česky  english 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Informace k úředním hodinám Ministerstva vnitra

Informace k úředním hodinám pracoviště odboru správních činností Ministerstva
vnitra pro vydávání dokladů ve zkrácených lhůtách a k povinně předkládaným
dokladům k žádosti o občanský průkaz nebo o cestovní pas
 

Informace k úředním hodinám pracoviště odboru správních činností Ministerstva

vnitra pro vydávání dokladů ve zkrácených lhůtách a k povinně předkládaným

dokladům k žádosti o občanský průkaz nebo o cestovní pas

 

V souvislosti s blížícími se vánočními svátky odbor správních činností Ministerstva

vnitra upozorňuje, že pracoviště Ministerstva vnitra pro vydávání dokladů ve zkrácených

lhůtách v závěru roku, tzn. ve dnech 21. 12. 2018 – 2. 1. 2019, bude fungovat v současných

úředních hodinách, které nebudou nijak zkráceny. Pracoviště bude uzavřené pouze v období

vánočních svátků a na Nový rok.

 

Úřední hodiny pracoviště v období mezi vánočními svátky:

Pátek 21. 12. 2018 8.00 – 15.00 hod.

Pondělí 24. 12. 2018 ZAVŘENO

Úterý 25. 12. 2018 ZAVŘENO

Středa 26. 12. 2018 ZAVŘENO

Čtvrtek 27. 12. 2018 8.00 – 16.00 hod.

Pátek 28. 12. 2018 8.00 – 15.00 hod.

Sobota 29. 12. 2018 ZAVŘENO

Neděle 30. 12. 2018 ZAVŘENO

Pondělí 31. 12. 2018 8.00 – 17.00 hod.

Úterý 1. 1. 2019 ZAVŘENO

Středa 2. 1. 2019 8.00 – 17.00 hod.

 

Předkládané doklady k žádosti o občanský průkaz se strojově čitelnými údaji

a s kontaktním elektronickým čipem z důvodu končící platnosti dosavadního občanského průkazu

 

Občan žijící dlouhodobě v zahraničí v případě žádosti o výměnu občanského průkazu

musí předložit dosavadní platný občanský průkaz. Pokud platnost předkládaného

občanského průkazu již skončila, bude vyžadováno předložení ještě jiného platného dokladu

totožnosti. Totožnost se v souladu s § 4a odst. 1 zákona č. 328/1999 Sb., o občanských

průkazech, ve znění pozdějších předpisů, prokazuje platným občanským průkazem anebo

jiným obdobným dokladem, který je veřejnou listinou (jedná se například o platný cestovní

pas, cestovní průkaz, řidičský průkaz, rodný list), nebo jiným hodnověrným způsobem.

Pokud nastanou pochybnosti o státním občanství žadatele, který státní občanství nedoložil

žádným z dokladů, bude vyžadováno předložení osvědčení o státním občanství (nesmí být

starší než 1 rok), popřípadě listiny o nabytí nebo udělení státního občanství České republiky

(nesmí být starší než 1 rok).

 

Pro občana mladšího 15 let

Pokud podává žádost o občanský průkaz zákonný zástupce občana mladšího 15 let,

nebo jiná oprávněná osoba, jsou povinni předložit doklady prokazující oprávněnost k podání

žádosti, například: rodný list nebo platný občanský průkaz rodiče, v němž je dítě

mladší 15 let zapsáno.

Příloha k č. j. MV-144384-1/SC-2018

Současně je vyžadován doklad totožnosti osoby, která podává žádost za občana

mladšího 15 let. V případě žádosti o první občanský průkaz je nutné vždy doložit rodný list

dítěte.

 

Z důvodu ztráty, odcizení či zničení dosavadního dokladu

Nemůže-li občan z důvodu ztráty, odcizení či zničení předložit dosavadní občanský

průkaz, má povinnost prokázat totožnost, a to veřejnou listinou (jedná se například o platný

cestovní pas, řidičský průkaz, rodný list), nebo jiným hodnověrným způsobem, přičemž

současně předloží potvrzení o občanském průkazu.

 

Jedná-li se o první občanský průkaz občana po nabytí státního občanství (byl-li mu již

vydán český rodný list) nebo o občanský průkaz vydaný po ukončení trvalého pobytu

na území České republiky

Občan předloží svůj rodný list společně s některým z těchto dokladů o státním

občanství - osvědčením o státním občanství (nesmí být starší než 1 rok), listinou o nabytí

nebo udělení státního občanství České republiky (nesmí být starší než 1 rok), platným

cestovním pasem, popřípadě platným občanským průkazem bez strojově čitelných údajů.

 

Jedná-li se o první občanský průkaz občana, který má trvalý pobyt v České republice

Občan předloží svůj rodný list.

 

Předkládané doklady k žádosti o cestovní pas

Z důvodu končící platnosti dosavadního cestovního pasu

Občan je povinen předložit doklady prokazující údaje zapisované do cestovního pasu

(jméno, příjmení, datum narození, rodné číslo, apod.). Takovýmto dokladem může být

například platný cestovní pas nebo platný občanský průkaz (u občanů, kteří nemají platný

cestovní pas nebo občanský průkaz, jiné doklady, např. rodný list nebo oddací list), Pokud

nastanou pochybnosti o státním občanství žadatele, který nedoložil státní občanství žádným

z dokladů, bude vyžadováno předložení osvědčení o státním občanství (nesmí být starší

než 1 rok).

 

Z důvodu ztráty či odcizení platného cestovního pasu

Občan předloží platný občanský průkaz, nebo platný cestovní průkaz anebo české

matriční doklady (rodný, popřípadě oddací list).

 

Jedná-li se o první cestovní pas občana po nabytí státního občanství (byl-li mu již

vydán český rodný list) nebo občana, který nemá trvalý pobyt na území České

republiky

 

Občan předloží svůj rodný list společně s některým z těchto dokladů o státním

občanství - osvědčením o státním občanství (nesmí být starší než 1 rok), listinou o nabytí

Příloha k č. j. MV-144384-1/SC-2018

nebo udělení státního občanství České republiky (nesmí být starší než 1 rok), popřípadě

platným občanským průkazem.

 

Jedná-li se o první cestovní pas občana, který má trvalý pobyt v České republice

Občan předloží svůj rodný list nebo platný občanský průkaz.

 

Pro občana mladšího 15 let

Pokud podává žádost o cestovní pas zákonný zástupce občana mladšího 15 let nebo

jiná oprávněná osoba, jsou povinni předložit doklady prokazující oprávněnost k podání

žádosti, například: rodný list nebo platný občanský průkaz rodiče, v němž je dítě mladší

15 let zapsáno.

Současně je vyžadován doklad totožnosti osoby, která podává žádost za občana

mladšího 15 let.

 

Pro nezletilého občana staršího 15 let

Tento občan při podání žádosti předloží platný cestovní pas nebo platný občanský

průkaz anebo rodný list a připojí k žádosti souhlas zákonného zástupce s jeho ověřeným

podpisem; ověřený podpis se nevyžaduje, pokud se zákonný zástupce dostaví k podání

žádosti a souhlas na žádosti podepíše před orgánem příslušným k vydání dokladu.