english  česky 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Postup v případě neudělení víza

Každý žadatel, kterému nebylo uděleno vízum k pobytu do 90 dnů, je dle ustanovení článku 32 odst. 2 vízového kodexu písemně informován o důvodech neudělení víza. Rodinní příslušníci občana EU jsou navíc informováni o podrobných důvodech zamítnutí jejich žádosti o vízum.

V případě rozhodnutí o neudělení víza k pobytu do 90 dnů je možné do patnácti dnů od obdržení informace o zamítnutí žádosti podat k zastupitelskému úřadu, který žádost vyřizoval, žádost o nové posouzení důvodů neudělení víza. Na základě novely zákona o pobytu cizinců, č. 326/1999 Sb., činí poplatek za podání žádosti o nové posouzení důvodů neudělení víza 60 EUR. 

Každý žadatel, kterému nebylo uděleno dlouhodobé vízum, povolení k dlouhodobému nebo trvalému pobytu, je písemně informován o důvodech neudělení víza v rozsahu ustanovení § 56 zákona č. 326/1999 Sb. Na udělení dlouhodobého víza, povolení k dlouhodobému a trvalému pobytu není dle § 51 odst. 2 citovaného zákona právní nárok. V případě rozhodnutí o neudělení víza či povolení k pobytu je možné do patnácti dnů od obdržení informace o zamítnutí žádosti podat k příslušnému oddělení pobytu cizinců Odboru azylové a migrační politiky Ministerstva vnitra ČR žádost o nové posouzení důvodů neudělení víza či povolení k pobytu.

Po rozhodnutí o neudělení víza má žadatel právo kdykoliv podat novou žádost, která musí být doložena požadovanými doklady. Může tak učinit i bezprostředně po zamítnutí předchozí žádosti.

Žádost o nové posouzení důvodů neudělení víza musí být sepsána čitelně v českém nebo anglickém jazyce a musí obsahovat údaje o tom, kdo ji podává (jméno, příjmení, datum narození, adresa trvalého pobytu nebo jiného místa pro doručování) a v čem je spatřován rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí. Důvodem žádosti nemohou být skutečnosti, které cizinec nedoložil nebo neuvedl v žádosti o udělení víza.

Cizinec podává žádost o nové posouzení důvodů neudělení víza písemně s vlastnoručním podpisem nebo v elektronické podobě podepsané zaručeným elektronickým podpisem. Podání žádosti ústně do protokolu zákon nepřipouští. Pokud cizinec použije nesprávnou písemnou formu za použití jiných (necertifikovaných) technických prostředků (např. obyčejný e-mail) a následně ji do 5 kalendářních dnů písemně potvrdí nebo doplní korektní formou, zastupitelský úřad takovou žádost akceptuje. V případě, že cizinec vadu nesprávné formy nezhojí, platí, že řízení nebylo zahájeno.

Udělení víza neopravňuje automaticky ke vstupu na území schengenských států. Držitelé víz jsou povinni na vnějších hranicích prokázat, že splňují podmínky stanovené v odstavci 5 Schengenského hraničního kodexu.