english  česky 

rozšířené vyhledávání

Povolení k trvalému pobytu

Žádost o povolení k trvalému pobytu je oprávněn podat na zastupitelském úřadu ČR v zahraničí (na Velvyslanectví ČR v Nairobi výhradně po předchozí registraci) cizinec, který splnil podmínku 5 let nepřetržitého pobytu na území ČR,

Bez podmínky předchozího nepřetržitého pobytu na území ČR může podat žádost cizinec,

a) který o vydání tohoto povolení žádá z humanitárních důvodů,

b) který o vydání tohoto povolení žádá z jiných důvodů hodných zvláštního zřetele (např. příslušnost ke krajanské komunitě),

c) jehož pobyt na území je v zájmu ČR,

d) který o vydání tohoto povolení žádá jako nezletilé nebo zletilé nezaopatřené dítě cizince, jenž na území pobývá na základě povolení k trvalému pobytu, je-li důvodem žádosti společné soužití těchto cizinců,

e) kterému předchozí povolení k trvalému pobytu bylo zrušeno z důvodu, že cizinec pobýval mimo území států EU nepřetržitě po dobu delší než 12 měsíců, pokud to nebylo odůvodněno závažnými důvody, nebo jestliže pobýval mimo území ČR nepřetržitě po dobu delší než 6 let, pokud od nabytí právní moci rozhodnutí neuplynula doba 3 let.

Žádost o trvalý pobyt je postoupena Ministerstvu vnitra ČR, které o ní rozhodne ve lhůtě 180 dnů.

Více informací k podmínkám podání žádosti o povolení k trvalému pobytu a příslušný formulář žádosti lze nalézt na webových stránkách Ministerstva vnitra ČR.