deutsch  česky 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Zápis narození dítěte

Po narození dítěte (občana ČR) v zahraničí je nutné nejprve provést - nejjednodušeji prostřednictvím zdejšího generálního konzulátu - zápis narození do Zvl. matriky v Brně, která vystaví český rodný list, a Úřad městské části Prahy 1, který vystaví zároveň osvědčení o českém státním občanství. Teprve poté je možné podat žádost o vystavení cestovního pasu. Podání žádosti o zápis narození a o vystavení cestovního pasu NELZE spojit do 1 návštěvy na našem konzulátu.

Tato informace je určena žadatelům, kteří bydlí v konzulárním obvodu Generálního konzulátu ČR Mnichov, tedy ve spolkových zemích Bavorsko, Bádensko-Württembersko, Sársko a Porýní-Falcko.

Prosíme žadatele, kteří bydlí v ostatních spolkových zemích, aby se obraceli na (i používali formuláře):

1. Velvyslanectví ČR v Berlíně,  (příslušné pro: Berlin, Brandenburg, Bremen, Hamburg, Mecklenbursko-Předpomořansko, Dolní Sasko, Šlesvicko-Holštýnsko, Hesensko, Severní Porýní - Vestfálsko)

2. Generální konzulát ČR v Drážďanech, (příslušný pro: Sasko, Sasko-Anhaltsko, Durynsko).


Když se Vám v zahraničí narodí miminko, je třeba provést zápis jeho narození do Zvl. matriky Brno. Výsledkem zápisu je český rodný list a osvědčení o českém státním občanství.

Zápis se provádí na základě žádosti, kterou podává žadatel OSOBNĚ na:

1. na našem generálním konzulátu v Mnichově v úředních hodinách  na základě předem dohodnutého termínu.

2. na Honorárním konzulátu v Norimberku nebo ve Stuttgartu https://www.mzv.cz/munich/cz/konzularni_informace_pro_obcany_cr_pasy/honorarni_konzulaty/index.html (nutno předem domluvit termín)

 

K žádosti o vystavení českého rodného listu a osvědčení o státním občanství ČR se předkládají níže uvedené formuláře a doklady:

a)

fomuláře (pokud si formuláře nemůžete vytisknout doma, můžete jse samozřejmě vyplnit až zde na konzulátě):
1. žádost o zápis narození (DOCX, 20 KB)
2. osvědčení o státním občanství ČR pro dítě mladší 15 let (DOC, 59 KB)
3. tento formulář vyplňuje jen rodič/rodiče - občan/občané ČR - prohlášení o českém státním občanství - dospělý (DOC, 47 KB)
4. žádost o zápis příjmení dítěte v mužském tvaru (t. j. bez koncovky -ová) (DOC, 37 KB)
    (tento formulář se vyplňuje jen v případě, pokud je dítě holčička a rodiče si přejí její příjmení v mužském tvaru bez koncovky -ová)
5.prohlášení o používání 3 křestních jmen dle tradice EU (DOC, 32 KB) (tento formulář se vyplňuje jen v případě, že v cizozemském rodném listu dítěte jsou uvedena 3 jména a rodiče si přejí, aby byla tato 3 jména zapsána i do českého rodného listu)

 

b)
doklady:


originál německého rodného listu (Geburtsurkunde) + originál vícejazyčného formuláře určeného pro Českou Republiku -  tento vícejazyčný formulář vystaví německá matrika (vydává se dle čl. 7, Nařízení EU č. 1191/2016) - vzor vícejazyčného formuláře  mehrsprachiges Formular - Geburt (PDF, 2 MB)

NEBO

úředním překladem do češtiny (kontakty na úřední překladatele najdete na našich webových stránkách www.mzv.cz/munich v české jazykové verzi stránky pod "Konzulární informace" ► "Úřední překlady do češtiny")

Originál německého rodného listu s úředním překladem do češtiny (nebo s formulářem EU) se žadatelům nevrací, nýbrž zůstává ve složce dítěte ve Zvl. matrice v Brně. Na přání žadatele můžeme zaslat českým úřadům námi vyhotovenou úředně ověřenou kopii (za ověření 1 strany kopie se vybírá správní poplatek dle sazebníku konzulárních poplatků) a originál žadateli vrátit.


2.
doklad, kterým český rodič / čeští rodiče prokáží svou totožnost a české státní občanství, t. j.:
- originál platného občanského průkazu ČR
NEBO
- originál platného cestovního pasu ČR
NEBO
- originál osvědčení o státním občanství ČR ne starší 1 roku + doklad totožnost (např. neplatný český cestovní pas/občanský průkaz, platný cizozemský občanský průkaz/cestovní pas)
NEBO
- originál listiny o nabytí nebo udělení státního občanství ČR ne starší 1 roku + doklad totožnosti (např. neplatný český cestovní pas/občanský průkaz, platný cizozemský občanský průkaz/cestovní pas)

3.
Pokud má rodič (nebo oba rodiče)  - občan ČR (oba občané ČR)  - i občanství jiného státu, doloží doklad o tom kdy a jakým způsobem ho nabyl/-i, např. originál Einbürgerungsurkunde.
Pokud rodič/rodiče  - občan/-é ČR - získal/-i cizí státní občanství nikoli na svou žádost, nýbrž po svých rodičích, nemá takový občan žádnou Einbürgerungsurkunde, nýbrž předloží jen svůj platný cizozemský cestovní pas nebo cizozemský občanský průkaz (Personalausweis).


4.
druhý rodič (pokud je jen cizinec)  předloží fotokopii svého platného cizozemského občanského průkazu (obě strany) nebo platného cizozemského cestovního pasu (datová stránka)


5.
originál českého rodného listu českého rodiče / rodičů  (cizozemský rodič svůj rodný list nepředkládá)
 

6.
pokud se dítě narodilo v manželství
- originál českého oddacího listu (pokud jste se vdávala/ženil v cizině a dosud nemáte ještě český oddací list, je třeba nejdříve podat na našem úřadu žádost o zápis uzavření manželství, jehož výsledkem je právě český oddací list)


pokud se dítě narodilo mimo manželství
- originál německého "zápisu o určení otcovství dítěte souhlasným prohlášením rodičů" (tzv. "Vaterschaftsanerkennung") BEZ APOSTILY s úředním překladem do češtiny (kontakty na úřední překladatele najdete na našich webových stránkách www.mzv.cz/munich v české jazykové verzi stránky pod "Konzulární informace" ► "Úřední překlady do češtiny")

V případě, že otec dítěte otcovství odmítá nebo jeho pobyt není znám, a nebo nežije, nemusí být otcovství určeno vůbec (v takovém případě dítě na rodném listu bude mít údaje o otci proškrtnuty, resp. neuvedeny).

Originál německého uznání otcovství s úředním překladem do češtiny se žadatelům nevrací, nýbrž zůstává ve složce dítěte ve Zvl. matrice v Brně. Na přání žadatele můžeme zaslat českým úřadům námi vyhotovenou úředně ověřenou kopii (za ověření 1 strany kopie se vybírá správní poplatek dle sazebníku konzulárních poplatků) a originál žadateli vrátit.

7.
Někdy může mít dítě, které se narodí v SRN rodičům - oběma občanům ČR, i občanství SRN, které získalo narozením v SRN na základě § 4, odst. 3 zákona SRN o státním občanství.
V tomto případě si rodiče nechají vystavit od příslušného úřadu (Standesamt, někdy Landratsamt) potvrzení, že jejich dítě na základě výše uvedeného zákona získalo občanství SRN,  a toto potvrzení (bez překladu do češtiny) při podání žádosti o vystavení osvědčení o českém státním občanství ČR na našem úřadu též předloží. Předejdou tím příp. přerušení žádosti, resp. výzvy k dodatečnému předkládání dalších dokladů. Vzor takového potvrzení (k případnému využití) je zde.


UPOZORNĚNÍ PRO PŘÍPAD, KDY RODIČE DÍTĚTE NEJSOU MANŽELÉ, OTEC JE OBČAN ČR, AVŠAK MATKA NENÍ OBČANKOU EU, Švýcarska, Norska, Islandu nebo Lichtenštejnska nebo nemá jako cizinka trvalý pobyt na území ČR najdete:  JE CIZINKA, najdete zde
 


Příjmení dítěte (holčičky) v mužském tvaru:

pokud si rodiče přejí, aby bylo příjmení jejich dcery zapsáno do českého rodného listu v mužském tvaru, tedy bez koncovky -ová, pak o tento zápis požádají pomocí formuláře
"žádost o zápis příjmení v mužském tvaru při narození (DOC, 34 KB)". Tento formulář musí na našem konzulátu podepsat OBA rodiče.

 

Zápis 3 jmen (např. Adam Thomas Maximilian) do českého rodného listu:

Do českého rodného listu se zapisují max. 2 jména. Pokud jsou na německém rodném listu uvedena 3 jména a rodiče dítěte si přejí, aby i do českého rodného listu byla tato 3 jména zapsána,  pak rodiče vyplní příslušnou "žádost o zápis 3. jména do rodného listu (DOC, 48 KB)", kterou musí podepsat na našem úřadu oba, a předloží cizozemský cestovní doklad dítěte, ve kterém jsou tato 3 jména již uvedena (předložení samotného cizozemského rodného listu se 3 jmény nestačí).


Poplatek se platí při přijetí žádosti v hotovosti (jeho výše je závislá na kurzu mezi CZK a EUR):

zápis narození t. č. 8,- EUR
osvědčení o českém st. občanství t. č. 12,- EUR


 

ZAVEDENÍM DÍTĚTE DO EVIDENCE OBYVATEL ČR MU VZNIKÁ NA ÚZEMÍ ČR TRVALÝ POBYT:

Na základě zápisu narození do Zvl. matriky Brno a vydání českého rodného listu budou údaje o narození zavedeny do agendového informačního systému evidence obyvatel (AISEO), čímž ze zákona vznikne platný trvalý pobyt na území České republiky (§ 10 odst. 3 zákona č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů). Takto vzniklý platný trvalý pobyt lze podle § 12 odst. 3 zákona o evidenci obyvatel ukončit. Bližší informace poskytne Magistrát města Brna, Odbor správních činností, Husova 5, 601 67 Brno, tel. 00420 542 175 141, - 142, e-mail: vlckova.michaela@brno.cz, lemonova.nikola@brno.cz, případně je naleznete na www.brno.cz ► potřebuji si vyřídit ► trvalý pobyt.

Místem trvalého pobytu občana ČR, narozeného v zahraničí, je v době jeho narození místo trvalého pobytu jeho matky. Není-li matka občanem ČR, je místem trvalého pobytu dítěte v době jeho narození místo trvalého pobytu otce-občana ČR.
V případě, že nelze zjistit místo trvalého pobytu rodiče-občana ČR (např. když rodič-občan ČR se z trvalého pobytu v ČR před narozením dítěte odhlásil)rozumí se místem trvalého pobytu dítěte sídlo zvláštní matriky, tedy město Brno.


JAK DLOUHO TRVÁ VYŘÍZENÍ ŽÁDOSTI:

cca 4-5 měsíců. Podle složitosti jednotlivých matričních případů mohou být požadovány další, ke zpracování nutné doklady a je možná i delší lhůta zpracování.

Teprve po vystavení, resp. předání rodného listu a osvědčení o českém státním občanství žadatelce je možné podat na našem úřadě žádost o cestovní pas.


Pokud jste ve výše uvedené informaci nenalezli odpověď na Vaši otázku, můžete kontaktovat příslušnou referentku na e-mailu: consulate_munich@mzv.cz

přílohy

Staatsburgerschaft 32 KB PDF (Acrobat dokument) 23.7.2014