deutsch  česky 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Registrované partnerství

Zde získáte informaci, jak požádat o vydání vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření registrovaného parnerství a zápis uzavření registrovaného partnerství do české matriky

Tato informace je určena žadatelům, kteří bydlí v konzulárním obvodu Generálního konzulátu ČR Mnichov, tedy ve spolkových zemích Bavorsko, Bádensko-Württembersko, Sársko a Porýní-Falcko.

Prosíme žadatele, kteří bydlí v ostatních spolkových zemích, aby se obraceli na (i používali formuláře):

1. Velvyslanectví ČR v Berlíně,  Wilhelmstr. 44, 10117 Berlin, tel. +49 (0) 30 22638 0, fax + 49 (0) 30 22638161, e-mail: konsulat_berlin@mzv.cz, www.mzv.cz/berlin
(příslušné pro: Berlin, Brandenburg, Bremen, Hamburg, Mecklenbursko-Předpomořansko, Dolní Sasko, Šlesvicko-Holštýnsko, Hesensko, Severní Porýní - Vestfálsko)

2. Generální konzulát ČR v Drážďanech, Erna-Berger-Str. 1, 01097 Dresden, tel. + 49 (0) 351 65567 0, fax +49 (0)351 8032500, e-mail: dresden@embassy.mzv.cz, www.mzv.cz/dresden
(příslušný pro: Sasko, Sasko-Anhaltsko, Durynsko).


1.
Žádost o vydání vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření registrovaného partnerství, příp. i o český rodný list

Žádost o vystavení vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření registrovaného partnerství, příp. i nového rodného listu jsou za účelem uzavření registrovaného partnerství platná 6 měsíců od data vystavení příslušným českým úřadem.
Při podávání žádostí tedy mějte na zřeteli fakt, abyste o doklad(-y) nepožádali v tak velkém předstihu, že v den konání uzavření registrovnaého partnerství již nebudou platné.

Zápis se provádí na základě žádosti, kterou podává žadatel OSOBNĚ na:

1. na Generálním konzulátu ČR v Mnichově v úředních hodinách (po-pá 08:30 - 11:00 hod. kromě českých svátků) na základě předem dohodnutého termínu.

2. na Honorárním konzulátu v Norimberku nebo ve Stuttgartu https://www.mzv.cz/munich/cz/konzularni_informace_pro_obcany_cr_pasy/honorarni_konzulaty/index.html (nutno předem domluvit termín)

 

Za podání žádosti se platí správní poplatek.

K žádosti se předkládá:

1.
formulář " vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření registrovaného partnerství (DOC, 45 KB) "

2.
originál platného občanského průkazu ČR
nebo
originál platného cestovního pasu ČR + formulář + "prohlášení (DOC, 48 KB)"
nebo
originál osvědčení o státním občanství ČR ne starší 1 roku + "prohlášení (DOC, 48 KB)" + doklad totožnosti (např. německý Personalausweis)
nebo
originál listiny o nabytí nebo udělení státního občanství ČR ne starší 1 roku + "prohlášení (DOC, 48 KB)" + doklad totožnosti (např. německý Personalausweis)


3.
originál českého rodného listu
 

4.
pokud je žadatel svobodný, bod 4 se ho vůbec netýká.

pokud je žadatel rozvedený, předloží:
a) pokud se rozváděl v cizině: český oddací list z předchozího manželství s poznámkou o rozvodu
b) pokud se rozváděl v ČR: český rozvodový rozsudek

Pokud byl žadatel rozveden v SRN a tuto skutečnost českým úřadům vůbec nenahlásil, tedy u českých úřadů je stále veden jako ženatý/vdaná, pak je nutné nejprve
provést zápis rozvodu do Zvl. matriky v Brně,

pokud je žadatel ovdovělý, předloží:
pokud byl zemřelý občan ČR: český úmrtní list manžela/manželky
-  pokud byl/-a zemřelý/-á cizinec: originál německého úmrtního listu s tímto Mehrsprachiges Formular - Übersetzungshilfe - Anhang III (PDF, 2 MB), který vystaví německá matrika
 

5.
originál potvrzení o stavu a pobytu v SRN, tzv. "erweiterte Meldebescheinigung, ne starší než 6 měsíců, vystavené místně příslušným přihlašovacím úřadem v SRN (Einwohnermeldeamt), BEZ APOSTILY, s úředním překladem do češtiny (kontakty na úřední překladatele najdete na našich webových stránkách www.mzv.cz/munich v české jazykové verzi stránky pod "Konzulární informace" ► "Úřední překlady do češtiny")

6.
doklad, kterými se prokazují údaje o jménu a příjmení snoubence/-ky, např. fotokopie platného cestovního pasu nebo občanského průkazu

  


Rodný list:

Matriční úřady v SRN zpravidla vyžadují, aby snoubenec/snoubenka (občan/ka ČR) - předložil/-a kromě vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření registrovaného partnerství též český rodný list, ne starší než 6 měsíců.
Doporučujeme si proto předem na matričním úřadu v SRN, kde budete registrované partnerství uzavírat, ověřit, zda po Vás budou český rodný list požadovat.

Pokud ano, příslušná žádost se podává na našem úřadu osobně (zpravidla současně s žádostí o vystavení vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství). v našich úředních hodinách (po-pá 08:30-11:00 hod. kromě českých svátků).
Za podání žádosti se platí správní poplatek. Informaci o náležitostech žádosti získáte na této webové stránce pod "Konzulární informace" ► "Matrika" ► "Duplikáty matričních dokladů".

Žádost je možné podat současně s podáním žádosti o vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření reg. partnerství.


Platnost vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření registrovaného partnerství a rodného listu za účelem uzavření manželství

Jak vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření reg. partnerství, tak rodný list jsou - za účelem uzavření reg. partnerství v zahraničí - platné 6 měsíců od data vystavení příslušným českým úřadem.
Při podávání žádosti na našem konzulátu tedy mějte na zřeteli fakt, abyste o tyto doklady nepožádali v tak velkém předstihu, že v den konání svatby již nebudou platné.


 

2.
Zápis uzavření registrovnaného partnerství do české matriky

Uzavření registrovaného partnerství, ke kterému došlo v cizině, je třeba nahlásit do Zvláštní matriky vedené Úřadem městské části Brno-střed.

Zápis se provádí na základě žádosti, kterou podává žadatel OSOBNĚ na:

1. na Generálním konzulátu v Mnichově  v úředních hodinách po-pá 08:30 - 11:00 hod. kromě českých svátků po předem dohodnutém termínu
2. na Honorárním konzulátu ČR v Norimberku (nutno předem domluvit termín) nebo

Cizozemský doklad o uzavření registrovaného partnerství, potřebný k provedení zápisu matriční události, je součástí dokumentace Zvláštní matriky v Brně a žadatelům se nevrací. Na přání žadatele můžeme zaslat českým úřadům námi úředně ověřenou kopii (za ověření se vybírá správní poplatek dle sazebníku konzulárních poplatků) a originál žadateli ihned vrátit.
 

Podklady:

1.
formulář žádosti žádost o zápis registrovaného partnerství (DOC, 67 KB)

2.
originál německého dokladu o uzavření registrovaného partnerství s tímto mehrsprachiges Formular in deutsch-tschechisch (PDF, 482 KB), který vystaví německá matrika

NEBO

úředním překladem do češtiny (kontakty na úřední překladatele najdete na našich webových stránkách www.mzv.cz/munich v české jazykové verzi stránky pod "Konzulární informace" ► "Úřední překlady do češtiny")


3.
originál českého rodného listu žadatele/-ky (občana ČR)

4.
originál platného občanského průkazu ČR žadatele/-ky
nebo
originál platného cestovního pasu ČR + formulář  prohlášení (DOC, 48 KB)
nebo
doklad totožnosti + osvědčení o státním občanství ČR ne starší 1 roku + formulář prohlášení (DOC, 48 KB)"
nebo
doklad totožnosti + listina o nabytí nebo udělení státního občanství ČR ne starší 1 roku + formulář "prohlášení (DOC, 48 KB)"

4.
pokud byl/-a žadatel/-ka před uzavřením registrovaného partnerství rozvedený/-á:

a) pokud se rozved v cizině: český oddací list z předchozího manželství s poznámkou o rozvodu
nebo
b) pokud se rozvedl v ČR: český rozvodový rozsudek s doložkou o nabytí právní moci

Pokud byl žadatel rozveden v SRN a tuto skutečnost českým úřadům vůbec nenahlásil, tedy u českých úřadů je stále veden jako ženatý/vdaná, pak je nutné nejprve
provést zápis rozvodu do Zvl. matriky v Brně,

pokud je žadatel ovdovělý, předloží:
- pokud byl zemřelý ČR: český úmrtní list 
- pokud byl zemřelý cizinec: originál německého úmrtního listu s tímto Mehrsprachiges Formular - Übersetzungshilfe - Anhang III (PDF, 2 MB), který vystaví německá matrika


6.
platný doklad totožnosti (cestovní pas/občanský průkaz) cizozemského registrovaného partnera/partnerky

 


Změna příjmení po uzavření registrovaného partnerství:

Podle zákona o registrovaném partnerství č. 115/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů, není možná dohoda o společném příjmení po uzavření registrovaného partnerství, tzn. žadatel (občan ČR) nemůže získat automaticky uzavřením registrovaného partnerství v SRN příjmení po svém registrovaném partnerovi.

Pokud si žadatel/-ka přeje mít společné příjmení s registrovaným partnerem/partnerkou, může podat OSOBNĚ žádost o změnu příjmení (formulář: žádost o změnu příjmení (DOC, 42 KB)) na těchto úřadech:

1. na našem generálním konzulátu v Mnichově (termín návštěvy úřadu není nutné předem dohodnout, stačí se dostavit v našich úředních hodinách (po-pá 08:30 - 11:00 hod. kromě českých svátků)
2. na Honorárním konzulátu ČR v Norimberku (nutno předem domluvit termín) nebo
4. na matrice v ČR v místě žadatelova posledního trvalého pobytu

České právní předpisy nepřipouští zdvojenou formu příjmení (s pomlčkou či bez pomlčky).

Na žádost žadatele/-lky lze požádat i o zápis příjmení v mužském tvaru, tedy bez koncovky -ová.

Pokud je žádosti o změnu příjmení vyhověno, je žadateli/žadatelce vystaven nový doklad o uzavření registrovaného partnerství s uvedením nového příjmení. Teprve poté je možné podat žádost o cestovní pas, znějící na nové příjmení.


Doba vyřízení:
Vyřízení žádosti o zápis registrovaného partnerství trvá cca 2-3 měsíce. Podle složitosti jednotlivých matričních případů mohou být požadovány další, ke zpracování nutné doklady a je možná i delší lhůta zpracování.

Vyřizení žádosti o změnu příjmení trvá další cca 1 měsíc.


Správní poplatky:
Za podání žádosti o zápis uzavření registrovaného partnerství, příp. i změny příjmení, se platí správní poplatky, platba se provádí při podání žádosti v hotovosti (EUR).


přílohy

prohlášení 47 KB DOC (Word dokument) 5.11.2015

Mehrsprachiges Formular - Übersetzungshilfe - Anhang III 1 MB PDF (Acrobat dokument) 18.4.2019

mehrsprachiges Formualr - Eheschließung -... 481 KB PDF (Acrobat dokument) 13.6.2019