česky  english 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Voličský průkaz

Informace o možnostech volit s voličským průkazem ve volbách do zastupitelstev krajů, volbách do Senátu, volbách do Poslanecké sněmovny, volbách do Evropského parlamentu a volbě prezidenta.

Institut voličských průkazů na území České republiky

Voličské průkazy jsou využívány pro volbu prezidenta České republiky,  volby do Senátu Parlamentu České republiky, pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, do Evropského parlamentu a do zastupitelstev krajů.

Podle současné právní úpravy volebních zákonů může každý volič, který nebude moci volit ve volebním okrsku, v jehož stálém seznamu voličů je zapsán, požádat obecní úřad o vydání voličského průkazu.  

Obdobně jako obecní úřad může voličské průkazy vydávat zastupitelský úřad pro voliče, kteří jsou zapsáni v jeho zvláštním seznamu voličů, a to v případě:

 • volby prezidenta
 • voleb do Poslanecké sněmovny
 • voleb do Senátu
 • voleb do Evropského parlamentu.
   

Volič, který se dostavil do volební místnosti s voličským průkazem, vydaným obecním či zastupitelským úřadem, je povinen tento voličský průkaz odevzdat okrskové volební komisi.

S voličským průkazem může volič hlasovat při:

 • volbách do zastupitelstev krajů ve stálém volebním okrsku na území České republiky spadajícím do územního obvodu kraje, kde jsou volby vyhlášeny a v jehož územním obvodu je volič přihlášen k trvalému pobytu,
 • volbách do Senátu ve stálém volebním okrsku na území České republiky spadajícím do volebního obvodu, kde jsou volby vyhlášeny a v jehož územním obvodu je volič přihlášen k trvalému pobytu; s voličským průkazem vydaným zastupitelským úřadem v kterémkoliv volebním obvodu na území České republiky, kde jsou volby vyhlášeny;
 • volbách do Poslanecké sněmovny v jakémkoliv stálém volebním okrsku na území České republiky nebo ve zvláštním volebním okrsku v zahraničí;
 • volbách do Evropského parlamentu v jakémkoli stálém volebním okrsku na území České republiky;
 • volbě prezidenta v jakémkoliv stálém volebním okrsku na území České republiky nebo ve zvláštním volebním okrsku v zahraničí.
   

Pro volby do zastupitelstev obcí se voličský průkaz nevydává.


Žádost o voličský průkaz

Žádost o voličský průkaz lze podat:

 • osobně (v tomto případě není písemná žádost vyžadována) - případný termín si volič zapsaný ve zvláštním seznamu ambasády musí sjednat předem prostřednictvím consular_delhi@mzv.cz
 • podáním doručeným nejpozději 7 dnů přede dnem volby. Pro písemné podání žádosti o vydání voličského průkazu není žádný předepsaný formulář (lze použít např. vzor žádosti o vydání voličského průkazu v příloze).

Podání může být učiněno v těchto formách:

 • v listinné podobě opatřené úředně ověřeným podpisem voliče; ověřený podpis žadatele zákon vyžaduje proto, aby byl volič, který o vydání voličského průkazu žádá, chráněn před zneužitím tohoto institutu. Při ověření podpisu u správních úřadů (viz shora ad 1a) lze využít osvobození od správního poplatku.
 • v elektronické podobě zaslané prostřednictvím datové schránky.

Ambasáda voličský průkaz nejdříve 15 dnů přede dnem voleb předá osobně voliči nebo osobě, která se prokáže plnou mocí s ověřeným podpisem voliče žádajícího o vydání voličského průkazu (jedná se pouze o plnou moc k převzetí/vyzvednutí voličského průkazu, nikoliv však k podání žádosti o vydání voličského průkazu), anebo jej voliči zašle na jím uvedenou adresu.

Při ztrátě nebo odcizení voličského průkazu nelze vydat duplikát.

přílohy

Žádost o voličský průkaz 15 KB DOCX (FILE_TYPE_DOCX) 23.8.2021