentku na e-mailu: consulate_munich@mzv.cz, příp. na telefonním čísle 089/9583 7238 (odpoledne 14:00-16:00 hod.)