česky  english 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Obecné informace o krátkodobých vízech

Krátkodobé (schengenské) vízum tj. letištní průjezdní a krátkodobé vízum k pobytu do 90 dnů uděluje zastupitelský úřad.
 

Krátkodobé (schengenské) vízum vydané zastupitelským úřadem ČR nebo zastupitelským úřadem jiného schengenského státu opravňuje jeho držitele pobývat na území ČR/schengenského prostoru po dobu v něm vyznačenou. Na území ČR nelze s tímto vízem pobývat tehdy, byla-li ČR vyňata jiným schengenským státem z jeho územní platnosti.

Schengenský prostor tvoří tyto státy:

Belgie, ČR, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Island, Itálie, Litva, Lotyšsko, Lucembursko, Maďarsko, Malta, Německo, Nizozemsko, Norsko, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Řecko, Slovensko, Slovinsko, Španělsko, Švédsko a Švýcarsko.

"Pravidlo 90/180"

U schengenských víz platí tzv. „pravidlo 90/180.“  Znamená to, že celková doba pobytu na území ČR/schengenského prostoru, nesmí překročit dobu 90 dnů během jakýchkoliv 180 dnů. 180 dnů se začíná počítat dnem prvního vstupu do ČR/schengenského prostoru. Po vyčerpání 90 dní v tomto období je třeba ČR/schengenský prostor opustit. Vrátit se lze až v dalších 180 dnech. Toto pravidlo se netýká cizinců, kteří: (1) jsou občany států, se kterými ČR uzavřela bilaterální bezvízovou dohodu před svým vstupem do EU (tj. Argentina, Honduras, Chile, Chorvatsko, Izrael, Korejská republika, Kostarika, Malajsie, Panama, Singapur, Uruguay) – tito cizinci však musí po uplynutí prvních 90 dnů ze schengenského prostoru vycestovat, byť např. pouze na jeden den, (2) pobývali v ČR/schengenském prostoru na základě víza a pro další krátkodobý pobyt získali národní vízum s omezenou teritoriální platností pro ČR (tato víza jsou udělována pouze ve zcela výjimečných případech), (3) budou dále pobývat v ČR na základě dlouhodobého víza/povolení k dlouhodobému pobytu.

Pro udělení krátkodobé (schengenského) víza musí být splněny tyto podmínky:

- cestovní doklad, do něhož má být vízum vyznačeno, musí opravňovat ke vstupu na území všech států schengenského prostoru;

- musí být splněny veškeré podmínky stanovené Vízovým kodexem

Zastupitelský úřad ČR může udělit krátkodobé (schengenské) vízum pouze tehdy, je-li ČR pro jeho vydání příslušná. ČR je pro vydání krátkodobého (schengenského) víza příslušná, nachází-li se na jejím území jediný nebo hlavní cíl cesty, nebo, nelze-li určit hlavní cíl cesty a cestuje se do více států schengenského prostoru, bude pobyt v ČR nejdelší, nebo, nelze-li postupovat podle uvedeného klíče, je první zemí, která se v rámci schengenského prostoru navštíví.

Pokud ČR není k udělení krátkodobého (schengenského) víza příslušná, má konzulární úředník právo odkázat Vás na zastupitelský úřad jiného příslušného schengenského státu. 

Podpůrné dokumenty podle účelu pobytu

Harmonizované seznamy dokumentů pro žadatele žádající o krátkodobé vízum z Indie a Nepálu naleznete dole v příloze tohoto článku.

Náležitosti obecně nesmí být starší než 180 dnů, s výjimkou cestovního dokladu, matričních dokladů a fotografie, odpovídá-li stávající skutečné podobě.

Policie ČR může při vstupní pasové kontrole požádat o předložení náležitostí předkládaných na podporu žádosti o vízum nebo dokladu o zdravotním pojištění.  

Počet vstupů

Doba platnosti krátkodobého (schengenského) víza se stanoví podle navrhované délky pobytu nebo předpokládaného počtu cest, nejdéle na 5 let. Rozlišují se přitom tyto typy víz:

jednorázové – opravňuje k jednomu nepřerušovanému pobytu na území ČR/schengenského prostoru po dobu v něm vyznačenou, nejdéle však 90 dní během jakýchkoliv 180 dní;

dvourázové (ke dvěma vstupům) – opravňuje ke dvěma pobytům na území ČR/schengenského prostoru po dobu v něm vyznačenou, přičemž celková doba pobytu nesmí překročit 90 dní během jakýchkoliv 180 dní;

vícenásobné – opravňuje k vícenásobnému pobytu na území ČR/schengenského prostoru, přičemž celková doba pobytu nesmí překročit 90 dní během jakýchkoliv 180 dní.

Lhůta pro vyřízení žádosti

Žádost o krátkodobé (schengenské) vízum se podává v období tří měsíců před plánovanou cestou. O žádosti se ve většině běžných případů rozhodne během 15 dnů. V jednotlivých případech může být tato lhůta prodloužena na 45 dnů. Doporučuje se nepodávat žádost později než 15 dní před plánovanou cestou. Žádost podaná v tomto pozdějším termínu nemusí být včas vyřízena. Držitelé víz pro více vstupů mohou podat žádost před skončením jeho platnosti za podmínky, že je platné po dobu nejméně šesti měsíců. Žádosti rodinných příslušníků občanů EU se vyřídí v nejkratší možné lhůtě.

Formulář

Žádost se podává na úředním tiskopisu Žádost o udělení schengenského víza, který je k dispozici na zastupitelském úřadě nebo elektronicky. Lze použít i formulář jiného schengenského státu. Formulář je třeba vyplnit úplně a čitelně, latinkou, velkým hůlkovým písmem. Nečitelně nebo neúplně vyplněný formulář bude vrácen k přepracování nebo doplnění.  Na poslední straně je třeba jej podepsat.

Cestovní doklad

Jste-li starší 15 let, musíte vlastnit samostatný cestovní doklad, s výjimkou případů, kdy na jeden cestovní doklad, tzv. rodinný pas, cestují manželé. V rodinných pasech musí být fotografie osob v něm uvedených.

Děti mladší 15-ti let, které hodlají vstoupit na území ČR/schengenského prostoru bez doprovodu, musí mít samostatný cestovní doklad opatřený fotografií odpovídající jejich současné podobě.

Cestovní doklad cizince překračujícího hranice nesmí být starší deseti let a musí být platný alespoň dalších 90 dnů ode dne předpokládaného odjezdu z ČR/schengenského prostoru.

Vaší povinností je prokázat se cestovním dokladem, se kterým máte právo návratu do státu: a/ jehož jste občanem, b/ který vydal cestovní doklad, c/ ve kterém máte povolen pobyt.

Fotografie

Na žádosti musí být v příslušné rubrice nalepena fotografie stanoveného formátu, která odpovídá současné podobě cizince.

Jak pozvat cizince

Formální pozvání ověřené místně příslušným inspektorátem cizinecké policie je platné půl roku a nahrazuje jinak požadované podpůrné dokumenty. Fyzická nebo právnická osoba se jeho prostřednictvím zavazuje, že po dobu pobytu na území až do vycestování z území uhradí náklady spojené s:

- obživou cizince;

- ubytováním cizince;

- poskytnutím zdravotní péče, případně též s převozem nemocného nebo ostatků zemřelého;

- pobytem zajištěného cizince a jeho vycestováním.

Prodloužení doby platnosti krátkodobého (schengenského) víza

O prodloužení doby platnosti krátkodobého (schengenského) víza lze požádat v mimořádných a odůvodněných případech místně příslušný inspektorát cizinecké policie. Žádost je třeba podat nejdříve 30 dnů a nejpozději 3 dny před uplynutím doby povoleného pobytu uvedené ve vízu. Dobu pobytu nelze prodloužit, pokud pro prodloužení doby pobytu na území ČR nebyly shledány důvody hodné zřetele nebo je-li důvodem žádosti změna účelu pobytu na území anebo byly shledány důvody pro zrušení platnosti víza.

Žádost o prodloužení krátkodobého (schengenského) víza se nepodává na zastupitelském úřadě.

Ostatní

Za nezletilého cizince mladšího 15 let podává žádost rodič nebo jiný zákonný zástupce. Jeho podpis stvrzující souhlas s cestou se vyžaduje, pokud necestuje v jeho doprovodu.

přílohy

Harmonizovaný seznam 237 KB PDF (Acrobat dokument) 5.10.2021

Harmonizovaný seznam Nepál 579 KB PDF (Acrobat dokument) 16.12.2021