deutsch  česky 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Zápis manželství = český oddací list (a s tím event. související změna příjmení)

Pokud jste uzavřel/a manželství v zahraničí, je třeba tuto matriční událost nahlásit českým úřadům, a to bez ohledu na to, zda se po svatbě změnilo Vaše příjmení či nikoli. Výsledkem žádosti je český oddací list.  O cestovní pas s novým příjmením je možno požádat až na základě českého oddacího listu. Z toho vyplývá, že podání žádosti o zápis manželství a o vystavení cestovního pasu NELZE spojit do 1 návštěvy na našem konzulátu.

Tato informace je určena žadatelům, kteří bydlí v konzulárním obvodu Generálního konzulátu ČR Mnichov, tedy ve spolkových zemích Bavorsko, Bádensko-Württembersko, Sársko a Porýní-Falcko.

Prosíme žadatele, kteří bydlí v ostatních spolkových zemích, aby se obraceli na (i používali formuláře):

1. Velvyslanectví ČR v Berlíně,  (příslušné pro: Berlin, Brandenburg, Bremen, Hamburg, Mecklenbursko-Předpomořansko, Dolní Sasko, Šlesvicko-Holštýnsko, Hesensko, Severní Porýní - Vestfálsko)

2. Generální konzulát ČR v Drážďanech, (příslušný pro: Sasko, Sasko-Anhaltsko, Durynsko).


Uzavření sňatku, ke kterému došlo v cizině, je třeba zapsat do Zvláštní matriky vedené Úřadem městské části Brno-střed, a to i v případě, že se žadateli nezměnilo příjmení.

Zápis se provádí na základě žádosti, kterou podává žadatel OSOBNĚ na:

1. na našem generálním konzulátu v Mnichově v úředních hodinách (po-pá 08:30 - 11:00 hod. kromě českých svátků) na základě předem dohodnutého termínu.

2. na Honorárním konzulátu v Norimberku nebo ve Stuttgartu https://www.mzv.cz/munich/cz/konzularni_informace_pro_obcany_cr_pasy/honorarni_konzulaty/index.html(nutno předem domluvit termín)


Formuláře:

Můžete si je stáhnout z počítače a vyplnit doma nebo až zde v čekárně.
Formuláře musí zůstat v původní podobě, není možné je upravovat - např. stahovat ze 4 stránek na 3 apod.
Vyplňujte je, prosím, velkými tiskacími písmeny, aby byly dobře čitelné.

1. žádost o zápis uzavření manželství (DOC, 54 KB)

2. žádost o vydání osvědčení o českém státním občanství (PDF, 362 KB)  - vyplní pouze žadatel (občan ČR), pokud svou totožnost a státní občanství prokáží cestovním pasem ČR. Pokud předloží platný občanský průkaz ČR, tento formulář vyplňovat nemusí)

3.  prohlášení o státním občanství - dospělý (PDF, 353 KB)prohlášení o státním občanství (DOC, 48 KB)

4. žádost o zápis příjmení v mužském tvaru (PDF, 216 KB)  - vyplní pouze ženy, které si přejí zapsat příjmení do českého oddacího listu v mužském tvaru, tedy bez koncovky -ová

 

Doklady:

 1. originál německého oddacího listu BEZ APOSTILY

  s originálem tohoto vízejazyčného formuláře: vzor-  mehrsprachiges Formular - Eheschließung (PDF, 2 MB), který Vám vystaví německá matrika (vydává se dle čl. 7, Nařízení EU č. 1191/2016)

  NEBO

  úředním překladem do češtiny (kontakty na úřední překladatele najdete na našich webových stránkách www.mzv.cz/munich v české jazykové verzi stránky pod "Konzulární informace" ► "Úřední překlady do češtiny")

  Cizozemský oddací list, potřebný k provedení zápisu matriční události je součástí dokumentace zvláštní matriky v Brně a žadatelům se nevrací. Na přání žadatele můžeme zaslat českým úřadům námi vyhotovenou úředně ověřenou kopii (za ověření 1 strany kopie se vybírá správní poplatek dle sazebníku konzulárních poplatků) a originál mu vrátit.

  Pokud byl sňatek uzavřen mimo území SRN (tedy máte jiný než německý oddací list), prosíme, abyste předem kontaktovali náš úřad na e-mailu consulate_munich@mzv.cz, oddací list nám naskenovali a poté projednali se zdejší matriční úřednicí, zda je oddací list v této podobě pro české úřady použitelný.
   
 2. originál českého rodného listu  (pokud jsou oba manželé Češi, týká se tato informace obou manželů)
   
 3. doklad, prokazující totožnost a státní občanství ČR žadatele/žadatelky (pokud jsou oba manželé Češi, týká se tato informace obou manželů)
  - originál platného občanského průkazu ČR
  NEBO
  - originál platného cestovního pasu ČR  
  NEBO
  - originál osvědčení o státním občanství ČR ne starší 1 roku / originál Listiny o nabytí/udělení státního občanství ČR ne starší 1 roku + doklad totožnosti cizího státu (např. platného německého Personalausweisu nebo platného německého cest. pasu nebo neplatného cestovního pasu ČR)
   
 4. doklad o rodinném stavu před uzavřením aktuálního manželství (pokud jsou oba manželé Češi, týká se tato informace obou manželů):

  a)
  pokud je žadatel/žadatelka svobodný/-á, bod 4) se ho/jí vůbec netýká.

  b)
  pokud byl/-a žadatel/žadatelka rozvedený/-á:
  - pokud bylo manželství rozvedeno v SRN: originál českého oddacího listu z minulého manželství s poznámkou o rozvodu manželství (pokud jste české matrice dosud nenahlásil/-a, že jste v SRN rozvedený/-á, je třeba nejpozději spolu se zápisem aktuálního manželství podat na našem úřadu žádost o zápis rozvodu předchozího manželství do české matriky
  NEBO
  - pokud bylo manželství rozvedeno v ČR:  originál rozsudku českého soudu o rozvodu manželství s doložkou o nabytí právní moci

  c)
  pokud byl/a žadatel/žadatelka před uzavřením sňatku vdovec/vdova:
  - pokud byl zemřelý občan ČR: originál jeho českého úmrtního listu
  - pokud byl zemřelý cizinec: originál německého úmrtního listu s tímto Mehrsprachiges Formular - Übersetzungshilfe - Anhang III (PDF, 2 MB)
   
 5. pokud jsou žena i muž občané ČR a mají kromě českého st. občanství i občanství jiného státu, pak předkládají platný cizozemský občanský průkaz nebo cestovní pas
  + doklad o tom, kdy a jakým způsobem cizí státní občanství nabyl, např. Einbürgerungsurkunde  

   
 6. fotokopie obou stran platného cizozemského občanského průkazu manžela/-ky nebo fotokopie datové stránky cizozemského cestovního pasu manžela/manželky
   

Poplatek se platí při přijetí žádosti v hotovosti (jeho výše je závislá na kurzu mezi CZK a EUR):

zápis uzavření manželství t. č. 8,- EUR
osvědčení o českém st. občanství t. č. 12,- EUR


Vyřízení žádostí trvá cca 5 měsíců.
Podle složitosti jednotlivých matričních případů mohou být požadovány další, ke zpracování nutné doklady a je možná i delší lhůta zpracování.
Teprve po vystavení, resp. předání oddacího listu a osvědčení o českém státním občanství žadatelce je možné podat na našem úřadě žádost o cestovní pas znějící na "vdané" příjmení.


Pokud jste ve výše uvedené informaci nenalezli odpověď na Vaši otázku, můžete kontaktovat příslušnou referentku na e-mailu: consulate_munich@mzv.cz

přílohy

prohlášení 47 KB DOC (Word dokument) 5.11.2015