deutsch  česky 

rozšířené vyhledávání
na_celou_sirku
Foto: (@MZV)
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Zápis narození dítěte - zvláštní předpisy pro případ, že rodiče dítěte nejsou manželé, otec je občan ČR a matka není občankou EU, Švýcarska, Norska, Islandu nebo Lichtenštejnska.

Tato informace je určena žadatelům, kteří bydlí v konzulárním obvodu Generálního konzulátu ČR Mnichov, tedy ve spolkových zemích Bavorsko, Bádensko-Württembersko, Sársko a Porýní-Falcko.

Prosíme žadatele, kteří bydlí v ostatních spolkových zemích, aby se obraceli na (i používali formuláře):

1. Velvyslanectví ČR v Berlíně,  (příslušné pro: Berlin, Brandenburg, Bremen, Hamburg, Mecklenbursko-Předpomořansko, Dolní Sasko, Šlesvicko-Holštýnsko, Hesensko, Severní Porýní - Vestfálsko)

2. Generální konzulát ČR v Drážďanech, (příslušný pro: Sasko, Sasko-Anhaltsko, Durynsko).


Dle ustan. § 7 odst. 1 zákona o státním občanství dítě nabývá bez dalšího státní občanství České republiky dnem souhlasného prohlášení rodičů  o určení otcovství, případně bylo-li souhlasné prohlášení o určení otcovství učiněno před narozením dítěte, dnem narození dítěte pokud je jeho matka:

  • občankou členského státu Evropské unie anebo
  • Švýcarska, Norska, Islandu a Lichtenštejnska anebo
  • má trvalý pobyt  na území ČR.

Pokud však matka dítěte nesplňuje žádnou z výše uvedených podmínek, nabývá dítě státní občanství České republiky dle ustan. § 7 odst. 2 zákona o státním občanství dnem, kdy bylo učiněno souhlasné prohlášení rodičů o určení otcovství, pokud rodiče prokázali otcovství matričnímu úřadu genetickou zkouškou (DNA) formou znaleckého posudku podle zákona o znalcích a tlumočnících, t. j. s kulatým státním znakem (t. j. "se lvem"). Instituce, zpracovávající DNA-testy,  nabízí zpravidla 2 formy DNA-testů, 1. je osobní, soukromý (tj. pro osobní potřebu) a 2. je formou znaleckého posudku. Znalecký posudek lze doložit i dodatečně. Pak dítě nabývá státní občanství zpětně ke dni souhlasného prohlášení rodičů o určení otcovství, případně ke dni narození, pokud bylo souhlasné prohlášení rodičů o určení otcovství učiněno před narozením dítěte.

Instituce pro DNA-testy, resp. znalecké posudky, uvedené na webové stránce Ministerstva spravedlnosti ČR www.justice.cz jsou:

 

GENERI BIOTECH s.r.o.

Machkova 587
Hradec Králové
500 11
Královehradecký
495056353, 604230532
info@generi-biotech.com

Genomac International, s.r.o.

Hošťálkova 42
Praha 6
169 00
Hlavní město Praha
226203530
info@genomac.cz

Laboratoř forenzní genetiky,spol. s r.o.

Tvrdého 2a -provoz 1 // Opavská 39/962 -provoz 2
Brno // 70800 Ostrava-Poruba
662 99
Jihomoravský
543185811, 725805247
jiri.mysinsky@gmail.com

Laboratoře AGEL a.s.

Revoluční 2214/35
Nový Jičín
741 01
Moravskoslezský
556416164
sekretariat@lag.agel.cz

Univerzita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta

Kateřinská 32
Praha 2
121 08
Hlavní město Praha
224964111
office@lf1.cuni.cz

Všeobecná fakultní nemocnice v Praze

U Nemocnice 2
Praha 2
128 08
Hlavní město Praha
224962020
urbanova.veronika@vfn.cz

 

Zvláštní úprava udělení státního občanství České republiky podle § 28 (bez genetické zkoušky)

Ministerstvo vnitra ČR může udělit státní občanství České republiky dítěti, jehož matka není státní občankou České republiky, státu Evropské unie, Švýcarska, Norska, Islandu a Lichtenštejnska nebo nemá coby cizinka trvalý pobyt na území ČR, bez výše uvedené genetické zkoušky na základě žádosti, které předchází souhlasné prohlášení rodičů o určení otcovství otce dítěte - státního občana České republiky.

Při posouzení, zda určení otcovství otce dítěte - státního občana České republiky - k dítěti cizí státní občanky nemělo pouze účelový charakter, jehož cílem bylo zejména získání oprávnění k pobytu dítěte a jeho matky na území České republiky nebo zneužití systému státní sociální podpory v České republice zohlední Ministerstvo vnitra ČR zejména to, zda otec dítěte, ke kterému určil otcovství,

a) žije s dítětem ve společné domácnosti, nebo je s dítětem v pravidelném kontaktu,

b) podílí se na výchově dítěte a

c) plní vyživovací povinnost vůči dítěti.

Tuto žádost je však nutno podat (formulář „ žádost o udělení státního občanství ČR podle § 28 (DOC, 54 KB)“  prostřednictvím našeho zastupitelského úřadu (nebo kteréhokoli krajského úřadu v ČR) ve lhůtě 1 roku ode dne, kdy bylo učiněno souhlasné prohlášení rodičů o určení otcovství, resp. v případě, že bylo otcovství určeno ještě před narozením dítěte, ve lhůtě 1 roku ode dne jeho narození.

Pokud je žádosti vyhověno, dojde k nabytí státního občanství České republiky dítětem  dnem převzetí listiny o udělení státního občanství České republiky otcem dítěte – občanem ČR - nebo zákonným zástupcem/opatrovníkem.Žádost se podává na našem úřadu osobně v úředních hodinách (po-pá 08:30-11:00 hod. kromě českých svátků).
Termín návštěvy je VŽDY třeba předem domluvit na telefonu 089 / 9583 7238.

 

K výše uvedenému formuláři žádosti se předkládají níže uvedené doklady:

1.
originál německého rodného listu s tímto mehrsprachiges Formular - Geburt - deutsch/tschechisch (PDF, 507 KB),, který vystaví německá matrika

NEBO

úředním překladem do češtiny (kontakty na úřední překladatele najdete na našich webových stránkách www.mzv.cz/munich v české jazykové verzi stránky pod "Konzulární informace" ► "Úřední překlady do češtiny")

2.
německý "zápis o určení otcovství dítěte souhlasným prohlášením rodičů" ("Vaterschaftsanerkennung") s  úředním překladem do češtiny (kontakty na úřední překladatele najdete na našich webových stránkách www.mzv.cz/munich v české jazykové verzi stránky pod "Konzulární informace" ► "Úřední překlady do češtiny")

3.
doklad, kterým otec dítěte (občan ČR)  prokáže totožnost a české státní občanství, tedy:
- originál platného občanského průkazu ČR otce dítěte) nebo
- originál platného cestovního pasu ČR otce dítěte + formulář "prohlášení (DOC, 48 KB" nebo
- platný cizozemský doklad totožnosti otce dítěte + originál osvědčení o státním občanství ČR ne starší 1 roku žadatele (t. j. rodiče dítěte) + formulář prohlášení (DOC, 48 KB) nebo
- platný cizozemský doklad totožnosti otce dítěte + originál listiny o nabytí nebo udělení státního občanství ČR ne starší 1 roku žadatele + formulář "prohlášení (DOC, 48 KB)"

4.
originál platného občanského průkazu nebo cestovního pasu cizozemského matky + povolení k jejímu pobytu na území SRN

5.
originál potvrzení, vystaveného německým přihlašovacím úřadem (Einwohnermeldeamt) o společném bydlišti otce, matky a dítěte

6.
originál potvrzení o výši mzdy obou rodičů (příp. jen otce jako živitele rodiny)

7.
originál pracovní smlouvy obou rodičů (příp. jen otce jako živitele rodiny)

8.
originál českého rodného listu českého otce dítěte

9.
pokud jeden z rodičů žije dlouhou dobu (zpravidla déle než 8 let) na území Spolkové republiky Německo, může dítě získat i občanství SRN automaticky na základě § 4, odst. 3 zákona SRN o státním občanství.
V tomto případě rodiče předloží potvrzení od místně příslušného úřadu (Standesamt, někdy Landratsamt), že jejich dítě na základě výše uvedeného zákona získalo občanství SRN. Vzor takového potvrzení (k případnému využití) je zde.

10.
od žadatele mohou být vyžádány další doplňující doklady


Poplatek za podání žádosti se platí až při vyzvednutí listiny o udělení státního občanství ČR v hotovosti (jeho výše je závislá na kurzu mezi CZK a EUR) a činí t. č. 11,- EUR.

Teprve až/pokud české úřady vydají Listinu o udělení státního občanství ČR pro dítě,  resp. dnem, kdy otec dítěte uvedenou listinu vyzvedne, nabývá dítě občanství ČR a je možno podat žádost o zápis narození, jejímž výsledkem je český rodný list, který je spolu s listinou o udělení českého státního občanství nezbytnou podmínkou pro podání žádosti o vystavení českého cestovního pasu.

K zápisu narození se nepředkládají žádné další doklady, nýbrž se jen vyplní další formuláře.

Pokud jste ve výše uvedené informaci nenalezli odpověď na Vaši otázku, můžete kontaktovat příslušnou referentku na e-mailu: consulate_munich@mzv.cz

 

přílohy

žádost o udělení státního občanství ČR podle § 28 53 KB DOC (Word dokument) 5.10.2021

prohlášení 47 KB DOC (Word dokument) 5.11.2015

Staatsburgerschaft 32 KB PDF (Acrobat dokument) 23.7.2014

mehrsprachiges Formular/Übersetzungshilfe - Geburt -... 506 KB PDF (Acrobat dokument) 5.10.2021