deutsch  česky 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Žádost o osvědčení rodného čísla

V případě, že občan ČR nemůže žádným dokladem, stanoveným zákonem o evidenci obyvatel, prokázat, že mu bylo přiděleno rodné číslo, je nutné požádat o prověření, resp. osvědčení rodného čísla.

Tato informace je určena žadatelům, kteří bydlí v konzulárním obvodu Generálního konzulátu ČR Mnichov, tedy ve spolkových zemích Bavorsko, Bádensko-Württembersko, Sársko a Porýní-Falcko.

Prosíme žadatele, kteří bydlí v ostatních spolkových zemích, aby se obraceli na (i používali formuláře):

1. Velvyslanectví ČR v Berlíně,  (příslušné pro: Berlin, Brandenburg, Bremen, Hamburg, Mecklenbursko-Předpomořansko, Dolní Sasko, Šlesvicko-Holštýnsko, Hesensko, Severní Porýní - Vestfálsko)

2. Generální konzulát ČR v Drážďanech, (příslušný pro: Sasko, Sasko-Anhaltsko, Durynsko).


Žádost o osvědčení rodného čísla lze podat v případě, že nositel rodného čísla nemůže prokázat, že mu bylo přiděleno rodné číslo žádným z dokladů o přiděleném rodném čísle.

Kde se žádost podává

 • prostřednictvím kteréhokoli obecního/městského apod. úřadu na území ČR nebo přímo u Ministerstva vnitra, odboru správních činností, náměstí Hrdinů 3, 140 21 Praha 4, a to osobně, poštou či elektronicky. V případě elektronického podání lze žádost o osvědčení rodného čísla podat prostřednictvím datové schránky Ministerstva vnitra nebo na e-mail: osc@mvcr.cz.
   
 • na našem generálním konzulátu osobně v úředních hodinách po-pá 08:30-11:00 hod. (kromě ve dnech českých svátků) na základě předem dohodnutého termínu.


   
 • Kdo a za jakých podmínek může podat žádost o osvědčení rodného čísla:
 • nositel rodného čísla, nebo
 • jeho zákonný zástupce nebo
 • opatrovník nebo
 • zmocněnec na základě zvláštní plné moci s úředně ověřeným podpisem zmocnitele nebo
 • podpůrce na základě smlouvy o nápomoci nebo člen domácnosti, jejichž oprávnění k zastupování nositele bylo schváleno soudem

 

Podání žádosti na našem generálním konzulátu

Pro podání žádosti neexistuje žádná předepsaná forma. Žádost lze tedy podat buď volnou formou, k případnému využití přikládáme vzorový formulář.

Žádost musí obsahovat:

 • jméno, popřípadě jména, příjmení, datum narození, místo a okres narození nositele rodného čísla, o osvědčení jehož rodného čísla je žádáno; u nositele rodného čísla narozeného v cizině místo narození a stát, na jehož území se narodil
 • označení výdejového místa, které nositeli rodného čísla rodné číslo, o jehož osvědčení je žádáno, přidělilo, pokud je výdejové místo žadateli známo
 • charakteristiku skutečností, pro něž je podávána žádost o osvědčení rodného čísla
 • podává-li za nositele rodného čísla žádost jeho zákonný zástupce, nebo opatrovník, zmocněnec na základě zvláštní plné moci s úředně ověřeným podpisem zmocnitele anebo podpůrce na základě smlouvy o nápomoci nebo člen domácnosti, jejichž oprávnění k zastupování občana bylo schváleno soudem, uvede se v žádosti též jméno, popřípadě jména, příjmení a adresa místa trvalého nebo jiného pobytu anebo bydliště v cizině tohoto zákonného zástupce, opatrovníka, zmocněnce, podpůrce nebo člena domácnosti
 • datum sepsání žádosti
 • podpis nositele rodného čísla nebo jeho zákonného zástupce, popř. zástupce na základě plné moci, který žádost o osvědčení rodného čísla podává

 

2)
kopii českého rodného listu nositele rodného čísla, o jehož osvědčení je žádáno, popř. jiný doklad o datu a místě jeho narození,

3)
kopii českého oddacího listu, pokud je žadatel/-ka ženatý/vdaná

3)
kopii dokladu o státním občanství ČR nositele rodného čísla (např. osvědčení či listina o nabytí nebo udělení státního občanství České republiky ne starší 1 roku) 
 Poplatek se platí při přijetí žádosti v hotovosti (jeho výše je závislá na kurzu mezi CZK a EUR):

žádost o osvědčení / přidělení rodného čísla t. č. 4,- EUR


Pokud jste ve výše uvedené informaci nenalezli odpověď na Vaši otázku, můžete kontaktovat příslušnou referentku na e-mailu: consulate_munich@mzv.cz.

 

přílohy

Rodne_cislo_formular 31 KB DOC (Word dokument) 25.7.2014