česky  english 

rozšířené vyhledávání
na_celou_sirku
Foto: vp
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Voličský průkaz

! Upozornění ! O voličský průkaz pro Volby do PS PČR 8. a 9.10. 2021 lze požádat písemně nebo elektronicky do 1.10.2021 (datum doručení úřadu) nebo osobně do 6.10.2021 do 16:00 !

Voličské průkazy jsou využívány pro volbu prezidenta České republiky,  volby do Senátu Parlamentu České republiky, pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, do Evropského parlamentu a do zastupitelstev krajů.

 

O voličský průkaz pro Volby do PS PČR 8. a 9.10. 2021 lze požádat písemně nebo elektronicky do 1.10.2021 (datum doručení úřadu) nebo osobně do 6.10.2021 do 16:00

Úřad vydá voličský průkaz nejdříve 23. 9. 2021. Předá jej osobně voliči nebo tomu, kdo má plnou moc s ověřeným podpisem voliče, nebo jej voliči zašle. Voličský průkaz lze na základě žádosti zaslat i na adresu zastupitelského úřadu, kde se volič rozhodl hlasovat. V tomto případě se stačí v den voleb dostavit na tento zastupitelský úřad, kde bude voličský průkaz předán a následně může volič přistoupit k hlasování.

 

Podle současné právní úpravy volebních zákonů může každý volič, který nebude moci volit ve volebním okrsku, v jehož stálém seznamu voličů je zapsán, požádat obecní úřad o vydání voličského průkazu.  

Obdobně jako obecní úřad může voličské průkazy vydávat zastupitelský úřad pro voliče, kteří jsou zapsáni v jeho zvláštním seznamu voličů, a to v případě:

  • volby prezidenta
  • voleb do Poslanecké sněmovny
  • voleb do Senátu
  • voleb do Evropského parlamentu.
     

Volič, který se dostavil do volební místnosti s voličským průkazem, vydaným obecním či zastupitelským úřadem, je povinen tento voličský průkaz odevzdat okrskové volební komisi. 

Způsob a podmínky vydání voličského průkazu pro volby do Poslanecké sněmovny jsou uvedeny v § 6a zákona o volbách do Parlamentu.

Žádost o voličský průkaz lze podat:

  • osobně; v tomto případě není písemná žádost vyžadována, 
  • podáním doručeným nejpozději 7 dnů přede dnem volby příslušnému obecnímu úřadu. Pro písemné podání žádosti o vydání voličského průkazu není žádný předepsaný formulář (lze použít např. žádost voličský průkaz (DOC, 29 KB)). Žádost musí být opatřena úředně ověřeným podpisem voliče; ověřený podpis žadatele zákon vyžaduje proto, aby byl volič, který o vydání voličského průkazu žádá, chráněn před zneužitím tohoto institutu. Při ověření podpisu u správních úřadů (viz shora ad 1a) lze využít osvobození od správního poplatku.
  • v elektronické podobě zaslané prostřednictvím datové schránky.

Obecní úřad voličský průkaz nejdříve 15 dnů přede dnem voleb předá osobně voliči nebo osobě, která se prokáže plnou mocí s ověřeným podpisem voliče žádajícího o vydání voličského průkazu (jedná se pouze o plnou moc k převzetí/vyzvednutí voličského průkazu, nikoliv však k podání žádosti o vydání voličského průkazu), anebo jej voliči zašle na jím uvedenou adresu, a to i do zahraničí. Voličský průkaz lze zaslat na základě žádosti voliče i na adresu zastupitelského úřadu, kde se volič rozhodl hlasovat. V tomto případě se stačí v den volby dostavit na tento zastupitelský úřad, kde bude voličský průkaz předán a následně je možné přistoupit k hlasování.

Při ztrátě nebo odcizení voličského průkazu nelze vydat duplikát.