deutsch  česky 

Erweiterte Suche
Artikelhinweis  Drucken  Decrease font size Increase font size

Předsednictví ČR ve Výboru ministrů Rady Evropy

Fakta o českém předsednictví ve Výboru ministrů Rady Evropy

Obecný rámec

- Česká republika se podruhé v historii ujme předsednictví ve Výboru ministrů Rady Evropy, které potrvá od 19. května 2017 do 15. listopadu 2017. K převzetí předsednictví dojde na ministerském zasedání v Nikósii, kde zároveň formálně ukončí svůj půlroční mandát Kypr. Předsednictví rotuje abecedně podle anglických názvů zemí. Po České republice převezme předsednickou roli Dánsko. Předchozí předsednictví Česká republika zastávala před 22 lety v roce 1995.

- Rada Evropy je organizace založená na mezivládní spolupráci 47 členů, všech evropských států kromě Běloruska. Jejím mandátem je podpora lidských práv, demokracie a právního státu. Jde o organizaci ustavenou v roce 1949 se sídlem ve Štrasburku, která funguje zcela nezávisle na Evropské unii (s níž ji pojí společná vlajka a hymna). Pod Radu Evropy spadá Evropský soud pro lidská práva, dohlížející na plnění Evropské úmluvy o lidských právech.

- Výbor ministrů je hlavní rozhodovací orgán Rady Evropy složený ze 47 ministrů zahraničních věcí. Schvaluje mimo jiné rozpočet organizace, návrhy smluv a doporučení a dozírá nad výkonem rozsudků Evropského soudu pro lidská práva. Převážnou většinu rozhodnutí přijímá konsensem. Předsedající země přebírá na půl roku zodpovědnost za směřování a aktivity organizace, stanovuje priority činnosti Výboru ministrů, organizuje konference a semináře. Ve spolupráci se sekretariátem a generálním tajemníkem je vůdčím činitelem při řešení aktuálních politických otázek spadajících do mandátu.

Program a priority

- Činnost Výboru ministrů je velmi široká a z vnitrostátního pohledu jde napříč téměř všemi resorty. Přípravy na výkon předsednictví započaly v roce 2015 a v lednu 2016 byl pro tento účel zřízen meziresortní koordinační mechanismus pod vedením MZV. Do mechanismu se zapojila ministerstva, která mají působnost v agendách Rady Evropy (kromě MZV také Úřad vlády, Ministerstvo vnitra, Ministerstvo práce a sociálních věcí, Ministerstvo pro místní rozvoj, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Ministerstvo spravedlnosti, Ministerstvo kultury, Ministerstvo zdravotnictví, Ministerstvo financí, Ministerstvo zemědělství a Ministerstvo životního prostředí).

- Z činnosti meziresortního koordinačního mechanismu vzešel program a priority českého předsednictví, které sledují očekávané události a dlouhodobě projednávaná témata v Radě Evropy. Jde o následující tématické okruhy:

  • ochrana lidských práv osob patřících k zranitelným či znevýhodněným skupinám a podpora rovnosti mužů a žen,
  • posilování právního státu,
  • podpora demokracie na místní a regionální úrovni a reforem ve veřejné správě,
  • podpora vzdělávání k lidským právům a jazykových dovedností,
  • spolupráce a koordinace s dalšími mezinárodními organizacemi.

- Uvedené prioritní okruhy jsou tematicky propojeny s více než 20 akcemi v gesci jednotlivých resortů či jiných gestorských subjektů, které představují hlavní část předsednického programu. Přehled těchto aktivit je společně s popisem priorit naším předsednickým dokumentem, který dne 3. května 2017 schválila vláda.

- Kromě ministerského zasedání v Nikósii představí ministr zahraničních věcí předsednické priority i na dalších mezinárodních fórech. Dne 30. května 2017 tak učiní před představiteli Byra a tzv. Stálého výboru Parlamentního shromáždění Rady Evropy v Praze. Dne 1. června 2017 představí ministr zahraničních věcí priority na zasedání Stálé rady OBSE ve Vídni. Dne 27. června 2017 vystoupí ministr zahraničních věcí coby předseda Výboru ministrů s předsednickými prioritami v plénu Parlamentního shromáždění Rady Evropy ve Štrasburku. Na podzimním plenárním zasedání téhož orgánu pak ministr vystoupí s vyhodnocením plnění priorit.

Organizační aspekty

- K výkonu předsednické funkce ve Výboru ministrů se běžně váže rovněž bohatý doprovodný kulturní program. České předsednictví ve Štrasburku představí 15 nejrůznějších výstav, koncertů a jiných akcí. V této oblasti bude Stálá mise České republiky úzce spolupracovat se sídelním městem Štrasburk.

- Součástí propagace předsednictví je také pro tento účel vybrané logo. MZV vyhlásilo v červenci 2016 veřejnou soutěž pro studenty výtvarných a uměleckých škol na vytvoření loga předsednictví. Z 81 návrhů bylo hodnotící komisí vybráno logo navržené Lucií Hajkovou, studentkou Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně. Vítězný návrh bude využit jakožto předsednické logo k prezentačním účelům, zejména pak v podobě vyobrazení na webových stránkách Rady Evropy určených pro předsednictví Výboru ministrů, pracovních dokumentech a propagačních předmětech.

- Předsednictví nemá zřízen zvláštní rozpočet, finanční náklady spojené s předsednictvím jdou k tíži jednotlivých rezortů a dalších subjektů, které se na výkonu předsednictví podílejí. Kromě nákladů na organizaci předsednických akcí, tj. konferencí, seminářů a doprovodného programu pro delegáty, se bude jednat o různé společenské, kulturní a propagační akce. Vzhledem k mimořádnosti úkolu došlo k personálnímu navýšení kapacit Stálé mise České republiky o 2 diplomatické a 1 administrativně technického pracovníka.

Pro více informací viz odkaz na web Rady Evropy.

Anlagen

Priority českého předsednictví ve Výboru ministrů Rady... 214 KB PDF (Adobe-Acrobat-Datei ) 25.05.2017

Priorités de la Présidence tchèque du Comité des... 227 KB PDF (Adobe-Acrobat-Datei ) 25.05.2017

Priorities of the Czech Chairmanship of the Committee of... 201 KB PDF (Adobe-Acrobat-Datei ) 25.05.2017