english  česky 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Náležitosti k podání žádosti o schengenské vízum pro držitele keňských pasů

Žadatelé mohou žádost o schengenské vízum podat nejdříve 3 měsíce a zpravidla nejpozději 15 dní před plánovanou cestou. Dle Vízového kodexu je žádost konzulátem rozhodnuta ve lhůtě 15 dní (v ojedinělých případech až 60 dní).

Upozornění: Podání žádosti je možné výhradně na základě předchozí registrace.

Harmonizované podmínky podání žádosti o krátkodobé (schengenské) vízum:

(*) Pokud žádost neobsahuje některý z níže uvedených dokumentů označených (*), je považována za nepřípustnou a všechny předložené doklady, dokumenty a poplatek za podání žádosti budou žadateli bez dalšího vráceny (viz Vízový kodex čl. 19 odst. 3).

 1. formulář žádosti - žádost musí být řádně a čitelně vyplněna v anglickém či českém jazyce a podepsána žadatelem (v případě žadatelů mladších 15 let je žádost podepsána rodičem či právním zástupcem, u žadatelů mezi 15. - 18. rokem věku je nutné k žádosti doložit písemný souhlas rodiče/právního zástupce a kopii jeho cestovního dokladu); 
 2. originální cestovní doklad (*) + kopie datové strany cestovního dokladu, předchozích schengenských víz apod. – pas musí být platný nejméně 3 měsíce po předpokládaném datu odjezdu z území schengenských zemí. Cestovní doklad nesmí být starší 10 let a musí obsahovat nejméně 2 prázdné stránky. Pro seznam uznávaných cestovních dokladů ze strany jednotlivých členských států Schengenské dohody navštivte webovou stránku Evropské komise;
 3. aktuální barevná fotografie (*) (rozměr 3,5 x 4,5 cm, splňující podmínky standardů ICAO, světlé pozadí, neutrální výraz obličeje, zakrytí vlasů možné pouze z náboženských důvodů);
 4. správní poplatek za podání žádosti (*) (pokud je poplatek aplikovatelný)
 5. cestovní zdravotní pojištění (nevyžadováno u držitelů diplomatických pasů a rodinných příslušníků občanů EU) – platné pro celé území schengenského prostoru a celou dobu pobytu s pojistným krytím pro lékařské ošetření, hospitalizaci a repatriaci ve výši minimálně 30.000 EUR, uzavřené u akreditované pojišťovny (PDF, 72 KB)
 6. předběžná rezervace letenky či jízdenky včetně zpáteční cesty (velvyslanectví si vyhrazuje právo vyžádat si v případě potřeby plně uhrazenou letenku), v případě použití soukromého vozidla mezinárodní řidičský průkaz a doklady vozidla;
 7. rezervace hotelu, příp. jiný doklad o zajištěném ubytování pro celou dobu pobytu v schengenském prostoru (pokud tato skutečnost nevyplývá z jiného dokumentu - viz níže);
 8. kopie národního identifikačního průkazu (obě strany) nebo dokladu o povolení k pobytu;
 9. doklad prokazující dostatečné finanční prostředky pro zamýšlenou návštěvu schengenského prostoru:
 • výpis z bankovního účtu v anglickém jazyce za období posledních 3 měsíců (online výpisy je nutné opatřit razítkem příslušné bankovní instituce);
 • pokud žadateli není zasílán plat na bankovní účet, je požadováno doložení výplatních listů;
 • platná kreditní karta vydaná na jméno žadatele a výpis z účtu za poslední 3 měsíce včetně finančního limitu karty opatřený razítkem příslušné bankovní instituce;
 • cestovní šeky vystavené na jméno žadatele a řádně podepsané - originál a kopie;
 • formulář Pozvání od zvoucí osoby, ve kterém se zvoucí osoba zavazuje uhradit veškeré náklady spojené s pobytem žadatele v schengenském prostoru - ověřený orgány Cizinecké policie;
 • v případě žadatelů, jimž hradí náklady jiná osoba - garanční dopis s ověřeným podpisem a doklady o vlastnictví dostatečných finančních prostředků dle tohoto výčtu;
 • jakékoli jiné dokumenty týkající se osobního postavení žadatele v Keni, jako je oddací list, doklady o vlastnictví nebo dohody o pronájmu.
 • Velvyslanectví může žádat o dodatečné doklady prokazující zajištění finančních prostředků.

         10. originální doklad potvrzující účel cesty:

 

Žadatelé cestující za účelem turistiky:

 • v případě organizovaného cestovního ruchu (prostřednictvím cestovní kanceláře apod.): potvrzení o rezervaci zájezdu (např. voucher) a doklad o úhradě nákladů
 • v případě individuální turistiky: doklad o rezervaci ubytování a doklad o úhradě nákladů (i formou zálohy)
 • podrobný plán cesty;
 •  zaměstnané osoby: podepsané písemné potvrzení od stávajícího zaměstnavatele uvádějící tyto informace:
  • osobní údaje zaměstnance, pracovní zařazení nebo profesi;
  • podmínky zaměstnání (na dobu určitou či neurčitou);
  • datum nástupu do zaměstnání;
  • čistá měsíční mzda;
  • počet let v daném zaměstnání / dané organizaci;
  • počet dní dovolené, na niž má zaměstnanec nárok;
  • datum a kontaktní údaje zaměstnavatele;
 • osoby samostatně výdělečně činné: kopie keňského osvědčení PIN (osobní identifikační číslo) a pokud je k dispozici bankovní výpis z podnikatelského účtu (za poslední tři měsíce);
 • důchodci: doklad o důchodu nebo jiné finanční podpoře;
 • studenti: potvrzení o studiu z školy, univerzity či jiné vzdělávací instituce

 

Žadatelé cestující za účelem návštěvy rodiny a přátel:

 • formulář Pozvání od zvoucí osoby - ověřený orgány Cizinecké policie
 • doklad o rodinných vztazích - je-li relevantní
 • zaměstnané osoby: podepsané písemné potvrzení od stávajícího zaměstnavatele uvádějící tyto informace:
  • osobní údaje zaměstnance, pracovní zařazení nebo profesi;
  • podmínky zaměstnání (na dobu určitou či neurčitou);
  • počet let v daném zaměstnání / dané organizaci;
  • počet dní dovolené, na niž má zaměstnanec nárok;
  • datum a kontaktní údaje;
 • osoby samostatně výdělečně činné: kopie keňského osvědčení PIN (osobní identifikační číslo) a, pokud je k dispozici, bankovní výpis z podnikatelského účtu (za poslední tři měsíce);
 • důchodci: doklad o důchodu nebo jiné finanční podpoře;
 • studenti: potvrzení o studiu z školy, univerzity či jiné vzdělávací instituce

 

Žadatelé cestující za účelem obchodu nebo účasti na konferenci (včetně oficiálních návštěv):

 • podepsaný zvací dopis od zvoucí organizace. Pozvání musí obsahovat tyto informace:
  • osobní údaje žadatele;
  • důvod návštěvy členského státu určení;
  • dobu trvání zamýšleného pobytu v členském státě;
  • kdo bude zodpovídat za finanční podporu žadatele během doby pobytu v členských státech;
  • datum a kontaktní údaje;
 • Velvyslanectví též může žádat o korporátní dohody, firemní doklady a údaje o množství obchodních transakcí mezi keňskou a dotčenou evropskou firmou.
 • v případě účasti na veletrhu/konferenci: doklad o registraci a úhradě registračních poplatků
 • podepsané písemné potvrzení od stávajícího zaměstnavatele nebo organizace uvádějící následující informace:
  • osobní údaje žadatele;
  • pracovní zařazení nebo profesi žadatele;
  • podmínky zaměstnání (na dobu určitou či neurčitou);
  • počet let v daném zaměstnání / dané organizaci;
  • účel návštěvy;
  • kdo bude zodpovídat za finanční podporu žadatele během doby pobytu v členských státech;
  • mzda: výplatní pásky a výpisy z bankovního účtu za poslední tři měsíce;
 • osoby samostatně výdělečně činné: kopie keňského PIN (osobní identifikační číslo daňového úřadu) a, pokud je k dispozici, bankovní výpis z podnikatelského účtu (za poslední tři měsíce);
 • důchodci: doklad o důchodu nebo jiné finanční podpoře;
 • studenti: potvrzení o studiu z školy, univerzity či jiné vzdělávací instituce

 

Žadatelé cestující za účelem lékařského ošetření:

 • dopis ze zdravotnického zařízení nebo od lékaře v členském státě určení uvádějící následující údaje:
  • kontakty s místním lékařem žadatele;
  • povaha ošetření, které mu léčebné zařízení v členském státě souhlasí poskytnout;
  • odhadovaná doba trvání léčby;
  • nutnost opakované návštěvy;
  • náklady na léčbu a potvrzení, že zdravotnické zařízení nebo lékař souhlasí se zamýšleným způsobem platby;
  • doklad o zaplacení zálohy na léčbu; 
 • písemný doklad napsaný a podepsaný během uplynulých tří měsíců ošetřujícím lékařem žadatele v Keni, uvádějící informace o aplikované léčbě a potvrzující, že je zapotřebí, aby byla v zahraničí poskytnuta specifická léčba;
 • pokud nebyla složena záloha či plná úhrada léčby, pak doklad o dostatečných finančních prostředcích k úhradě léčby (a souvisejících nákladů)
 • zaměstnané osoby: datované a podepsané písemné potvrzení [stávajícího] zaměstnavatele uvádějící tyto informace:
  • osobní údaje zaměstnance, pracovní zařazení nebo profesi;
  • podmínky zaměstnání (na dobu určitou či neurčitou);
  • počet let v zaměstnání;
  • počet dní dovolené, na niž má zaměstnanec nárok;
 • osoby samostatně výdělečně činné: kopie keňského osvědčení PIN (osobní identifikační číslo);
 • pokud je k dispozici, bankovní výpis z podnikatelského účtu (za poslední tři měsíce);
 • důchodci: doklad o důchodu nebo jiné finanční podpoře;
 • studenti: potvrzení o studiu z školy, univerzity či jiné vzdělávací instituce

 

Žadatelé cestující za účelem mezinárodních sportovních akcí:

 • podepsaný zvací dopis od pořadatelské organizace. Pozvání musí obsahovat tyto informace:
  • osobní údaje žadatele;
  • název a datum (data) akce v členském státě;
  • zda organizátor akce pokryje nějaké náklady a/nebo pojištění účastníků;
  • datum a kontaktní údaje;
 • datované a podepsané písemné potvrzení místní sportovní organizace/federace, v němž se uvádějí následující informace:
  • osobní údaje žadatele;
  • informace o konkrétní funkci, kterou žadatel v rámci organizace/federace zastává;
  • účel cesty;
  • jméno osoby nebo název organizace odpovědné za finanční podporu v době strávené v schengenském prostoru;
 • zaměstnané osoby: datované a podepsané písemné potvrzení [stávajícího] zaměstnavatele uvádějící tyto informace:
  • osobní údaje zaměstnance, pracovní zařazení nebo profesi;
  • podmínky zaměstnání (na dobu určitou či neurčitou);
  • počet let v zaměstnání;
  • počet dní dovolené, na niž má zaměstnanec nárok;
 • osoby samostatně výdělečně činné: kopie keňského osvědčení PIN (osobní identifikační číslo);
 • pokud je k dispozici, bankovní výpis z podnikatelského účtu (za poslední tři měsíce);
 • důchodci: doklad o důchodu nebo jiné finanční podpoře;
 • studenti: potvrzení o studiu z školy, univerzity či jiné vzdělávací instituce

 

Žadatelé cestující za účelem studia a výzkumu (maximálně do 90 dnů pobytu):

 • písemné potvrzení o přijetí od vzdělávací/výzkumné instituce v členském státě. Pozvání musí obsahovat tyto informace:
  • osobní údaje žadatele;
  • popis kurzu, do něhož byl žadatel přijat / výzkumu, který má žadatel provést;
  • dobu trvání kurzu/výzkumu;
  • kdo bude zodpovídat za finanční podporu žadatele během doby pobytu v členském státě;
  • datum a kontaktní údaje;
 • podepsané písemné potvrzení od vzdělávací instituce žadatele v Keni obsahující osobní údaje žadatele, název instituce, kontaktní údaje, zápis do kurzu a počet let absolvovaných v instituci.
 • zaměstnané osoby: datované a podepsané písemné potvrzení [stávajícího] zaměstnavatele uvádějící tyto informace:
  • osobní údaje zaměstnance, pracovní zařazení nebo profesi;
  • podmínky zaměstnání (na dobu určitou či neurčitou);
  • počet let v zaměstnání;
  • počet dní dovolené, na niž má zaměstnanec nárok;
 • osoby samostatně výdělečně činné: kopie keňského osvědčení PIN (osobní identifikační číslo);
 • pokud je k dispozici, bankovní výpis z podnikatelského účtu (za poslední tři měsíce);
 • důchodci: doklad o důchodu nebo jiné finanční podpoře;
 • studenti: potvrzení o studiu z školy, univerzity či jiné vzdělávací instituce

 

Nezletilé osoby (osoby mladší 18 let) cestující bez obou rodičů či opatrovníka:

 • kopie rodného listu (originál může být vyžádán);
 • kopie dokladů totožnosti a cestovních pasů obou rodičů (opatrovníka) - v případě neexistence či úmrtí jednoho z rodičů příslušný doklad o této skutečnosti
 • ověřený písemný souhlas obou rodičů (opatrovníka), pokud nezletilá osoba cestuje sama, nebo od rodiče, který dítě na cestě nedoprovází;
 • je-li zákonným zástupcem jiná osoba než biologický rodič uvedený v rodném listu, je třeba předložit doklad o svěření dítěte do péče prokazující poručnictví či opatrovnictví;
 • písemné potvrzení školy uvádějící jméno nezletilé osoby, jména rodičů, ročník, počet let absolvované školní docházky, školní prázdniny, kontaktní údaje, datum a jméno zástupce školy;
 • cestuje-li nezletilá osoba ve skupině: úplný seznam jmen všech cestujících členů skupiny a jméno osoby, jež je za skupinu zodpovědná.

 

Žadatelé z jiného státu než Keni, kteří mají bydliště v Keni:

·         kopie platného keňského povolení k pobytu. Doba platnosti povolení musí překračovat alespoň o tři měsíce předpokládaný pobyt v členských státech.

 Každý žadatel musí uhradit nevratný poplatek za podání žádosti o vízum v hotovosti 60 EUR. Děti mladší 6 let jsou od poplatku osvobozeny, děti mladší 12 let platí snížený poplatek 35 EUR.

Každému žadateli jsou odebrány digitální otisky prstů s výjimkou dětí mladších 12 let, žadatelů, kteří již v předchozích 5 letech odevzdali své otisky na zastupitelském úřadu schengenského státu (velvyslanectví však má právo vyžadovat nový odběr otisků), žadatelů, u nichž je odběr otisků fyzicky nemožný, hlav států, předsedů vlád a členů jejich delegace při oficiálních návštěvách a členů královských rodin při oficiálních návštěvách.

Upozornění:

 • Všechny žádosti o vízum musí být podány na velvyslanectví osobně (výhradně po předchozí registraci termínu), součástí podání žádosti je odběr digitálních otisků prstů.
 • Podání žádosti doložené výše uvedenými dokumenty negarantuje udělení víza. Každá žádost je posuzována individuálně.
 • Každý žadatel předkládá samostatný formulář žádosti o vízum a samostatnou sadu dokumentů.
 • Konzulární úsek velvyslanectví má právo požadovat k posouzení další dokumenty, proto vždy do formuláře žádosti o vízum uvádějte platné telefonní a e-mailové spojení. 
 • Pokud jste rodinný příslušník (manžel/ka, registrovaný partner/ka, přímý příbuzný v sestupné linii mladší 21 let nebo přímý příbuzný v vzestupné linii) občana členského státu EU, Islandu, Norska, Švýcarska nebo Lichtenštejnska, postupujte prosím podle těchto instrukcí.