česky  english 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Žádost o kartu vnitropodnikově převedeného zaměstnance

Žádost o kartu vnitropodnikově převedeného zaměstnance lze podat osobně na velvyslanectví České republiky v Dillí, a to po předchozím objednání termínu.

Základní informace

Karta vnitropodnikově převedeného zaměstnance je nový druh povolení k dlouhodobému pobytu na území ČR, kdy účelem pobytu cizince (delšího než 3 měsíce) je výkon práce na pracovní pozici manažera, specialisty nebo zaměstnaného stážisty, na kterou byl cizinec převeden. Cizinec, který má kartu vnitropodnikově převedeného zaměstnance, je oprávněn pobývat na území ČR a zároveň vykonávat práci na pracovní pozici manažera, specialisty nebo zaměstnaného stážisty, na kterou byl převeden ze státu, který není členským státem Evropské unie.

Karta vnitropodnikově převedeného zaměstnance má podobu plastové karty s biometrickými prvky.

Karta vnitropodnikově převedeného zaměstnance se vydává na dobu převedení na území členských států EU, avšak maximálně na 3 roky pro manažera a specialistu a 1 rok pro zaměstnaného stážistu. Platnost karty lze opakovaně prodloužit na dobu převedení na území členských států Evropské unie, nejdéle však na dobu 3 let pro manažera a specialistu a nejdéle na dobu 1 roku pro zaměstnaného stážistu.

Více informací naleznete na stránkách Ministerstva vnitra České republiky.

Požadované dokumenty k žádosti o kartu vnitropodnikově převedeného zaměstnance

 1. platný cestovní doklad,

 2. doklad o zajištění ubytování po dobu pobytu na území ČR,

 3. 1 fotografie odpovídající aktuální podobě cizince,

 4. vysílací dopis, který obsahuje

  • potvrzení obchodní korporace se sídlem mimo území členských států Evropské unie, že cizinec bude vnitropodnikově převeden k výkonu zaměstnání do obchodní korporace nebo odštěpného závodu se sídlem na území na pozici manažera, specialisty nebo zaměstnaného stážisty s uvedením doby trvání vnitropodnikového převedení a místa výkonu práce na území,

  • uvedení pracovních podmínek, pokud jde o délku pracovní doby, délku dovolené za kalendářní rok a výši mzdy nebo platu; tyto podmínky nesmí být horší, než stanoví zákoník práce, to platí i pro podmínky týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, pracovních podmínek těhotných žen nebo žen krátce po porodu, rovného zacházení pro muže a ženy i ostatní ustanovení o nediskriminaci, a

  • potvrzení, že cizinec bude po uplynutí doby trvání vnitropodnikového převedení převeden do obchodní korporace se sídlem mimo území členských států Evropské unie,

 5. doklad o tom, že byl cizinec v obchodní korporaci bezprostředně před vnitropodnikovým převedením zaměstnán po dobu nejméně 6 měsíců,

 6. doklad o spřízněnosti subjektů, mezi kterými má být cizinec vnitropodnikově převeden, tzn. jeden z následujících dokladů:

  • doklad prokazující, že odštěpný závod, do něhož je cizinec převeden, je odštěpným závodem obchodní korporace, v níž je cizinec převeden, nebo

  • doklad prokazující, že obchodní korporace, v nichž je cizinec převeden, jsou vůči sobě ovládající a ovládanou osobou nebo jsou obě tyto obchodní korporace ovládány stejnou ovládající osobou,

 7. doklad prokazující požadovanou odbornou kvalifikaci, je-li podle zvláštního právního předpisu vyžadována,

 8.  doklad prokazující splnění podmínek pro výkon regulovaného povolání, jde-li o regulované povolání,

 9.  doklad prokazující vysokoškolské vzdělání, pokud má být vnitropodnikově převeden zaměstnaný stážista,

 10.  jde-li o zaměstnaného stážistu, dohodu o odborné přípravě, která obsahuje

  • popis programu odborné přípravy, ze kterého vyplývá, že se jedná o odbornou přípravu za účelem profesního rozvoje nebo odbornou přípravu v oblasti obchodních technik nebo metod s cílem připravit cizince na jeho budoucí pozici v obchodní korporaci, v níž nebo z níž je cizinec převeden, nebo v obchodní korporaci, která tuto obchodní korporaci ovládá nebo je jí ovládaná, a

  • dobu trvání odborné přípravy a podmínky, za kterých bude zaměstnaný stážista během odborné přípravy pod dohledem,

 11. doklad obdobný výpisu z evidence Rejstříku trestů - Velvyslanectví České republiky v Dillí v souladu s § 31 odst. 3 písm. a) Zákona č.326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území ČR žádá všechny žadatele o dlouhodobá víza a dlouhodobé pobyty, kteří budou podávat žádosti na tomto zastupitelském úřadu, aby spolu se žádostí o dlouhodobé vízum/pobyt předložili doklad obdobný výpisu z evidence Rejstříku trestů vydaný státem, jehož je žadatel státním občanem a dále stejný doklad vydaný státy, ve kterých žadatel pobýval v posledních 3 letech nepřetržitě po dobu delší 6 měsíců, nebo čestné prohlášení v případě, že tento stát takový doklad nevydává. “

 12. vízový poplatek

K žádosti o modrou kartu je cizinec na požádání dále povinen předložit doklad potvrzující splnění požadavků opatření před zavlečením infekčního onemocnění

Všechny přikládané doklady musí být předloženy v originále, případně v úředně ověřené kopii. Cestovní doklad a dokument prokazující účel pobytu (vysílací dopis) musí být předložen v originále. Všechny předkládané dokumenty v cizím jazyce musí být předloženy v originálním znění a v úředně ověřeném překladu do českého jazyka. Úřední ověření překladu (z anglického do českého jazyka) provádí na žádost a po zaplacení příslušného poplatku Velvyslanectví v Dillí. Náležitosti žádosti nesmí být starší 180 dnů, s výjimkou cestovního dokladu a fotografie cizince, pokud odpovídá jeho skutečné podobě.

Všechny veřejné listiny (např. doklad o vzdělání, doklad o obdobný výpisu z rejstříku trestů) musí být opatřeny apostilou (dokumenty vydané indickými autoritami) nebo superlegalizací. Superlegalizaci dokumentů vydaných v Bangladéši, Nepálu, Bhútánu, na Srí lance a na Maledivách provádí velvyslanectví v Dillí.

Jak sjednat termín pro podání žádosti

Občané Indie, Malediv, Srí Lanky a Bhútánu žádají o termín pro podání žádosti o dlouhodobé vízum a dlouhodobý pobyt prostřednictvím e-mailové adresy visa_newdelhi@mzv.cz (pro více informací a podrobné instrukce k objednávání klikněte zde)

Občané Bangladéše a Nepálu žádají o termín pro podání žádosti o dlouhodobé vízum, dlouhodobý pobyt prostřednictvím e-mailové adresy longterm_bgd.npl@mzv (pro více informací a podrobné instrukce k objednávání klikněte zde)

Lhůta pro rozhodnutí o žádosti

Zákon o pobytu cizinců (pdf, 1,6 MB) stanoví lhůtu 90 dnů ode dne podání žádosti na území ČR, během kterých má MV ČR povinnost o vaší žádosti rozhodnout.