по-русски  česky 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Hospodářské a obchodní vztahy ČR - Kyrgyzstán

Bilaterální vztahy jsou na dobré úrovni, avšak dosavadní objem obchodní a ekonomické spolupráce je na úrovni nízké- k hlavním překážkám patří geografická vzdálenost, slabost kyrgyzské ekonomiky spojená s nedostatkem finančních zdrojů, nestabilita politického systému a rotace kádrů, vysoká míra teritoriálního rizika atd.

Co se týče vzájemného obchodu, v roce 2021 došlo proti roku 2020 k jeho nárůstu. Tento trend bude dle předběžných údajů pokračovat i v roce 2022. Důvodem je mmj. i zvýšená frekvence kontaktů mezi podnikatelskými sférami obou zemí. Tato skutečnost, spolu s možností financování projektů Českou exportní bankou, vytváří předpoklad pro růst vzájemného obchodu i v příštích letech.


Hospodářské a obchodní vztahy ČR - Kyrgyzstán

Obchodní obrat ČR – KG se v průběhu několika posledních let pohyboval na úrovni do 10 mil. USD. Po propadu v roce 2020, způsobeném pandemií COVID, došlo v roce 2021 k návratu obratu na předpandemickou úroveň. Stejně jako v roce 2021, i dle předběžných výsledků roku 2022 lze usuzovat, že obchodní obrat bude i nadále růst. Mezi nejvíce exportovanými položkami z ČR figurují zařízení pro telekomunikaci (cca třetina hodnoty vývozu), léčiva a živá zvířata. Oproti minulým letem došlo v první polovině roku 2022 k výraznému nárůstu vývozu z ČR v oblasti stavebních výrobků a výrobků ze skla. Kyrgyzstán exportuje potravinářské výrobky, zejména ovoce a zeleninu, maso a nápoje.

Jak na české, tak i na KG straně je zájem na dalším rozšíření bilaterální hospodářské spolupráce ČR – KG, a to i prostřednictvím přímých kontaktů mezi firmami, hospodářskými komorami apod.
ZÚ Nur-Sultan tento proces aktivně podporuje, včetně návštěv jednotlivých kyrgyzských regionů.

 Níže uvádíme tabulku obchodní výměny ČR – KG za poslední roky (v tisících USD)

Rok Vývoz Dovoz Obrat Saldo
2017 15 588 644 16 251 14 924
2018 8 674 3 953 12 627 4 720
2019 7 210 754 7 964 6 099
2020 5 214 772 5 986 4 442
2021 8 063 1350 9 413 6 713
2021 (I- VI) 3 363 806 4 170 2 557
2022 (I-VI) 7 615 525 8 140 7 090

Zdroj: Český statistický úřad

V KG zatím nepůsobí přímo žádné české firmy nebo joint-ventures. Pokud se české firmy v KG obchodně angažují, jedná se o firmy se zastoupením v Kazachstánu, odkud pokrývají i své obchodní aktivity v KG.

Vedle současných menších, nahodilých obchodních případů  je jednou z nejlépe rozvinutých oblastí česko-kyrgyzské spolupráce oblast vodohospodářská, především čištění odpadních vod a instalace malých vodních elektráren. Potenciální možnost pro export z ČR do KG představují  dodávky technologií pro malé potravinářské provozy a lehký průmysl.  Úspěšné jsou i dodávky zelených technologií, potenciál je i v oblasti technologií pro zpracování odpadů a obnovitelných zdrojů energie. V posledních dvou letech byly do Kyrgyzstánu dodány čističky odpadních vod a solární systémy na ohřev vody a vzduchu. Omezený zájem je evidován ohledně možnosti v oblasti těžby a zpracování plynu. České firmy jsou aktivní a úspěšné v projektech EBRD v Kyrgyzstánu.

V oblasti obchodu službami je nejvýznamnějším a také nejvíce rostoucím sektorem cestovní ruch. Ročně navštěvuje Kyrgyzstán více jak 1000 turistů z ČR. Českým turistům, stejně jako dalšímu rozvoji obchodně-ekonomických bilaterálních vztahů, pomohlo zřízení honorárního konzulátu ČR v Biškeku v lednu 2017. V roce 2021 byla funkce honorárního konzula ČR v Biškeku Marata Džanbajeva prodloužena do roku 2026.

Více informací: Souhrnná teritoriální informace Kyrgyzstán

 

Bilaterální smluvní základna ČR – Kyrgyzstán je tvořena například Protokolem o spolupráci mezi MZV ČR a MZV KG (1995), Smlouvou ČR – Kyrgyzstán o spolupráci v boji s organizovaným zločinem, s nezákonným nakládáním s narkotiky, s terorismem a různými nebezpečnými druhy zločinnosti (1998) a Dohodou mezi vládou ČR a vládou Kyrgyzské republiky o leteckých službách (2004). Dne 30. 11. 2020 vstoupila v platnost Smlouva mezi vládou ČR a vládou KG o zamezení dvojímu zdanění v oboru daní z příjmů a o zabránění daňovému úniku a vyhýbání se daňové povinnosti. 

Česká strana je v Kyrgyzstánu aktivní v oblasti rozvojové spolupráce, a to prostřednictvím malých lokálních projektů Ministerstva zahraničních věcí ČR, B2B projektů ČRA, v EBRD a Českého svěřeneckého fondu UNDP. V roce 2021 byl Velvyslanectvím ČR realizován s pomocí veřejného fondu „Je snadné pomáhat“ malý lokální projekt zaměřený na vzdělávání onkologicky nemocných dětí přímo v budově Národního onkologického centra v Biškeku.  V roce 2022 byla touto formou realizována výstavba dětského hřiště pro opuštěné děti ve městě Biškek v hodnotě 222 tis. Kč.

 

V roce 2021-2022 proběhly následující bilaterální akce CZ-KG:

2022:

2021:

  • 13.-18.9.2021 – pracovní návštěva VZÚ R. Hykla v Biškeku a Issyk-Kulské oblasti, jednání s představiteli státní správy a městských administrací, setkání se zástupci českých a kyrgyzských společností a podnikatelských asociací a příprava mise českých ekologických technologií do Kyrgyzstánu;
  • 15.9.2021 - Setkání VZÚ R. Hykla s českým krajanským spolkem "Nazdar" v Kyrgyzstánu u příležitosti státního svátku ČR;
  • 16.9.2021 – závěrečný monitoring B2B projektu ČRA realizovaného firmou Khaanzaa s.r.o.;
  • 25.11.2021 - jednání VZÚ R. Hykla se zástupci letiště Manas v Biškeku s cílem podpory projektů českých firem.