english  česky 

rozšířené vyhledávání

Vízum k pobytu nad 90 dnů (dlouhodobé vízum)

Žádost o dlouhodobé vízum se podává na místně příslušném zastupitelském úřadu ČR (výhradně po předchozí registraci). Ten žádost postupuje Odboru azylové a migrační politiky Ministerstva vnitra, který o ní rozhoduje. V případě kladného rozhodnutí vydá zastupitelský úřad ČR, na kterém byla žádost podána, dlouhodobé vízum s maximální dobou platnosti 1 rok.

Žádost o dlouhodobé vízum se podává v případě, kdy se očekává pobyt delší než 3 měsíce a tudíž jej nelze pokrýt krátkodobým (schengenským) vízem. Dlouhodobé vízum se vydává za různými účely pobytu – zdravotním, kulturním, sportovním, návštěvy (pozvání), rodinným, studijním, výzkumným nebo podnikáním.

V případě, že účel pobytu trvá, lze před uplynutím platnosti dlouhodobého víza požádat na území ČR příslušnou pobočku Ministerstva vnitra o jeho prodloužení, resp. o udělení povolení k dlouhodobému pobytu – to se uděluje za účelem zaměstnání, studia, vědeckého výzkumu, společného soužití rodiny a rezidentům jiných členských států EU.

Více informací k typům dlouhodobých víz, podmínkám podání žádosti a příslušný formulář žádosti lze nalézt na webových stránkách Ministerstva zahraničních věcí nebo Ministerstva vnitra ČR.

 

Dlouhodobé vízum a povolení k dlouhodobému pobytu - rozdíly

Dlouhodobé vízum i povolení k dlouhodobému pobytu se udělují za účelem vyžadujícím pobyt na území ČR delší než 3 měsíce. Obecně lze říci, že dlouhodobé vízum je určeno především pro cizince, jejichž délka pobytu na území ČR se pohybuje v řádu měsíců – např. studium v několika měsíčním programu. Povolení k dlouhodobému pobytu je určeno především pro cizince, jejichž předpokládaný pobyt na území ČR bude delší – např. vysokoškolské studium nebo zaměstnání.

Pro účel pobytu "zaměstnání" žádejte o dlouhodobý pobyt – zaměstnaneckou kartu, příp. modrou kartu.

Shodné prvky:

  • opravňují k pobytu delšímu než 90 dnů (3 měsíce)
  • opravňují k pohybu po schengenském prostoru – pobyt v ostatních státech schengenského prostoru nesmí překročit 90 dnů během jakýchkoliv 180 dnů a musí být nevýdělečný
  • dlouhodobé vízum i povolení k dlouhodobému pobytu lze prodloužit na území ČR – v případě trvání účelu pobytu se obraťte na příslušnou pobočku Ministerstva vnitra

Rozdílné prvky:

Dlouhodobé vízum

  • uděluje se jako vícenásobné, max. na 1 rok
  • uděluje se za účelem zdravotním, kulturním, sportovním, studijním, výzkumným, rodinným, podnikání nebo ostatním

Dlouhodobý pobyt

  • uděluje se jako jednorázové za účelem převzetí povolení k pobytu na území ČR, v délce 60 dnů a dobou platnosti 6 měsíců
  • uděluje se za účelem zaměstnání (zaměstnanecká karta nebo modrá karta), studia, výzkumu a společného soužití rodiny

Právní zdroje:

  • Zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území ČR a o změně některých zákonů