česky  english 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Žádost o vystavení českého rodného listu

Dítě, které se narodí mimo území ČR, nabývá narozením podle zákona č. 186/213 Sb., o státním občanství České republiky, ve znění pozdějších předpisů, státní občanství ČR, je-li, nebo v době narození byl, alespoň jeden rodič státním občanem České republiky. Na tomto stavu nic nemění okolnost, že dítě mohlo nabýt po svém druhém rodiči i jinou státní příslušnost.

Jak získat první český rodný list dítěte narozeného v zahraničí

V současné době se lhůta potřebná k vyřízení žádosti prostřednictvím Zvláštní matriky v Brně pohybuje mezi 5 - 7 měsíci od data podání. 

Doporučujeme po přečtení níže uvedených informací ještě před podáním žádosti kontaktovat konzulární úsek  zastupitelského úřadu, abyste se vyhnuli zaslání neúplné dokumentace z Vaší strany, a tím i zbytečnému prodlužování vyřízení Vaší žádosti z důvodu nutnosti dodatečného doplňování podkladů k žádosti.

Žádost o vystavení českého rodného listu a osvědčení o státním občanství ČR pro Vaše dítě je rovněž možné podat přímo u matričního úřadu v místě Vašeho posledního bydliště v ČR.

Zápis narození a vystavení rodného listu pro občany narozené v zahraničí vyřizuje Úřad městské části Brno-střed, odbor zvláštní matrika. Provedením zápisu o narození získáte pro své dítě i rodné číslo.

Pokud si budete přát je možné požádat, aby yystavené osvědčení a český rodný list  byly z matriky v Brně zaslány na adresu Vámi uvedené osoby v ČR (např. na adresu Vašich rodičů).

Požadované dokumenty k žádosti

V současné době se lhůta potřebná k vyřízení žádosti prostřednictvím Zvláštní matriky v Brně pohybuje mezi 5 - 7 měsíci od data podání. 

K podání žádosti o vystavení českého rodného listu pro Vaše dítě narozené na území Indie je nutné předložit následující:

Pozn.: Vámi zaslané veškeré originální dokumenty  Vám budou navráceny.

1.Originál indického rodného listu dítěte, který musí být opatřen
- apostilní ověřovací doložkou (tj. apostilou, v angličtině Apostill

- překladem rodného listu včetně apostily do českého jazyka

(překlad oddacího listu a Apostille můžete vyhotovit sám/sama, nevyžadujeme překlad vyhotovený oficiálním překladatelem - ověření správnosti překladu provedeme na našem konzulárním oddělení).  Překlad prosím vyhotovte buď na počítači nebo na psacím stroji. Překlady psané rukou nelze přijmout.

2.Kopie platných dokladů totožnosti a státního občanství obou rodičů (občanský průkaz ČR, cestovní pas). Státní občanství ČR lze prokázat pouze zákonem stanovenými doklady. Je-li jeden z rodičů cizinec je též nutné předložit kopii dokladu prokazujícího jeho/její státní občanství (cestovní pas).

Pokud je Váš doklad o státním občanství České republiky neplatný, je potřeba nejprve podat žádost o osvědčení o státním občanství ČR.

3.Originál českého rodného listu jednoho z rodičů dítěte (můžete též zaslat jeho kopii, kterou jste si nechali ověřit od notáře v ČR). Nejsou-li rodiče dítěte oddáni, je zapotřebí doložit rodný list obou rodičů, a to i v případě, že je jeden z rodičů cizinec (od cizích státních příslušníků je postačující předložit pouze neověřenou fotokopii rodného listu);

4.Originál českého oddacího listu rodičů (můžete též zaslat jeho kopii, kterou jste si nechali ověřit od notáře v ČR). Pokud máte k dispozici pouze cizozemský oddací list, je potřeba doložit podklady k provedení zápisu manželství a k vydání českého oddacího listu.

Vyplněné následující formuláře:

Prosíme o úplné a čitelné vyplnění všech žádaných údajů. Datum vypisujte dle českých zvyklostí tj. den, měsíc, rok, jako místo narození vždy uvádějte název města či obce, pro českou matriku nestačí uvést pouze stát narození, má-li některá z osob, jejíž údaje vyplňujete, tzv. middle name, prosíme o jeho vypsání, neuvádějte pouze začáteční písmeno.

a) Žádost o zápis narození se vyplňuje na jméno Vašeho dítěte. Pokud je dítě nezletilé, zápis podepsuje jeden z rodičů (ten, který má české státní občanství). V případě, že je dítě již starší 18 let, podepisuje si zápis samo za sebe. Poznámka: První dva řádky formuláře nevyplňujte, slouží pro úřední potřebu.

b) Prohlášení o státním občanství rodiče, který podává žádost

c) Žádost a dotazník ke zjištění státního občanství ČR a vydání osvědčení o státním občanství ČR. Vyplňuje se na jméno dítěte, podepisuje se rodič, do kolonky "účel vydaného osvědčení" vypište "žádost o český rodný list", kolonky, které se nevyplňují (jako např. "bývalá domovská příslušnost") prosím proškrtejte.
Za nezletilé dítě je třeba vyplnit Prohlášení pro dítě mladší 15ti let, které je součástí dotazníku a které činí rodič žádající o zápis a rovněž toto prohlášení podepisuje. Pokud je dítě již zletilou osobou, použije toto stejný formulář Prohlášení, jako u rodiče.

d) Žádost o zápis nepřechýleného příjmení (vyberte příslušnou jednu variantu formuláře)


Žádost o zápis příjmení v mužském tvaru - narození, první zápis


Žádost o zápis příjmení v mužském tvaru - zletilá, první zápis


Tuto žádost vyplníte v případě, že si nepřejete, aby příjmení Vaší dcery bylo do české matriky zapsáno dle pravidel české mluvnice, tedy s koncovkou -ová. Žádost musí podepsat oba rodiče.

Na základě zápisu do Zvláštní matriky a vydání českého rodného listu budou údaje o narození zavedeny do agendového informačního systému evidence obyvatel, čímž ze zákona vznikne platný trvalý pobyt na území ČR.

Správní poplatky související se zápisem narození a vydáním osvědčení

Viz vízové a konzulární poplatky.

V případě jakýchkoli nejasností se s námi spojte  emailem: consular_delhi@mzv.cz

přílohy

zadost_o_zapis_ditete_v_muzskem_tvaru_prijmeni_nar... 31 KB DOC (Word dokument) 6.2.2012

Žádost o zápis narození (DOCX, 23 KB) 1 MB PDF (Acrobat dokument)

žádost o vydání osvědčení dítě 30 KB DOC (Word dokument) 7.4.2014

dotazník ke zjištění státního občanství 21 KB DOCX (FILE_TYPE_DOCX) 7.4.2014

PROHLÁŠENÍ O RODIČÍCH 15 KB DOCX (FILE_TYPE_DOCX) 7.4.2014

přílohy

zadost_o_zapis_ditete_v_muzskem_tvaru_prijmeni_nar... 31 KB DOC (Word dokument) 6.2.2012

žádost o vydání osvědčení dítě 30 KB DOC (Word dokument) 7.4.2014

dotazník ke zjištění státního občanství 21 KB DOCX (FILE_TYPE_DOCX) 7.4.2014

PROHLÁŠENÍ O RODIČÍCH 15 KB DOCX (FILE_TYPE_DOCX) 7.4.2014