česky  english 

rozšířené vyhledávání
na_celou_sirku
Foto: www.prg.aero.cz
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Pravidla vstupu do České republiky pro občany Indie, Bangladéše, Bhútánu, Malediv, Nepálu a Šrí Lanky

Ochranné opatření Ministerstva zdravotnictví ČR stanovuje pravidla vstupu pro cizí státní příslušníky dle míry rizika nákazy onemocněním COVID-19 v jednotlivých zemích. Indie, Bangladéš, Bhútán, Maledivy, Nepál a Šrí Lanka jsou aktuálně řazeny mezi státy s velmi vysokým rizikem nákazy COVID-19.
 

Vstup na území ČR je zakázán pro všechny občany třetích zemí; to neplatí:

● pro cizince, kteří doloží, že bezprostředně před vstupem na území ČR pobývali nejméně 14 dní v zemi s nízkým rizikem nákazy a nepobývali déle než 12 hodin v posledních 14 dnech na území států s jiným než nízkým rizikem nákazy,

● pro držitele platného dlouhodobého víza, povolení k dlouhodobému, přechodnému nebo trvalému pobytu na území EU,

● pro cizince, kterým bylo vydáno krátkodobé vízum po 11. květnu 2020 Českou republikou nebo po 1. srpnu 2021 členským státem EU v zastoupení ČR podle dvoustranné dohody,

● pro rodinné příslušníky (dle § 15a zákona č. 326/1999 Sb.) občanů ČR nebo občanů EU s bydlištěm na území ČR,

● jsou-li ve výjimečných situacích vstup a fyzická přítomnost cizince na území ČR zcela nezbytné a zároveň je důvod vstupu doložen odpovídajícím dokumentem vydaným vedoucím ústředního orgánu státní správy (viz bod II. 1. e) Ochranného opatření),

● pro pracovníky mezinárodní dopravy, pokud je důvod vstupu doložen odpovídajícím dokumentem,

● pro akreditované členy diplomatických misí v ČR včetně soukromých služebních osob, držitele diplomatických pasů cestujících do ČR za služebním účelem a úředníky mezinárodních organizací registrovaných u Ministerstva zahraničních věcí ČR,

● v naléhavých mimořádných situací (dle bodu II. 1. h) Ochranného opatření), pokud je důvod vstupu doložen odpovídajícím dokumentem,

● pro cizince, který s občanem ČR nebo s občanem EU s přechodným pobytem nad 90 dnů nebo trvalým pobytem v ČR má prokazatelný trvalý partnerský vztah založený zejména na soužití ve společné domácnosti a bylo mu za účelem umožnění vstupu na území ČR podle tohoto bodu vystaveno potvrzení Ministerstva zahraničních věcí ČR,

● pro očkované osoby s národním certifikátem o provedeném/dokončeném očkování a doba pobytu nebude delší než platnost certifikátu –> v současné době platí pouze pro držitele certifikátů o očkování vydávaných Indií, Bhútánem, Nepálem, Maledivami a Šrí Lankou. Zároveň musí být splněna podmínka, že uplynulo nejméně 14 dní od plně dokončeného očkování a očkování proběhlo očkovací látkou s udělenou registrací od Evropské agentury pro léčivé přípravky nebo očkovací látkou schválenou Světovou zdravotnickou organizací pro nouzové použití a seznam uznávaných certifikátů o očkování a uznávaných očkovacích látek je uveden na internetových stránkách Ministerstva zdravotnictví (https://koronavirus.mzcr.cz/certifikaty/),

● jde-li o nezletilé dítě, které cestuje se svým zákonným zástupcem nebo doprovází jinou osobu, a tito jsou držiteli národního certifikátu o provedeném očkování nebo národního certifikátu o dokončeném očkování, nebo jsou osobou, která prodělala onemocnění COVID-19, a platnost certifikátu je delší než zamýšlená délka pobytu; toto ustanovení nelze využít pro školní zájezdy a podobné skupinové příjezdy,

● je-li vstup v zahraničně politickém zájmu ČR, o kterém rozhoduje pouze ministr zahraničních věcí,

za podmínky, že splňují podmínky vstupu podle ochranného opatření a jsou jinak oprávněni vstoupit na území ČR.

 

Všechny osoby, které pobývaly déle než 12 hodin v posledních 14 dnech na území států s velmi vysokým rizikem, jsou povinny:

  1. před vstupem na území ČR vyplnit Příjezdový formulář,
  2. před vstupem na území ČR disponovat výsledkem RT-PCR testu na stanovení přítomnosti viru SARS-CoV-2 (ne starším 72 hodin),
  3. předložit na vyžádání při hraniční nebo pobytové kontrole doklad o vyplnění Příjezdového formuláře a výsledek testu na stanovení přítomnosti viru SARS-CoV-2,
  4. podrobit se RT-PCR testu v rozmezí 5. až 7. dne od vstupu na území ČR, pobývá-li osoba stále na území ČR,
  5. vždy při opuštění místa bydliště nebo ubytování nosit respirátor nebo obdobný prostředek (min. FFP2, KN 95), a to do doby výsledku RT-PCR testu dle bodu 4.

Cestující jsou povinni při vstupu na území ČR předložit dokumenty prokazující splnění výše uvedených podmínek. Splnění výše uvedených povinností je kontrolováno provozovatelem mezinárodního letiště v součinnosti s Policií ČR a Celní správou.

(Pro očkované osoby s národním certifikátem o provedeném/dokončeném očkování platí před vstupem na území ČR pouze povinnost disponovat výsledkem RT-PCR testu a vyplnit Příjezdový formulář a na vyžádání při hraniční nebo pobytové kontrole doklad o vyplnění Příjezdového formuláře předložit. Pro očkované osoby s národním certifikátem o provedeném/dokončeném očkování, kterým byla podána posilující dávka očkování, platí před vstupem na území ČR pouze povinnost vyplnit Příjezdový formulář a na vyžádání při hraniční nebo pobytové kontrole doklad o vyplnění Příjezdového formuláře předložit.Další výjimky z výše uvedených povinností jsou uvedeny v Ochranném opatření Ministerstva zdravotnictví).

 

Další informace k aktuálním podmínkám vstupu naleznete na webových stránkách Ministerstva vnitra https://www.mvcr.cz/docDetail.aspx?docid=22239079&doctype=ART&#Cestovani.

Před odletem do ČR doporučujeme ověřit si u přepravní společnosti podmínky vpuštění na palubu letadla. Letecké společnosti mohou mít stanoveny vlastní přepravní podmínky.

Samotné vízum automaticky nezaručuje vstup na území ČR.