česky  english 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Žádost o dlouhodobé vízum a dlouhodobý pobyt

Žádost o dlouhodobé vízum/pobyt se podává osobně na velvyslanectví České republiky v Dillí, a to po předchozím objednání termínu.

Obecné informace

Dlouhodobé vízum i povolení k dlouhodobému pobytu se udělují za účelem vyžadujícím pobyt na území ČR delší než 3 měsíce. Obecně lze říci, že dlouhodobé vízum je určeno především pro cizince, jejichž délka pobytu na území ČR se pohybuje v řádu měsíců – např. studium v několika měsíčním programu. Povolení k dlouhodobému pobytu je určeno především pro cizince, jejichž předpokládaný pobyt na území ČR bude delší – např. vysokoškolské studium nebo zaměstnání.

Účel dlouhodobého víza: studium, sezónní práce, podnikání, sloučení rodiny, kultura. Více informací naleznete na webových stránkách Ministerstva vnitra ČR:

Účel „studium

Účel „sezónní práce

Účel „podnikání

Účel „sloučení rodiny

Účel „kultura

Účel dlouhodobého pobytu: studium, vědecký výzkum, podnikání, sloučení rodiny, investování, vnitropodnikový převod, modrá karta. Více informací naleznete na webových stránkách Ministerstva vnitra ČR:

Účel „studium

Účel „vědecký výzkum

Účel „sloučení rodiny

Účel „investování

Účel „vnitropodnikový převod

Účel „modrá karta

K žádosti o vydání dlouhodobého víza nebo povolení k dlouhodobému pobytu předložíte:

 1. cestovní doklad,

 2. doklad potvrzující účel pobytu na území,

 3. doklad o zajištění ubytování po dobu pobytu na území,

 4. souhlas rodičů, popřípadě jiných zákonných zástupců nebo poručníků, s pobytem dítěte na území; souhlas rodiče, zákonného zástupce nebo poručníka se nevyžaduje, jde-li o rodiče, zákonného zástupce nebo poručníka, který za dítě  podal žádost nebo se kterým bude dítě společně pobývat na území, a dále pokud cizinec prokáže, že souhlas nemůže z důvodů na jeho vůli nezávislých předložit, nebo pokud již dítě pobývá na území na základě dlouhodobého víza nebo povolení k dlouhodobému pobytu za jiným účelem,

 5. doklad o zajištění prostředků k pobytu na území, jde-li o studium na vysoké škole nebo neplacenou odbornou praxi; v ostatních případech doklad o tom, že náklady na pobyt cizince přebírá tuzemská hostitelská organizace,

 6. doklad obdobný výpisu z evidence Rejstříku trestů - Velvyslanectví České republiky v Dillí v souladu s § 31 odst. 3 písm. a) Zákona č.326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území ČR žádá všechny žadatele o dlouhodobá víza a dlouhodobé pobyty, kteří budou podávat žádosti na tomto zastupitelském úřadu, aby spolu se žádostí o dlouhodobé vízum/pobyt předložili doklad obdobný výpisu z evidence Rejstříku trestů vydaný státem, jehož je žadatel státním občanem a dále stejný doklad vydaný státy, ve kterých žadatel pobýval v posledních 3 letech nepřetržitě po dobu delší 6 měsíců, nebo čestné prohlášení v případě, že tento stát takový doklad nevydává. “

 7. vízový poplatek

 8. na požádání doklad potvrzující splnění požadavků opatření před zavlečením infekčního onemocnění.

Všechny přikládané doklady musí být v originále, případně v úředně ověřené kopii. Cestovní doklad a dokument prokazující účel pobytu musí být předložen v originále. Všechny předkládané dokumenty v cizím jazyce musí být předloženy v češtině nebo v originálním znění a v úředně ověřeném překladu do českého jazyka. Úřední ověření překladu (z anglického do českého jazyka) provádí na žádost a po zaplacení příslušného poplatku Velvyslanectví v Dillí. Náležitosti žádosti nesmí být starší 180 dnů, s výjimkou cestovního dokladu a fotografie cizince, pokud odpovídá jeho skutečné podobě.

Všechny veřejné listiny (např. rodný list, oddací list, doklad o vzdělání, doklad o obdobný výpisu z rejstříku trestů) musí být opatřeny apostilou (dokumenty vydané indickými autoritami) nebo superlegalizací. Superlegalizaci dokumentů vydaných v Bangladéši, Nepálu, Bhútánu, na Srí lance a na Maledivách provádí velvyslanectví v Dillí.

V případě kladného vyřízení žádosti, která byla podána na zastupitelském úřadě, jste před vyznačením víza k pobytu nad 90 dnů nebo víza za účelem převzetí povolení k dlouhodobému pobytu na území povinen předložit doklad o cestovním zdravotním pojištění, a to v délce dle instrukcí zaslaných zastupitelským úřadem.

Úřední jazyk velvyslanectví je čeština, angličtina a hindština. Žadatelé o dlouhodobé vízum/pobyt, kteří nekomunikují výše uvedenými jazyky si musí na své vlastní náklady opatřit tlumočníka

Sjednání termínu pro podání žádosti

 • Občané Indie, Malediv, Srí Lanky a Bhútánu žádají o termín pro podání žádosti o dlouhodobé vízum a dlouhodobý pobyt pro výše uvedené účely mimo účel podnikání prostřednictvím e-mailové adresy visa_newdelhi@mzv.cz (pro více informací a podrobné instrukce k objednávání klikněte zde)
 • Občané Bangladéše a Nepálu žádají o termín pro podání žádosti o dlouhodobé vízum a dlouhodobý pobyt pro výše uvedené účely mimo účel podnikání prostřednictvím e-mailové adresy longterm_bgd.npl@mzv.cz (pro více informací a podrobné instrukce k objednávání klikněte zde).
 • Občasné Indie, Malediv, Srí Lanky, Bhútánu, Bangladéše a Nepálu žádají o termín pro podání žádosti o dlouhodobý pobyt za účelem vědeckého výzkumu  a za účelem sloučení rodiny s výzkumným pracovníkem prostřednictvím e-mailové adresy researcher_newdelhi@mzv.cz (pro více informací a podrobné instrukce k objednávání klikněte zde).
 • Občané Indie, Malediv, Srí Lanky, Bhútánu, Bangladéše a Nepálu  žádají o termín pro podání žádosti o dlouhodobé vízum za účelem podnikání telefonicky (pro více informací a podrobné instrukce k objednávání klikněte zde)

Lhůty pro vyřízení žádostí

Zákon o pobytu cizinců stanoví následující lhůty, které běží ode dne podání žádosti na území ČR, během kterých má MV ČR povinnost o vaší žádosti rozhodnout. Pokud je řízení přerušeno, lhůta pro vydání rozhodnutí neběží. Tato lhůta neběží, nebo je prodloužena rovněž v dalších zákonem stanovených případech.

Žádost o dlouhodobý pobyt za účelem studia, vědeckého výzkumu – 60 dnů

Žádost o dlouhodobý pobyt za účelem sloučení rodiny – 270 dnů

Žádost o dlouhodobý pobyt za účelem investování – 30 dnů

Žádost o modrou kartu a kartu vnitropodnikově převedeného zaměstnance – 90 dnů

Zákon o pobytu cizinců pro vyřízení žádosti o udělení dlouhodobého víza stanoví standardně lhůtu 90 dnů ode dne podání žádosti, ve zvlášť složitých případech do 120 dnů ode dne podání žádosti a ve vybraných případech (za účelem studia) do 60 dnů ode dne podání žádosti.