česky  english 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Žádost o modrou kartu

Žádost o modrou kartu lze podat osobně na velvyslanectví České republiky v Dillí, a to po předchozím objednání termínu.

Základní informace

Modrá karta je dlouhodobý pobyt za účelem výkonu zaměstnání vyžadující vysokou kvalifikaci. Modrá karta opravňuje cizince k pobytu a zároveň výkonu zaměstnání, tj. cizinec nepotřebuje zvlášť pracovní povolení.

Za vysokou kvalifikaci se považuje řádně ukončené vysokoškolské vzdělání nebo vyšší odborné vzdělání, které trvalo aspoň 3 roky.

Databázi volných míst pro modré karty naleznete na stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí.

Žádost o modrou kartu jste oprávněn podat, pokud hodláte v ČR pobývat déle než 3 měsíce a budete zaměstnán na pracovní pozici vyžadující vysokou kvalifikaci, jež podle zákona o zaměstnanosti může být obsazena cizincem, který není občanem Evropské unie.

Více informací naleznete na webových stránkách Ministerstva vnitra České republiky.

Požadované dokumenty k žádosti o modrou kartu

K žádosti předložte tyto náležitosti:

  1. Cestovní doklad (je nutno předložit originál cestovního dokladu),
  2. 1 fotografii
  3. Doklad o zajištění ubytování,
  4. pracovní smlouvu pro výkon zaměstnání vyžadujícího vysokou kvalifikaci na dobu nejméně jednoho roku na zákonem stanovenou týdenní pracovní dobu, která dále obsahuje výši sjednané hrubé měsíční nebo roční mzdy odpovídající alespoň výši 1,5násobku průměrné hrubé roční mzdy vyhlášené sdělením Ministerstva práce a sociálních věcí,
  5. doklady potvrzující vysokou kvalifikaci (doklad o dosaženém vzdělání) - v odůvodněných případech, zejména v případě důvodných pochybností, zda máte požadované vzdělání nebo zda toto vzdělání odpovídá charakteru zaměstnání, správní orgán vyžádá předložení dokladu o tom, že Vaše zahraniční vzdělání bylo uznáno příslušným orgánem ČR,
  6. jde-li o výkon regulovaného povolání, doklad o splnění podmínek pro výkon takového povolání (pozn. MV ČR rozhodne o vydání modré karty po vyjádření příslušného uznávacího orgánu),
  7. pokud jste před podáním žádosti o vydání modré karty na území pobýval jako držitel modré karty v jiném členském státě Evropské unie jste povinen předložit doklad prokazující úhrnný měsíční příjem rodiny (v případě sloučení rodiny),
  8. doklad obdobný výpisu z evidence Rejstříku trestů - Velvyslanectví České republiky v Dillí v souladu s § 31 odst. 3 písm. a) Zákona č.326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území ČR žádá všechny žadatele o dlouhodobá víza a dlouhodobé pobyty, kteří budou podávat žádosti na tomto zastupitelském úřadu, aby spolu se žádostí o dlouhodobé vízum/pobyt předložili doklad obdobný výpisu z evidence Rejstříku trestů vydaný státem, jehož je žadatel státním občanem a dále stejný doklad vydaný státy, ve kterých žadatel pobýval v posledních 3 letech nepřetržitě po dobu delší 6 měsíců, nebo čestné prohlášení v případě, že tento stát takový doklad nevydává. “
  9. Vízový poplatek
  10. před vyznačením víza k pobytu nad 90 dnů za účelem převzetí povolení k dlouhodobému pobytu – modrá karta jste povinen předložit doklad o cestovním zdravotním pojištění na dobu pobytu ode dne vstupu na území do doby než se na cizince bude vztahovat veřejné zdravotní pojištění a současně na požádání předložit doklad o zaplacení pojistného uvedeného na dokladu o cestovním zdravotním pojištění.

K žádosti o modrou kartu je cizinec na požádání dále povinen předložit doklad potvrzující splnění požadavků opatření před zavlečením infekčního onemocnění

Všechny přikládané doklady musí být předloženy v originále, případně v úředně ověřené kopii. Cestovní doklad a dokument prokazující účel pobytu musí být předložen v originále. Všechny předkládané dokumenty v cizím jazyce musí být předloženy v originálním znění a v úředně ověřeném překladu do českého jazyka. Úřední ověření překladu (z anglického do českého jazyka) provádí na žádost a po zaplacení příslušného poplatku Velvyslanectví v Dillí. Náležitosti žádosti nesmí být starší 180 dnů, s výjimkou cestovního dokladu a fotografie cizince, pokud odpovídá jeho skutečné podobě.

Všechny veřejné listiny (např. doklad o vzdělání, doklad o obdobný výpisu z rejstříku trestů) musí být opatřeny apostilou (dokumenty vydané indickými autoritami) nebo superlegalizací. Superlegalizaci dokumentů vydaných v Bangladéši, Nepálu, Bhútánu, na Srí lance a na Maledivách provádí velvyslanectví v Dillí.

Jak sjednat termín pro podání žádosti

Občané Indie, Malediv, Srí Lanky a Bhútánu žádají o termín pro podání žádosti o dlouhodobé vízum a dlouhodobý pobyt prostřednictvím e-mailové adresy visa_newdelhi@mzv.cz (pro více informací a podrobné instrukce k objednávání klikněte zde)

Občané Bangladéše a Nepálu žádají o termín pro podání žádosti o dlouhodobé vízum, dlouhodobý pobyt prostřednictvím e-mailové adresy longterm_bgd.npl@mzv (pro více informací a podrobné instrukce k objednávání klikněte zde)

Lhůta pro rozhodnutí o žádosti

Zákon o pobytu cizinců (pdf, 1,6 MB) stanoví lhůtu 90 dnů ode dne podání žádosti, během kterých má MV ČR povinnost o vaší žádosti rozhodnout. Pokud je řízení přerušeno, lhůta pro vydání rozhodnutí neběží. Tato lhůta neběží, nebo je prodloužena rovněž v dalších zákonem stanovených případech.