deutsch  česky 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství tzv. Ehefähigkeitszeugnis

Vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství i rodný list jsou za účelem uzavření manželství platné 6 měsíců od data vystavení příslušným českým úřadem. Při podávání žádosti tedy mějte na zřeteli fakt, abyste o tento doklad nepožádali v tak velkém předstihu, že v den konání svatby již nebudou platné.

Tato informace je určena žadatelům, kteří bydlí v konzulárním obvodu Generálního konzulátu ČR Mnichov, tedy ve spolkových zemích Bavorsko, Bádensko-Württembersko, Sársko a Porýní-Falcko.

Prosíme žadatele, kteří bydlí v ostatních spolkových zemích, aby se obraceli na (i používali formuláře):

1. Velvyslanectví ČR v Berlíně  (příslušné pro: Berlin, Brandenburg, Bremen, Hamburg, Mecklenbursko-Předpomořansko, Dolní Sasko, Šlesvicko-Holštýnsko, Hesensko, Severní Porýní - Vestfálsko)

2. Generální konzulát ČR v Drážďanech (příslušný pro: Sasko, Sasko-Anhaltsko, Durynsko).
 


DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ:

Pokud uzavřete manželství v zahraničí, budete následně muset tuto skutečnost oznámit naším prostřednictvím (nebo přímo) Zvláštní matrice v Brně, která Vám vystaví český oddací list. Bez českého oddacího listu nelze žádat o nový cestovní pas / občanský průkaz na nové příjmení.

Zpracování žádostí trvá v současné době až 6 měsíců.

Citujeme příslušnou část z webové stránky Zvl. matriky Brno:

Z DŮVODU VELKÉHO NÁRŮSTU DORUČENÝCH ŽÁDOSTÍ A NEDOSTATEČNÉHO PERSONÁLNÍHO OBSAZENÍ JSOU BOHUŽEL V SOUČASNOSTI DORUČENÁ PODÁNÍ VYŘIZOVÁNA V DELŠÍCH NEŽ ZÁKONEM STANOVENÝCH LHŮTÁCH, KDY NENÍ MOŽNÉ JEDNOTLIVÁ PODÁNÍ JAKKOLI UPŘEDNOSTŇOVAT. O TERMÍNECH VYŘÍZENÍ PRO JEDNOTLIVÁ PODÁNÍ JE MOŽNÉ SE INFORMOVAT PŘÍMO U PRACOVNIC ZVLÁŠTNÍ MATRIKY.

Nepříjemnostem, vzniklým dlouhou čekací lhůtou, předejdete uzavřením manželství v ČR.


Žádost o vydání vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství v zahraničí podává žadatel osobně na jednom z těchto úřadů:

a) na našem generálním konzulátu v Mnichově v úředních hodinách (po-pá 08:30-11:00 hod. kromě českých svátků) na základě předem dohodnutého termínu
nebo
b) na Honorárním konzulátu v Norimberku nebo ve Stuttgartu https://www.mzv.cz/munich/cz/konzularni_informace_pro_obcany_cr_pasy/honorarni_konzulaty/index.html (nutno předem domluvit termín)
nebo
c) na matričním úřadu v místě žadatelova posledního trvalého pobytu v ČR.


Za podání žádosti se platí správní poplatek.


Formuláře:
1. "žádost o vydání vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželstvíi (DOC, 44 KB)

 

Doklady:
 

 1. doklad, kterým žadatel (občan ČR) prokáže svou totožnost a české státní občanství:
  - originál platného občanského průkazu ČR
  NEBO
  - originál platného cestovního pasu ČR
  NEBO
  - originál osvědčení o státním občanství ČR ne starší 1 roku / listiny o nabytí nebo udělení státního občanství ČR ne starší 1 roku + platný doklad totožnosti (např. německý Personalausweis/Reisepass  nebo neplatný cestovní pas ČR)
   
 2. originál českého rodného listu
   
 3. doklad, kterým žadatel/-ka prokazuje současný rodinný stav:

  a) pokud je žadatel/-ka svobodný/-á, tento bod se ho vůbec netýká.

  b) pokud je žadatel/-ka rozvedená/-ý, předloží buď:
  -  originál českého oddacího listu z minulého manželství s poznámkou o rozvodu tohoto manželství nebo
  -  originál českého rozvodového rozsudku nebo

  pokud je žadatel/-ka rozveden/-a jen v SRN a tuto skutečnost českým úřadům vůbec nenahlásil, tedy u českých úřadů je stále veden jako ženatý/vdaná, pak je nutné nejprve
      provést zápis rozvodu do Zvl. matriky v Brně

  c) pokud je žadatel/-ka ovdovělý/-á, předloží:
  originál českého úmrtního listu manžela/manželky (pokud byl zemřelý občan ČR)
  -  originál cizozemského úmrtního listu manžela/manželky (pokud byl zemřelý cizinec),
   
 4. originál potvrzení o stavu a pobytu v SRN, tzv. "erweiterte Meldebescheinigung", ne starší než 6 měsíců, vystavené místně příslušným přihlašovacím úřadem v SRN (Einwohnermeldeamt), BEZ APOSTILY s  úředním překladem do češtiny (kontakty na úřední překladatele najdete na našich webových stránkách www.mzv.cz/munich v české jazykové verzi stránky pod "Konzulární informace" ► "Úřední překlady do češtiny")
   
 5. fotokopie datové stránky platného cestovního pasu nebo obou stran občanského průkazu cizozemského snoubenky/snoubence

 

Poplatek se platí při přijetí žádosti v hotovosti (jeho výše je závislá na kurzu mezi CZK a EUR):

vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství t. č. 19,- EUR
ověření překladu potvrzení o stavu a pobytu v SRN (pokud si překlad necháte vyhotovit od překladatele, který není uznáván v ČR) t. č. 12,- EUR/1 strana


Rodný list:

Matriční úřady v SRN zpravidla vyžadují, aby snoubenec/snoubenka - občan/ka ČR - předložil/-a kromě vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření sňatku též český rodný list, ne starší než 6 měsíců.
Doporučujeme si proto předem na matričním úřadu v SRN, kde budete manželství uzavírat, ověřit, zda po Vás budou český rodný list požadovat.

Informaci, jak se podává žádost o vydání duplikátu českého matričního dokladu naleznete: zde


Platnost vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství a rodného listu za účelem uzavření manželství

Jak vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství, tak rodný list jsou - za účelem uzavření manželství v zahraničí - platné 6 měsíců od data vystavení příslušným českým úřadem. Při podávání žádosti na našem konzulátu tedy mějte na zřeteli fakt, abyste o tyto doklady nepožádali v tak velkém předstihu, že v den konání svatby již nebudou platné.


Pokud jste ve výše uvedené informaci nenalezli odpověď na Vaši otázku, můžete kontaktovat příslušnou referentku na e-mailu: consulate_munich@mzv.cz